(esta información solo está disponible en catalán)

Ordenança Núm. 0 (2014) Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals

 

ORDENANÇA GENERAL NÚM. 0

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

SECCIÓ I - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i fonaments legals.

1. La present ordenança general, conté normes comunes, tant substantives com de procediment, que es consideraran part integrant de la resta d'ordenances fiscals i reglaments interns que es puguin dictar en referència a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals.

2. En les actuacions previstes per la present ordenança i per la resta d'ordenances particulars, amb caràcter general, s'estarà també al disposat per la següent normativa i, particularment, a altra que es citi en el propi text o sigui d'aplicació:

·       Constitució Espanyola (CE).

·       Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

·       Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de setembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.

·       Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).

·       Llei 30/1992, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).

·       Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

·       Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol (RGR).

·       Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març (LSV).

·       Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la que es regula el permís i la llicència de conducció per punts i es modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.

·       Llei 18/2009, de 23 de novembre, que modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

·       Reglament General del Règim Sancionador Tributari, aprovat pel Reial Decret 2063/2004, de 15 d'octubre.

·       Altra normativa de rang superior que sigui d'aplicació.

3. Aquesta ordenança es dicta per a:

·       Regular aquells aspectes de procediment que puguin millorar i simplificar la gestió.

·       Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració.

·       Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de l'Ajuntament.

·       Informar els ciutadans de les normes i els procediments, el coneixement dels quals pugui facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.

·       Desplegar allò que es preveu en la LGT en aquells aspectes referents als procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per aquest Ajuntament.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

1. La present ordenança s'aplicarà a la gestió dels ingressos de dret públic la titularitat dels quals recaigui en el propi Ajuntament o en els seus Organismes Autònoms. D'acord amb el que disposa l'article 7 de la LGT i l'article 1192 del Codi Civil, no és meritaran els ingressos especificats en el paràgraf anterior quan l'Ajuntament adquireixi la posició de subjecte passiu.

2. Pels supòsits de gestió o recaptació delegada en l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, en funció del conveni subscrit entre ambdues administracions (aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessions de 26.04.2001 i 25.10.2001), les actuacions que hagi de dur a terme l'esmentat ORGT també es regiran per la seva pròpia normativa, constituïda pels estatuts, el Reglament Orgànic i Funcional, i l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.

3. Per decret de l'alcalde-president de l'Ajuntament es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquesta ordenança i, així mateix, de les reguladores de cada tipus d'ingrés. No obstant això, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per sí mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial de les liquidacions, respecte d'alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió els quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

SECCIÓ II - PROCEDIMENT

Article 3. Aspectes generals.

1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà, facilitant-li l'accés a la informació administrativa.

2. L'alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions administratives, llevat dels supòsits en què legalment s'hagi prohibit la delegació. Les resolucions administratives que s'adoptin per delegació entre òrgans d'aquesta administració indicaran expressament tal circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegant.

3. S'impulsarà l'aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la tramitació d'expedients administratius i per a millorar l'eficiència de les comunicacions dels ciutadans amb l'Ajuntament. Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l'exercici de les funcions de gestió i recaptació delegades en la Diputació de Barcelona, els interessats que disposin de certificat digital, acreditatiu de la seva identitat, podran fer per Internet consultes i tràmits personalitzats en les condicions previstes per l'ORGT de la Diputació de Barcelona.

4. Les resolucions administratives que s'adoptin per delegació indicaran expressament tal circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegant.

5. Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits que estableix l'ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions i comunicar o certificar les dades, els actes, les resolucions o els acords que constin en els sistemes d'informació de l'ORGT, mitjançant la utilització dels sistema de signatura amb certificat d'aplicació corporativa.

Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries.

1. Els diferents serveis de l'Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin dels criteris administratius existents per a l'aplicació de la normativa tributària.

2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d'igual forma. En els casos en què la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la normativa tributària aplicable.

3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d'altres obligacions tributàries, s'hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la presentació. A l'escrit de presentació s'ha de manifestar expressament si al moment de presentar-lo s'està o no s'està tramitant un procediment, recurs o reclamació relacionat amb el règim, classificació o qualificació tributària del tema plantejat a la consulta. Si es considera necessari per a formar-se criteri, es podrà demanar als interessats que ampliïn els antecedents o les circumstàncies del cas plantejat.

