(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.6 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2014)

ANNEX I.6

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PISCINES I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Patronat Municipal d'Esport

 

PAGAMENT DE LES QUOTES DELS ABONAMENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I DELS CURSETS ESPORTIUS

Abonaments

Les renovacions dels abonaments amb venciment es cobraran tal com segueix:

  • Altes de l'1 al 10, es girarà el rebut de la quota el dia 5.
  • Altes de l'11 al 20, es girarà el rebut de la quota el dia 15.
  • Altes del 21 al 31, es girarà el rebut de la quota el dia 25.

 

Cursets

  • A l'inici de la temporada: de l'1 al 10 de setembre.
  • 2n trimestre: de l'1 al 10 de gener.
  • 3r trimestre: del 15 al 31 de març.

 

Puntualment, tant en abonaments com en cursets, es giraran els rebuts de noves altes, coincidint amb les dates que es passi la remesa de les renovacions.

 

TIPUS DE SERVEI

QUOTES

ABONAMENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES:

 

Quota d'entrada (Les altes d'abonaments anuals de les instal·lacions esportives del PME, ja siguin individuals o familiars) han de satisfer la quota d'entrada per cada abonament). (No es considerarà nova alta el canvi d'abonament de familiar a individual, de menors de 25 anys a majors de 25 o d'individuals a majors de 60 anys).

38,60 €

Carnet d'abonat (per renovació, canvi o pèrdua)

3,30 €

Abonaments anuals a les instal·lacions esportives del PME:

 

Abonament individual fins a 25 anys i majors de 60.

102,60 €

Abonament individual adults (de 25 a 60 anys).

149,70 €

Abonament familiar (parella i fills fins a 18 anys).

243,10 €

Abonaments mensuals a les instal·lacions esportives del PME:

 

Abonament individual fins a 25 anys i majors de 60.

30,45 €

Abonament individual adults (de 25 a 60 anys).

40,80 €

 

Notes sobre els abonaments:

1.- L'abonament mensual no tindrà dret a la reducció del 50% de la quota dels cursets de natació, ni a la reducció dels serveis de la instal·lació municipal Esplai.

2.- Els abonaments anuals es podran fraccionar en 2 pagaments, prèvia sol·licitud de l'usuari/-a i es farà un primer pagament al moment de formalitzar l'abonament i el segon al cap de tres mesos.

3.- Amb els abonaments anual i mensual es poden utilitzar els següents serveis: Piscina, Sauna, Gimnàs i Hidromassatge.

 

TAQUILLA PER AL PÚBLIC

QUOTES

Tiquets per a la utilització de les piscines:

 

Infantils (fins a 25 anys): dies feiners.

3,50 €

Infantils (fins a 25 anys): dies festius.

4,50 €

Adults (majors de 25 anys): dies feiners.

4,95 €

Adults (majors de 25 anys): dies festius.

6,30 €

Els nens menors d'un any tindran l'entrada gratuïta a la piscina en l'horari de bany lliure.

 

Tiquets per a la utilització de la sauna o gimnàs o hidromassatge:

 

Dies feiners.

7,70 €

Dies festius.

8,80 €

Aquest tiquet inclou l'entrada a la piscina.

 

Tiquets per a la utilització de dos serveis (sauna, gimnàs i  hidromassatge):

 

Dies feiners.

14,30 €

Dies festius.

15,45 €

Aquest tiquet inclou l'entrada a la piscina.

 

 

CURSETS ESPORTIUS

CURSETS DE NATACIÓ

QUOTES

D'octubre a juny:

 

Natació per a adults.  Quota trimestral

115,75 €

Natació per a nens. Quota trimestral

76,65 €

Gimnàstica aquàtica per a adults. Quota trimestral

115,75 €

Matronatació. Quota mensual

44,10 €

Perfeccionament natació per a nens(3 sessions per setmana). Quota anual

176,40 €

Natació per a nens (1 sessió per setmana). Quota anual

123,50 €

Notes als cursos de natació:

1.- Els titulars d'abonament anual a les instal·lacions esportives del PME gaudiran del 50% de bonificació sobre les tarifes d'aquests cursos de natació.

