(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.1 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2014)

ANNEX I.1

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DEL SALÓ D'ACTES CONSISTORIAL O ALTRE EDIFICI MUNICIPAL HABILITAT A L'EFECTE

Actes subjectes.

Seran objecte d'aquest preu públic les bodes i altres cerimònies civils i els reconeixements de les unions de parelles estables.

Quotes:

Les quotes que tot seguit es detallen són preus unitaris per acte subjecte:

 

 

QUOTA CIUTADANS EMPADRONATS A CASTELLDEFELS (**)

QUOTA CIUTADANS NO EMPADRONATS A CASTELLDEFELS

 

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Saló de Plens Casa Consistorial

131,57 €

27,63 €

159,20 €

262,07 €

55,03 €

317,10 €

Casal de Cultura (*)

134,51 €

28,25 €

162,75 €

270,66 €

56,84€

327,50 €

 (*) Aquest espai només s'utilitzarà excepcionalment en el cas que no es pugui utilitzar el Saló de Plens i per disposició expressa de l'alcaldia.

(**) Han d'estar empadronats al menys tot l'any anterior a la data del casament.

Normes de gestió:

1. Les anul·lacions de reserva no donaran dret a la devolució dels imports abonats salvat els supòsits següents:

a. Anul·lacions efectuades amb una anticipació de 6 mesos o més respecte a la data de la utilització: es retornarà el 100% de l'import que hagi estat abonat.

b. Anul·lacions efectuades amb una anticipació entre 3 i 6 mesos respecte a la data de la utilització: es retornarà el 50% de l'import que hagi estat abonat.

2. El còmput del termini a efectes de devolucions es farà a partir de la data de la reserva inicial, sense tenir en compte els possibles ajornaments o canvis de data dels actes subjectes.


Revisado: 23/12/2013

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50