La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l'Ajuntament llevat que plantegin qüestions relacionades amb l'objecte o la tramitació d'un procediment, recurs o reclamació iniciat abans de formular-les. Els criteris expressats en l'esmentada contestació s'aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies reals i aquelles objecte de consulta.

4. Si la sol·licitud d'informació es refereix a una matèria reglamentada a les Ordenances, o en circulars internes municipals, o bé es tracta d'una qüestió la resposta de la qual es dedueix indubtablement de la normativa vigent, el Servei receptor de la consulta podrà formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de la Secretaria de l'Ajuntament. En tot cas la resposta haurà de lliurar-se en un termini màxim de tres mesos, amb una referència a la normativa aplicable a la qüestió plantejada.

5. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença personal. Quan l'interessat es relacioni amb l'Administració per mitjans telemàtics, podrà identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva identitat.

6. Si s'actua per mig de representant, aquest deurà acreditar la seva condició de tal, en els termes previstos a l'article 46 de la Llei General Tributària. En tot cas, es presumirà concedida la representació quan es tracti d'actes de mer tràmit.

7. No s'admetrà cap consulta que es formuli desprès d'haver acabat els terminis establerts per a l'exercici del dret, per a la presentació de la declaració o autoliquidació o per al compliment de l'obligació tributaria de que es tracti.

8. Les dades de caràcter personal facilitades pels ciutadans, presencialment, a traves de la seu electrònica de l'Ajuntament o de l'ORGT, com a ens delegat, o per qualsevol altre mitja, així com altres dades amb transcendència tributària requerides o obtingudes per aquesta administració, s'incorporaran als fitxers o bases de dades de l'Ajuntament. Al respecte, els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, mitjançant escrit presentat al registre general.

Article 5. Accés a arxius.

1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part d'expedients en els termes establerts a la LRJPAC, a la LDGC, i a la del Parlament de Catalunya, 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents.

2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada especificant els documents que es desitja consultar. La consulta haurà de ser sol·licitada per l'interessat i no podrà afectar la intimitat de terceres persones. Quan el compliment d'aquests requisits resulti dubtós per als responsables dels Serveis, caldrà que la Secretaria informi (per escrit o verbalment) sobre la procedència de la consulta i valori que aquests documents no contenen dades referents a la intimitat de les persones diferents del consultant.

3. La utilització de documents de propietat municipal per tercers donarà lloc a l'exigència de la corresponent taxa, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2001 del Parlament de Catalunya, i en els termes que, si s'escau, prevegi l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Expedició de Documents i Distintius Administratius.

4. Quan la consulta tingui com a finalitat l'examen d'expedients conclosos nomes podran accedir els ciutadans que hagin estat part d'un procediment tributari.

Article 6.Obtenció de còpies de documents.

1. Les peticions de còpies s'hauran de realitzar pel contribuent o pel seu representant.

2. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del contribuent en el mateix dia. Si es tracta d'un número elevat de còpies, o quan altre fet impedeixi complir el termini anterior, s'informarà el sol·licitant de la data en que podrà recollir les còpies sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest termini no excedirà de 10 dies naturals.

El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s'ha concedit tràmit d'audiència o, en defecte d'aquest, en el d'al·legacions posterior a la proposta de resolució.

3. Per diligència incorporada a l'expedient, és convenient fer constar el número dels folis dels quals s'ha expedit còpia i la seva recepció del contribuent.

4. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d'aquells documents que figurant a l'expedient afectin a interessos de tercers, o a la intimitat d'altres persones. La resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a l'expedient haurà de motivar-se.

Article 7. Al·legacions i tràmit d'audiència per l'interessat.

1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit d'audiència, es tindrà en compte uns i altres al redactar la corresponent proposta de resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en els antecedents d'aquesta.

2. En els procediments d'inspecció es donarà audiència a l'interessat en els terminis previstos en el RGIT.

3. En els procediments de gestió es donarà tràmit d'audiència quan per a l'adopció de la resolució administrativa es tinguin en compte fets o dades diferents dels aportats per altres administracions o per l'interessat.

4. Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d'audiència quan es tracti de rectificar errors aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la LGT. En les resolucions dictades en aquells procediments en els que no hagi resultat necessari tràmit d'audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització.

5. Amb caràcter general, el termini d'audiència serà de 10 dies.

Article 8. Còmput de terminis.