2.- Els cursos i escoles de natació per a nens i els cursos de gimnàstica aquàtica i matronatació per a adults seran de dues sessions de 3/4 d'hora per setmana. Els cursos de natació per a adults seran de 3 sessions de 3/4 d'hora a la setmana. En cas de variació, es cobrarà proporcionalment segons la categoria i la classe del curs corresponent.

3.- Els cursos de natació i gimnàstica aquàtica per a persones majors de 60 anys no abonades a les instal·lacions esportives del PME tindran el mateix preu que els cursets de natació per a nens.

 

QUOTES

Cursets de natació trimestral per a bebès (4 a 36 mesos):

 

Abonats al PME, per sessió.

10,40 €

No abonats al PME, per sessió.

13,55 €

Cursets de natació per a guarderies i escoles:

 

Curset de natació guarderies privades(nens fins a 3 anys).

115,75 €

Natació escolar:

66,15 €

1.- Els cursos escolars realitzats dins de l'horari escolar i en grups escolars seran gratuïts per a tots aquells nens que acreditin el seu abonament anual a les instal·lacions esportives del PME, i estiguin empadronats a Castelldefels. La natació escolar utilitària  1r. i 2n. de primària serà gratuïta per a tos els nens empadronats a Castelldefels .

2.- Hi ha possibilitat de signar convenis amb les Associacions de Pares d'Alumnes i les Escoles per a la realització de cursets escolars de natació, sempre que tinguin el caràcter de col·lectius i es realitzin en hores lectives. Aquest convenis, hauran de ser aprovats o ratificats per la Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports i en aquest s'hauran de determinar els drets municipals a satisfer pels usuaris.

 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES

QUOTES

Programes d'iniciació:

 

De 3 a 16 anys, durant el curs escolar d'octubre a juny: AFE, gimnàstica rítmica, activitats amb música, jazz, i altres programes.

93,70 €

Curset trimestral per a nens:

 

Combinat AFE-Natació.

86,00 €

Cursets trimestrals, d'octubre a juny:

 

Manteniment, Jazz, Aeròbic per a adults

76,65 €

Taixi

86,00 €

Ciclisme indoor

82,70 €

Escola d'Esquena

82,70 €

Pilates

128,00 €

Notes a activitats esportives:

1.- Els titulars d'abonament a les instal·lacions esportives del PME gaudiran d'un 50% de bonificació sobre la part corresponent a la piscina en el curs de manteniment combinat.

2.- Els cursos d'Activitats Esportives seran de dues sessions d'una hora per setmana i, en cas de variació, es cobraran proporcionalment segons la categoria i el tipus de curs corresponent. El manteniment combinat i el manteniment esportiu-fitness constaran de dues sessions d'una hora i mitja a la setmana.

3.- Tots els joves menors de 25 anys, gaudiran d'una reducció del 25% sobre el preu dels cursets d'adults. Si el curset és de natació o gimnàstica aquàtica la reducció es farà a aquells que no siguin abonats a les instal·lacions esportives del PME.

Així mateix, les persones majors de 60 anys, gaudiran d'una reducció del 25% sobre el preu dels cursets d'activitats de pavelló.

 

CURSETS ESPORTIUS D'ESTIU:

QUOTES

Cursets de natació per a adults, quinzenal (10 dies).

55,10 €

Cursets de natació per a nens, quinzenal (10 dies).

38,60 €

Curset de natació per a guarderies 3-5 anys el mes de juliol (5 dies setmana) (*En nens menors de 3 anys s'aplicarà 6,50€ sobre el preu del curset)

78,30 €

Curset de gimnàstica aquàtica, matronatació, escola d'esquena, natació terapèutica i pilates, mensual  (2 sessions/setmana).

44,10 €

Curset d'aeròbic aquàtic, mensual (3 sessions per setmana).

82,70 €

Cursets de natació mensual per a bebès (4 a 36 mesos).

 

Abonats al PME, per sessió.

10,40 €

No abonats al PME, per sessió.

13,55 €

Estades de recreació esportives, setmanals (5 dies).

114,65 €

Estades de recreació i activitats nàutiques i estades de futbol, setmanals (5 dies).

