(esta información solo está disponible en catalán)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 (2017)

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DISTINTIUS O DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per Expedició de Documents Administratius.

Article 2. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de l'expedició o tramitació, a instància de part, de qualsevol classe de documents i expedients que siguin competència de l'administració o de les autoritats municipals.

2. A aquest efecte, s'entendrà tramitat a instància de part qualsevol documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi en benefici seu, encara que aquest no n'hagi formulat sol·licitud expressa. S'exclouen d'aquesta consideració els documents justificatius de compareixences o assistències a les dependències municipals que sol.licitin els interessats.

Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la present taxa els qui sol·licitin un permís o document gravat i les persones naturals o jurídiques que el document, l'anunci o l'acte beneficiïn o interessin.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

SUPÒSITS

QUOTES

 Certificacions expedides per l'Ajuntament:

 

Certificats històrics d'empadronament tant individuals com de convivència

46,00 €

Certificats de matrimoni.

22,00 €

Certificacions per inscriure al Registre de la Propietat declaracions d'obra nova

262,50 €

Urbanístiques:

 

De planejament (d'aprofitament urbanístic d'una finca)

126,80 €

De compatibilitat amb el planejament urbanístic

211,70 €

De legalitat, antiguitat  i adequació de l'habitatge

84,00 €

Informes d'estrangeria:

 

D'estrangeria, sobre adequació de l'habitatge

46,00 €

D'estrangeria, referides a informes d'arrelament social

46,00 €

D'estrangeria, referides a informes d'integració social

46,00 €

Altres certificacions:

 

De dades referents a l'any en curs

36,00 €

De dades referents a exercicis anteriors al corrent fins al 2002, inclòs

44,00 € 

De dades referents a exercicis anteriors al 2002

66,00 €

Tramitació de la inscripció al Registre de Parelles Estables (inclou primer certificat d'inscripció)

66,00 €

Tramitació de la baixa al Registre de Parelles Estables, llevat que el fet causant sigui el matrimoni dels dos inscrits

66,00 €

Duplicats dels certificats positius d'inscripció en el Registre de Parelles Estables

21,00 €

Certificats negatius d'inscripció en el Registre de Parelles Estables

21,00 €

Documents o distintius expedits per l'Ajuntament:

 

Plànols, per cada full:

 

En paper:

 

Pla de barris/districtes color E1/5000, E1/7500. (Amb les Botigues de Sitges)

48,50 €

Per plànols que no s'ajustin  (quant a informació i escala demanada) a aquests Standard establerts, s'elaborarà un pressupost previ amb els següents preus:

 

Foto aèria DIN-A3

9,25 €

Documents el temps d'elaboració dels quals no superi una dedicació de 30 minuts i una sola persona.

9,25 €

Documents que superin la dedicació anterior, per cada hora o fracció i persona.

27,10 €

Tramitació de targetes d'armes.

50,00 €

Informes a instància de part:

 

     Urbanístics

128,00 €

     Altres

35,70 €

Fotocòpies de documents municipals a instància de part:

 

     DIN A4

0,06 €

     DIN A3

0,14 €

     DIN A4 COLOR

0,74 €

     DIN A3 COLOR

1,47 €

Exemplar d'Ordenances Fiscals i de Preus Públics

 

     En paper

18,00 €

Llicències d'anuncis que utilitzin l'escut de la ciutat o altres símbols o imatges

 

     Per cada llicència

54,40 €

Plaques:

 

De gual

18,00 €

Anunciadores d'obra

70,25 €

Reserves d'estacionaments particulars per a minusvàlids i per activitats (instal·lació i subministrament)

148,50 €

Autoritzacions:

 

D'actes recreatius i esportius

55,00 €

Altres autoritzacions

55,00 €

Publicitat en façanes, parets mitjaneres i pluvials i bastides, per m2 (mínim 52,50 €)

22,60 €

Visats i compulses

 

Visats i validacions:

 

De projectes d'obra.

24,26 €

De poders.

38,69 €

D'altres documents.

12,92 €

Compulses de fotocòpies de documents per la Secretaria General:

 

Documents a una cara, cada un.

1,21 €

Documents a dues cares, cada un.

2,42 €

Expedició de documents estadístics que no continguin dades personals i en els quals calgui la intervenció del negociat d'informàtica.

 

Temps d'elaboració del qual no superi una dedicació de 60 minuts i una sola persona

26,57 €

Que superin la dedicació anterior, per cada hora o fracció i persona

28,56 €

Fulls de cartografia digital. El preu s'establirà en funció del nombre de grups de capes sol·licitades:

 

Preu per grup de capes i full, en format DWG.

13,02 €

Totes les capes, per full en format DWG.

60,90 €

Preu per grup de capes i full, formats DXF,DGN.

14,70 €

Totes les capes per full en format DXF, DGN.

69,72 €

Preu per grup de capes i full, altres formats disponibles.

16,38 €

Totes les capes per full, altres formats disponibles.

78,54 €

Per documents que no s'ajustin a aquests estàndards establerts, s'elaborarà un pressupost previ amb els següents preus:

 

Documents que superin la dedicació anterior, per cada hora o fracció i persona.