1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que son hàbils, i s'exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

A efectes de recaptació dels ingressos, tant en període voluntari com en període executiu, si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dissabte o un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil següent.

Quan els terminis s'indiquin per dies naturals, es farà constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions.

2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a aquell en què va tenir lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeix l'estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes.

3. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què va tenir lloc la notificació o publicació de l'acte que es tracti, o des del següent a aquell en què es produeix l'estimació o la desestimació per silenci administratiu.

5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre municipal.

6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests.

Article 9. Presentació i tramitació d'expedients.

1. Els contribuents podran presentar els seus escrits adreçats a l'Ajuntament per qualsevol mitjà i en qualsevol registre dels previstos legalment. Pel que fa al Registre Informàtic, els documents rebuts per via telemàtica s'hi registraran sempre que compleixin els requisits establerts en la corresponent resolució administrativa.

2. Pel còmput per a la resolució s'entendrà data de presentació la de recepció en el registre municipal, centralitzat en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Si la resolució correspon a l'ORGT, per delegació, es tindrà en compte la seva pròpia normativa.

3. Dels escrits que es presentin a les oficines municipals/OAC, els interessats podran exigir el corresponent rebut; s'admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de presentació.

4. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requerirà l'interessat perquè en un termini de 10 dies (o com a màxim fins que expiri el termini per formular la petició, segons el que disposi l'ordenança particular del tribut o preu públic de què es tracti), esmeni les anomalies, i se li indicarà que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició i s'arxivarà sense més tràmit l'expedient.

5. Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per a la continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de 3 mesos sense que s'hagi produït el compliment del requeriment de l'administració es produirà la caducitat de l'expedient, de la qual cosa s'advertirà l'interessat. Produïda la caducitat, no caldrà que l'Administració resolgui totes les qüestions plantejades als procediments de gestió.

6. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s'han de complimentar per part dels interessats hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la notificació del corresponent acte. Cas contrari se'ls entendrà decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent, continuant el procediment.

7. S'ordenarà l'acumulació de procediments que entre sí guardin una identitat substancial o íntima connexió.

8. En la resolució d'expedients de naturalesa homogènia, s'observarà l'ordre rigorós d'incoació.

9. Es podran establir pactes que impliquin l'acabament convencional del procediment.

10. Els procediments que es tramitin i acabin en suport informàtic garantiran l'exercici de la competència de l'òrgan que l'exerceix. Quan resulti convenient, es definirà i aprovarà l'expedient informàtic, les característiques dels qual seran publicades.

11. Els documents emesos per l'Ajuntament per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, o els que s'emetin com còpia d'originals emmagatzemats per aquests mitjans, gaudiran de la validesa i eficàcia del document original, sempre que concorrin els requisits exigits per la LRJPAC.

12. Els escrits d'al·legacions, recursos o altre contingut administratiu que es presentin a les oficines de l'ORGT, relatius a ingressos quina gestió li hagi estat delegada podran remetre's des del registre receptor a l'Ajuntament mitjançant imatge escanejada i degudament compulsada de la integritat del document. Concorrent les condicions de validesa del document electrònic per produir els mateixos efectes que el document manuscrit no caldrà remetre els documents originals en suport paper.

Article 10. Obligació de resoldre. Silenci administratiu.

1. L'Ajuntament o l'ORGT, per delegació, estan obligats a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els procediments tributaris. S'exceptua aquest deure de resoldre expressament en els casos següents:

·       En els procediments relatius a l'exercici de deures que només han de ser objecte de comunicació.

·       Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l'objecte del procediment, la renúncia o el desistiment dels interessats, salvat que, en aquests supòsits l'interessat sol·liciti expressament que resolgui.

2. El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la normativa disposi un termini diferent.

3. Quan no hagi recaigut resolució dins de termini, s'entendrà desestimada la sol·licitud en els supòsits següents:

a)    Resolució del recurs de reposició previ al contenciós administratiu o a l'econòmic administratiu davant els actes dictats en matèria de gestió d'ingressos de dret públic locals (un mes).

b)    Procediment per a la concessió de beneficis fiscals en els tributs locals (sis mesos).

c)     Resolució d'altres recursos administratius diferents de l'establert a l'apartat a) d'aquest punt que es poguessin interposar.

d)    Suspensió del procediment de gestió i/o recaptació dels ingressos de dret públic de què es tracti, quan no s'aporti garantia suficient.

e)     Altres supòsits previstos legalment.