152,15 €

Curset de recreació i activitats nàutiques, (5 dies, 3,30 h. diàries).

68,35 €

Curset d'aeròbic/manteniment.

25,60 €

Ciclisme indoor de sala.

28,70 €

Servei d'acollida:

 

Servei setmanal (5 dies de dilluns a divendres, 1h cada dia)

13,20 €

Servei unitari (1dia, 1h )

3,30 €

NOTES:

1.-En cas de variació es cobraria proporcionalment a la nova freqüència o durada que s'estipuli

2.- Els titulars d'abonament anual a les instal·lacions esportives del PME gaudiran del 50% de bonificació sobre les tarifes d'aquests cursos de natació. Les sessions dels cursets de natació per a adults i per a nens i dels de gimnàstica aquàtica seran de 3/4 d'hora.

3.- Els majors de 60 i els menors de 25 anys, no abonats, tindran dret a un descompte del 25%, en els cursos de pavelló i piscina.

 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES PER A GRUPS

IMPORT PRINCIPAL

21% IVA

IMPORT TOTAL

Piscina:

 

 

 

  Piscina gran

114,63 €

24,07 €

138,70 €

  Piscina petita. Quota per hora

78,27€

16,43€

94,70 €

  Piscina telescòpica

114,63 €

24,07 €

138,70 €

Si es vol utilitzar només una part proporcional de la piscina es pagarà la part proporcional que correspongui.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVELLONS POLIESPORTIUS:

 

IMPORT PRINCIPAL

21% IVA

IMPORT TOTAL

Pista del Complex Poliesportiu Municipal de Can Roca, C/ Castanyer, per a entitats, grups o empreses.

 

 1 terç de pista.

Hora

49,59 €

10,41 €

60,00 €

Llum

4,42 €

0,93 €

5,35 €

Hora

16,54 €

3,46 €

20,00 €

Pista Poliesportiva de Can Roca, per a entitats, grups o empreses

Hora

49,59 €

10,41 €

60,00 €

Llum

4,42 €

0,93 €

5,35 €

Poliesportiu de Can Vinader, per a entitats, grups o empreses.

Hora

49,59 €

10,41 €

60,00 €

Llum

4,42 €

0,93 €

5,35 €

Servei de pilota

 

5,50€

1,15 €

6,65 €

Utilització del gimnàs, entitats, grups o empreses.

Hora

46,29 €

9,71 €

56,00 €

Utilització de la sala de conferències.

Hora

25,33 €

5,32 €

30,65 €

Utilització del gimnàs-sala de premsa.

Hora

25,33 €

5,32 €

30,65 €

Utilització Sala Polivalent annexa a Pista poliesportiva del Pavelló de l'Escola Can Roca

Hora

36,86 €

7,74 €

44,60 €

 

 

 

 

 

CAMP ESPORTIU MUNICIPAL CAN VINADER, CAMP ESPORTIU MUNICIPAL “ELS CANYARS” I CAMP MUNICIPAL VIA FÈRRIA

IMPORT PRINCIPAL

21% IVA

IMPORT TOTAL

Camp de futbol sencer, per a 1 partit de futbol.

Partit

165,42 €

34,74 €

200,15 €

Llum

22,07 €

4,63 €

26,70 €

Camp de futbol parcial, per a 1 partit de futbol a 7.

Partit

82,73 €

17,37 €

100,10 €

Llum

11,03 €

2,32 €

13,35 €

Camp de gespa artificial annex al camp esportiu de Can Vinader.

Partit

82,73 €

17,37 €

100,10 €

Llum

11,03 €

2,32 €

13,35 €

Camp de futbol sencer, per a equips federats de la localitat.

Temporada

3.858,75 €

810,30 €

4.669,00 €

Lloguer sales diverses.

Hora

25,33 €

5,32 €

30,65 €

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL "ESPLAI":

IMPORT PRINCIPAL

21% IVA

IMPORT TOTAL

Pista Poliesportiva de gespa artificial

Hora

38,47 €

8,08 €

46,55 €

Pista de Frontó:

 

 

 

 

Abonats PME.

Hora

12,15 €

2,55 €

14,70 €

Convidats dels abonats

Hora/pers.

