(esta información solo está disponible en catalán)

ANNEX I.13 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2016)

 

 

ANNEX I.13.

PREU PÚBLIC DEIXALLERIA MUNICIPAL

Els preus a aplicar pel servei de la deixalleria municipal són els que tot seguit es detallaran. Aquests preus corresponen exclusivament al transport i gestió dels residus.

RESIDU

PROPOSTA PREU PÚBLIC (€/tona)

LÍMITS DIARIS D'ENTRADA

Particulars

Comerciants i petits industrials

Particulars

Comerciants i petits industrials

RESIDUS ESPECIALS

Gratuït fins al límit d'entrada

 

Quota

10% IVA

Quota total

 

 

Àcids

420,00€

42,00€

462,00€

2 kg

10 kg

Aerosols

1.240,00€

124,00€

1.364,00€

5 kg

10 kg

Bases

410,00€

41,00€

451,00€

2 kg

10 kg

Bateries

Gratuït

-

-

30 kg

30 kg

Bombones butà (Repsol)

Gratuït

-

-

3 ut.

3 ut.

Bombones butà (Butsir i Càmping gas)

80,00€

8,00€

88,00€

3 ut.

3 ut.

Cosmètics

310,00€

31,00€

341,00€

5 kg

20 kg

Dissolvents com ara acetona, alcohol i aiguarràs

250,00€

25,00€

275,00€

5 kg

20 kg

Dissolvents halogenats:

Productes líquids orgànics amb més del 2% d'halogen com ara Cloroform, Clorur de metilè, Bromoform, Percloroetilè, Tricloroetilè, Tricloroacètic

800,00€

80,00€

880,00€

5kg.

20 kg.

Envasos contaminats

270,00€

27,00€

297,00€

2 kg.

10 kg

Envasos a pressió i extintors

505,00€

50,50€

555,50€

2 ut.

4 ut.

Fibrociment i amiant (*)

No admès(*)

-

-

75 kg plaques,

85 kg tubs,

100 kg dipòsits

o jardineres (*)

No admès(*)

Filtres d'oli i altres metalls contaminats

350,00€

35,00€

385,00€

5 kg

10 kg

Fitosanitaris

2.050,00€

205,00€

2.255,00€

5 kg

10 kg

Fluorescents i llums de mercuri

Gratuït

-

-

10 ut.

50 ut.

Neveres i aparells de fred amb gasos refrigerants

Gratuït

-

-

1 ut.

2 ut.

Olis lubricants

490,00€

49,00€

539,00€

5 kg

20 kg

Olis no regenerables:

emulsions de tall (taladrines), vegetals o minerals contaminats, etc.

300,00€

30,00€

330,00€

2 kg

10 kg

Piles i acumuladors

Gratuït

-

-

5 kg

10 kg

Pneumàtics

No admès

 

--

4 ut./any

No admès

Productes comburents

2.050,00€

205,00€

2.255,00€

2 kg

10 kg

Radiografies

Gratuït

-

-

5 kg

10 kg

Reactius de laboratori i Productes no identificats.

1.900,00€

190,00€

2.090,00€

2 kg

10 kg

Sòlids/pastosos

400,00€

40,00€

440,00€

20 kg

50 kg

Tòner i cartutxos de tinta

250,00€

25,00€

275,00€

5 kg

10 kg

(*) Aquest servei no es presta a Castelldefels. Només a les deixalleries amb un mòdul específic de recollida (Cerdanyola del Vallès, Gavà i Punt Verd de la Zona de la Vall d'Hebrón a Barcelona)

 

RESIDU

PROPOSTA PREU PÚBLIC (€/tona)

LÍMITS DIARIS D'ENTRADA

Particulars

Comerciants i petits industrials

Particulars

Comerciants i petits industrials

ALTRES RESIDUS

 

Gratuït fins al límit d'entrada

 

Quota

10% IVA

Quota total

 

 

Fusta neta

50,00 €

5,00 €

55,00 €

500 kg

2.000 kg

Matalassos

250,00 €

25,00 €

275,00 €

2 ut.

5 ut.

EPS (Porexpan)

150,00 €

15,00 €

165,00 €

1 m3

1 m3

Rebuig no recuperable i/o no separat

220,00 €

 

22,00 €

 

242,00 €

500 kg

2.000 kg

Restes vegetals

50,00 €

5,00 €

55,00 €

500 kg

2.000 kg

Terres i runes

26,00 €

2,60 €

28,60 €

500 kg

2.000 kg

Tèxtil

220,00 €

22,00 €

242,00 €

100 kg

500 kg

               
 

 

RESIDU

PROPOSTA PREU PÚBLIC (€/tona)

LÍMITS DIARIS D'ENTRADA

Particulars

Comerciants i

petits industrials

Particulars

Comerciants i petits industrials

SUBPRODUCTES I RESIDUS SENSE DESPESA REPERCUTIBLE

Gratuït fins al límit d'entrada

 

 

 

 

Ampolles de cava

Gratuït

500 kg

2.000,00 kg

Altres aparells elèctrics i informàtica no inclosos en altres grups

Gratuït

5 ut.

5 ut.

Cables

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Càpsules de dosi única

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Cartró i paper

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Cintes K7, VHS i CD/DVD

Gratuït

20 kg

200 kg

Electrodomèstics línia blanca

Gratuït

2 ut.

5 ut.

Envasos ampolla de cava

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Envasos Ecoembes

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Envasos vidre

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Ferralla

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Metalls no contaminats

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Olis vegetals no contaminats

Gratuït

5 kg

20 kg

Plàstic dur (no envàs)

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Televisors i monitors

Gratuït

2 ut.

5 ut.

Vidre armat / barrejat

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Vidre pla

Gratuït

500 kg

2.000 kg

 

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisado: 30/12/2015

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50