També s'entendrà desestimada la devolució d'ingressos indeguts en el termini de sis mesos sempre que amb anterioritat no hagi estat anul·lada la liquidació que va motivar l'ingrés.

S'entendran estimades les sol·licituds formulades pels interessats en els casos previstos a la normativa d'aplicació.

4. En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, el venciment del termini màxim fixat per a la resolució sense haver-se dictat i notificar acord exprés, legitima l'interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l'administració ha de dictar.

5. Els terminis a que fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes a l'article 26.4 de la LGT, s'estarà al que disposa la present ordenança quan a recursos administratius.

SECCIÓ III - NORMES SOBRE GESTIÓ

SUBSECCIÓ I - GESTIÓ DE TRIBUTS

CAPÍTOL I – TRIBUTS DE VENCIMENT PERIÒDIC

Article 11. Tributs de venciment periòdic.

1. En la gestió dels tributs de venciment periòdic s'aplicaran les prescripcions contingudes en les seves ordenances fiscals específiques.

2. A les actuacions que, en relació a aquests tributs, dugui a terme l'ORGT se'ls aplicarà també el que preveu la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.

3. Els padrons fiscals es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, al qual s'incorporaran les modificacions derivades de la variació de tarifes o quotes aprovades a les corresponents ordenances fiscals particulars i també totes aquelles altres incidències que escaiguin i siguin conseqüència de fets o actes coneguts per l'Ajuntament o l'ORGT.

4. Les variacions tindran efectivitat des del primer dia de l'any següent, i es poden incorporar en el padró corresponent a aquest període si no n'ha derivat modificació de la base imposable.

5. Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de venciment periòdic siguin coincidents, es podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant un rebut únic en el que constaran degudament separats els conceptes d'ingrés.

6. No caldrà procedir a la notificació individualitzada de les variacions esmentades en el present article ni de les modificacions originades o procedents d'una llei o norma estatal o autonòmica d'aplicació general i obligatòria.

7. S'estableix una exempció automàtica de caràcter objectiu quan la quota líquida abans de la divisió contemplada per l'article 35 de la LGT sigui igual o inferior a 6,00 €.

Article 12. Aprovació de padrons.

1. Els padrons s'elaboraran en la secció d'Informàtica de l'Ajuntament o de l'ORGT (si la gestió del tribut està delegada), i seran verificats pels tècnics competents de Gestió Tributària.

2. L'aprovació dels padrons és competència de l'alcalde, salvat dels supòsits en que se n'hagi delegat la gestió en l'ORGT, en els quals l'aprovació correspondrà a aquest organisme, que en remetrà a l'Ajuntament una còpia de l'aprovació amb la diligència corresponent, a l'efecte del seu seguiment i comptabilització.

3. El termini d'exposició pública dels padrons serà de vint dies, comptats a partir del primer dia del període de cobrament. Aquest tràmit d'informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província.

4. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades podrà interposar-se recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar  des de la data de finalització d'aquest termini d'exposició.

Article 13. Calendari fiscal.

1. El calendari Fiscal conté els períodes de pagament dels tributs de caràcter periòdic.

2. L'alcalde és l'òrgan competent per a l'aprovació del calendari fiscal, salvat dels supòsits de tributs de gestió delegada, en els quals l'aprovació competirà a l'ORGT.

3. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes i en el web de l'Ajuntament.

4. Quan es tracti d'ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l'ORGT la publicació del calendari fiscal en el BOP i també en la seva seu electrònica. La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà possible al llarg de tot l'exercici, mitjançant accés a la seu electrònica de l'ORGT.

Article 14. Anuncis de cobrament.

1. L'anunci del calendari fiscal regulat a l'article anterior podrà complir, a mes de la funció de donar a conèixer l'exposició publica de padrons, la funció de publicar l'anunci de cobrament a que es refereix el Reglament General de Recaptació.

Perquè es compleixi aquesta finalitat hauran de constar-hi també els extrems següents:

·       Mitjans de pagament:

- Amb caràcter general, domiciliació bancària.

- Diners de curs legal o xec nominatiu a favor de l'ORGT.

- Mitjançant el document remes als subjectes passius, provist de codi de barres, en els caixers habilitats a aquest efecte.