Preu fixat per informació de base +  9,55 € 

Còpies autoritzades d'informes tècnics de circulació i/o gestions als interessats, a les companyies o entitats asseguradores, etc.:

 

Per cada informe i/o gestió d'actuació policial.

 33,90 €

Per cada informe i/o gestió per accident sense atestat

20,40 €

Per cada croquis d'accident per a certificacions particulars.

45,90 €

Tràmits per a la Desqualificació d'Habitatges de Protecció Oficial:

 

Si es va obtenir bonificació:

 

(ja sigui per l'Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana –plusvàlua- i/o per la Taxa per Serveis Urbanístics -llicència d'obres-):

 

El tràmit no acreditarà altra taxa i només s'acreditaran liquidacions complementàries dels corresponents conceptes bonificats amb l'interès legal.

--

Si no es va obtenir bonificació:

 

S'expedirà certificat conforme no es va obtenir cap bonificació:

 

a) Certificat de dades referents a l'any en curs:

 

Primer full.

36,20 € 

Cada plec posterior.

17,50 €

b) Certificat de dades referents a exercicis anteriors al corrent:

 

Primer plec.

44,00 € 

Cada plec posterior.

31,40 €

Cas de desestiment del tràmit:

 

a) Abans de la data d'emissió de l'informe.

 18,00 €

b) Un cop dictada resolució (mentre no s'hagi practicat la notificació corresponent)

36,00 €

Accessibilitat a propietats privades  a zones de vianants.

 

Reposició i còpies de : clau, targeta, comandament o tac.

Preu unitari

Comandaments

 44,60 €

TAC (amb microxip i sense)

68,90 €

Clau 1 – Pilones extraïbles

3,90 €

Clau 2 – Pilones escamotejables

16,00 €

Targeta (amb limitació horària i sense)

14,90 €

 

 

Article 6. Beneficis fiscals.

1. Gaudiran d'exempció l'expedició de documents a instància o interès de l'Estat, la Comunitat Autònoma, la Diputació Provincial o altres institucions de dret públic.

2. Igualment, estarà exempta de pagament de la taxa la informació que pugui ser tramesa per correu electrònic d'acord amb el que disposa l'article 37.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

3. També gaudiran d'exempció els següents supòsits:

* Certificacions d' empadronament (excepte les referides a anys anteriors a 1986).

* Certificacions negatives de béns.

* Informes sobre càrregues tributàries, de preus públics o altres ingressos de dret públic.

* Certificats i/o informes expedits com a conseqüència de força major derivada d'inundacions, aiguats o altres sinistres que es qualifiquin de gravetat suficient per part de l'Ajuntament.

* Certificats i/o informes referents a canvis de nom i numeració de via pública.

* Certificats i/o informes referents a identificació de finques amb diversos accessos i, per tant, discrepants en diferents bases de dades

* Altra informació d'abast general que l'Ajuntament publiqui a través de la web municipal oficial.

4. També gaudiran d'exempció d'aquesta taxa les Universitats en relació als béns afectes directament al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que disposa l'article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sens perjudici del que disposa  la Llei 30/1994, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General.

5. Gaudiran d'una bonificació del 50% els estudiants quan acreditin els següents extrems:

 - Document acreditatiu conforme el demandant està cursant els estudis esmentats.

 - Necessitat de la informació demanada per la realització de treballs directament  relacionats amb els estudis acreditats.

6. Per tal d'evitar la victimització secundària, també gaudiran d'exempció d'aquesta taxa els informes demanats per les persones víctimes de violència de gènere o les que legalment els representin davant de processos judicials i/o administratius que se'n derivin. Aquests informes es podran demanar a la Prefectura de la Policia Local.

7. Gaudiran exempció l'emissió d'informes dels Serveis Socials municipals, quan estiguin destinats a acreditar la situació de “vulnerabilitat econòmica”, d'acord amb l'establert a la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum amb l'objecte d'impedir la intererrupció dels subministraments d'aigua, electricitat o gas.

Article 7. Acreditament.

1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.

2. En els casos a que fa referència el número 2 de l'article 2n., l'acreditament s'origina quan es produeixin les circumstàncies que determinin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat, però redundi en benefici seu.

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. Les oficines o dependències de l'Ajuntament no admetran ni expediran cap document sotmès al pagament d'aquesta taxa si no ve acreditat el seu pagament.

En cas de desistiment de la sol·licitud es retornarà el 75% de l'import autoliquidat si no s'hagués iniciat la prestació del servei subjecte a la taxa o el 50% en cas contrari. Si la prestació del servei ja s'hagués realitzat no es tindrà dret a devolució.

2. Els supòsits d'especial dificultat s'autoliquidaran pels imports mínims previstos, sens perjudici de poder-se practicar una liquidació complementària, si així es considera per part del corresponent òrgan administratiu gestor.

3. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

4. La recaptació de la Taxa per Expedició de Documents Administratius es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

5. La tramesa de qualsevol documentació/informació sol·licitada si és per correu electrònic té un límit màxim de 10 Mb.

Article 9. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 29 d'octubre de 2015, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2016. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisado: 29/12/2016

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50