2,23 €

0,47 €

2,70 €

No abonats PME.

Hora

22,02 €

4,63 €

26,65 €

Pista de Tennis:

 

 

 

 

No abonats PME.

 

13,22 €

2,78 €

16,00 €

Abonats PME:

 

 

 

 

·de dilluns a divendres, de 18'00 a 23'00 h., i dissabtes i festius tot el dia.

Hora

5,50 €

1,15€

6,65 €

·de dilluns a divendres, fins a les 18'00 h.

Hora

4,42 €

0,93 €

5,35 €

Convidats dels abonats

Hora/pers.

2,23 €

0,47 €

2,70 €

Pista de Tennis amb gespa artificial:

 

 

 

 

No abonats PME.

Hora

15,46 €

3,24 €

18,70 €

Abonats PME:

 

 

 

 

 de dilluns a divendres, de 18'00 a 23'00 h., i dissabtes i festius tot el dia.

Hora

6,57 €

1,38 €

7,95 €

·de dilluns a divendres, fins a les 18'00 h.

Hora

5,50 €

1,15 €

6,65 €

Convidats dels abonats

Hora/pers.

2,23 €

0,47 €

2,70 €

Pista de Pàdel:

 

 

 

 

Abonats PME.

Hora

12,15 €

2,55 €

14,70 €

Convidats dels abonats

Hora/pers.

2,23 €

0,47 €

2,70 €

No abonats PME.

Hora

22,02 €

4,63 €

26,65 €

Als serveis que necessitin llum artificial, s'hi afegirà

 

4,42 €

0,93 €

5,35 €

Servei d'armariets anuals:

 

61,73 €

12,97 €

74,70 €

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES SEGÜENTS PER A ÚS NO ESPORTIU:

IMPORT PRINCIPAL

21% IVA

IMPORT TOTAL

Camp esportiu Municipal Can Vinader

Hora

136,48€

28,67 €

165,15 €

Llum

22,07 €

4,63 €

26,70 €

Camp de futbol Camp Esportiu Municipal Via Férria

Hora

136,48 €

28,67 €

165,15 €

Llum

22,07 €

4,63 €

26,70 €

Camp Esportiu Municipal Els Canyars

Hora

136,48 €

28,67 €

165,15 €

Llum

22,07 €

4,63 €

26,70 €

Pavelló del Complex poliesportiu de Can Roca

Hora

68,27 €

14,33 €

82,60 €

Llum

4,42 €

0,93 €

5,35 €

Pista poliesportiva de Can Roca

Hora

68,27 €

14,33 €

82,60 €

Llum

4,42 €

0,93 €

5,35 €

Poliesportiu Municipal de Can Vinader

Hora

68,27 €

14,33 €

82,60 €

Llum

4,42 €

0,93 €

5,35 €

 

NOTES:

1.-Estaran exempts de les taxes per a la utilització de les pistes els equips esportius de la localitat que militin en categories d'alevins, infantils, cadets i juvenils, que participin als jocs esportius escolars de Catalunya. S'entén que la utilització de la pista per a aquests equips serà d'una hora a la setmana per a entrenament i 1 partit oficial cada 15 dies.

2.- Estaran exempts de les taxes per a la utilització de les instal·lacions esportives els equips esportius de la localitat que portin més  de 2 anys en competició federada, que estiguin donats d'alta al registre d'associacions de l'Ajuntament de Castelldefels i a més, que no disposin d'instal·lació pròpia i l'horari sol·licitat estigui disponible.

3.- El pagament de la utilització de la instal·lació no comporta l'assegurança dels accidents o danys produïts en el de l'activitat per la qual s'ha sol·licitat.

4.- Hi ha la possibilitat de signar convenis amb clubs locals, amb entitats esportives, culturals i juvenils de la localitat, amb gimnasos, hotels i establiments turístics de la localitat, per a la realització de diferents activitats o utilització de serveis de les instal·lacions esportives del PME. Aquests convenis hauran de ser aprovats o ratificats per la Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports i en aquests s'hauran de determinar els drets municipals a satisfer pels usuaris.

 


Revisado: 23/12/2013

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50