- Per Internet, utilitzant targeta de crèdit o be ordenant el càrrec en compte bancari.

- Per telèfon, trucant al Centre d'Atenció Telefònica de l'ORGT.

L'ordenació del càrrec en compte bancari es podrà fer:

- Mitjançant accés a la passarel·la de pagaments telemàtics quan es disposi de certificat digital d'identificació.

- Conforme les instruccions especifiques de banca electrònica de cada entitat financera.

·       Llocs de pagament:

A les entitats col·laboradores que figuren en el document de pagament o, excepcionalment, a les oficines de l'ORGT. La seu electrònica de l'ORGT, l'adreça de la qual es http://orgt.diba.cat, facilita la realització de pagaments per Internet.

·       Dies i hores d'ingrés:

A les oficines bancàries, dins l'horari comercial habitual. A la seu electrònica, a qualsevol dia i hora.

·       Advertència:

Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.

2. Quan el deute no ingressat dins del període voluntari es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, el recàrrec serà del 5 per 100.

3. L'anunci de cobrança es complementarà amb notificacions individuals, sense justificant de recepció, en els termes acordats amb l'Ajuntament,

Article 15. Liquidacions d'ingrés directe.

1. En relació amb els tributs de cobrament periòdic, es practicarà una liquidació d'ingrés directe en aquests casos:

·       Quan per primera vegada hagin esdevingut els fets o actes que puguin originar l'obligació de contribuir.

·       Quan l'Ajuntament o l'ORGT tinguin coneixement per primera vegada de l'existència del fet imposable, malgrat que s'hagi acreditat amb anterioritat el tribut, i sens perjudici de les sancions que poguessin correspondre.

·       Quan s'hagin produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents de les aprovades amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i de la variació dels tipus impositius recollida a les ordenances fiscals.

2. Quant a l'aprovació i la notificació de les liquidacions a què es refereix aquest article, serà d'aplicació el règim general regulat en el següent capítol.

3. Una vegada notificada l'alta en el padró corresponent, es notificaran col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes.

CAPÍTOL II – TRIBUTS DE VENCIMENT NO PERIÒDIC

Article 16. Liquidacions.

1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació dels respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions d'ingrés directe quan, no havent-se establert l'autoliquidació, l'Ajuntament o l'ORGT tinguin coneixement de l'existència del fet imposable.

2. L'aprovació de liquidacions practicades és competència de l'alcalde, salvat dels supòsits de tributs de gestió delegada, en els quals correspon dur a terme l'aprovació a l'ORGT, que remetrà a l'Ajuntament la relació de liquidacions aprovades, amb la diligència corresponent, als efectes del seu seguiment i comptabilització.

3. Les liquidacions són competència i responsabilitat de les diferents àrees gestores dels tributs o altres ingressos de dret públic que corresponguin, sens perjudici de la funció fiscalitzadora a què estan sotmeses com tots els ingressos.

4. L'Ajuntament o, per delegació, l'ORGT, podran dictar liquidacions provisionals d'ofici quan els elements de prova de que disposin posin de manifest la realització del fet imposable o l'existència d'elements tributaris diferents als declarats.

5. Salvat que algun òrgan de govern dicti una ordre expressa en sentit contrari, per raons de cost i eficàcia i per economia processal, no es practicaran liquidacions complementàries quan resultin quotes inferiors a 6,00 €. Aquest mínim no afectarà als supòsits de divisió de rebuts.

Article 17. Autoliquidacions.

1. En els termes i supòsits establerts a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació dels respectius tipus impositius l'Ajuntament o, per delegació, l'ORGT, podran practicar autoliquidacions.

2. Les autoliquidacions són competència i responsabilitat de les diferents àrees gestores dels tributs o altres ingressos de dret pública que corresponguin, sens perjudici de la funció fiscalitzadora a què estan sotmeses com tots els ingressos. La ratificació d'autoliquidacions practicades és competència de l'alcalde, salvat dels supòsits de tributs de gestió delegada, en els quals la competència és de l'ORGT, que remetrà a l'Ajuntament la relació d'autoliquidacions ratificades, amb la diligència corresponent, als efectes del seu seguiment i comptabilització.

3. Quan es detectin errades en les autoliquidacions presentades es procedirà de la manera següent:

·       Si s'ha practicat autoliquidació per import duplicat o excessiu, i se n'ha efectuat el corresponent ingrés, s'estarà al determinat per aquesta ordenança (articles 34 i ss).

·       Si s'ha practicat l'autoliquidació per import menor, es practicarà liquidació complementària, d'acord amb el disposat per l'article anterior

Article 18. Presentació de declaracions.

1. L'Ajuntament, conjuntament amb l'ORGT establirà els circuits per a conèixer l'existència de fets imposables que originen l'acreditament dels tributs municipals.

2. Sens perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a presentar les declaracions previstes legalment.

3. La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, necessàries perquè l'Ajuntament pugui practicar la liquidació d'aquells tributs que no s'exigeixen pel procediment d'autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que l'interessat regularitzi la seva situació sense requeriment de l'Administració.

4. La infracció tributària prevista a l'apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, conforme l'establert per la LGT i aquesta mateixa ordenança.

CAPÍTOL III - NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES

Article 19. Notificació de les liquidacions de venciment singular.

1. Per a notificar les liquidacions d'ingrés directe s'expedirà un document de notificació en què hauran de constar:

·       Els elements essencials de la liquidació.

·       Els mitjans d'impugnació, terminis d'interposició de recursos i lloc on es poden presentar (Ajuntament titular o oficina de l'ORGT) i òrgan davant del qual es poden interposar.

·       Els llocs, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari.

2. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l'acte notificat.

3. La pràctica de notificacions s'ajustarà al que estableix la Llei General Tributària, la normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú; la Llei 11/2007, de Acceso Electrònico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; la Llei 26/2010, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de l'Ús dels Mitjans Electrònics al Sector Públic de Catalunya.

4. La notificació es practicarà al domicili o lloc assenyalat per l'interessat o el seu representant. Quan això no fos possible, a qualsevol lloc adequat a l'efecte. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics a una adreça de correu electrònic designada per l'interessat amb tal finalitat. Amb caràcter general, es realitzaran dos intents de notificació, però serà suficient un sol intent quan el destinatari consti com a desconegut en el domicili designat.

En el primer intent de notificació pot esdevenir:

·       Que la notificació sigui lliurada a l'interessat: En aquest cas el notificador ha de retornar a l'Ajuntament/ORGT el justificant de notificació amb la signatura del receptor i la data en què ha tingut lloc la recepció.

·       Que la notificació es lliuri a una persona diferent de l'interessat: En aquest cas haurà de constar al justificant de notificació la signatura i la identitat de la persona que s'ha fet càrrec de la notificació.

·       Que l'interessat o el seu representat rebutgi la notificació: En aquest cas s'especificaran les circumstàncies de l'intent de notificació i es tindrà per efectuada.

·       Que no sigui possible lliurar la notificació: En aquest cas el notificador registrarà al justificant de notificació el motiu que n'ha impossibilitat el lliurament i el dia i l'hora en què ha tingut lloc l'intent de notificació.

5. En el supòsit d'intent de notificació personal amb resultat infructuós per absència de l'interessat, es procedirà a un segon intent dins dels 3 dies següents al primer, en dia i hora diferents d'aquells en què va tenir lloc el primer intent. De resultar infructuosos els dos intents de lliurament personal es deixarà a la bústia avis perquè l'interessat passi per la llista de Correus a recollir la notificació durant el termini de set dies naturals. Cas que, dins aquest termini, no s'hagués recollit la notificació, es dipositarà a la bústia de l'immoble assenyalat com a domicili.

6. En tot cas, a la vista del justificant de notificació retornat haurà de ser possible conèixer la identitat del notificador.

7. El lliurament material del document-notificació podrà fer-lo Correus, un notificador municipal o personal de l'ORGT.

8. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos amb delegació en l'ORGT, s'estarà al disposat a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació d'Ingressos de Dret Públic Municipals.

Article 20. Notificació de les liquidacions per tributs de venciment periòdic.

1. Les quotes i els altres elements tributaris quan no constitueixin altes en els respectius registres, sinó que facin referència a un fet imposable ja notificat individualment al subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 102 de la LGT.

2. La notificació col·lectiva a què es refereix l'apartat anterior afecta les liquidacions incloses en els padrons de tributs i preus públics de venciment periòdic.

3. L'exposició pública dels padrons regulada per la present ordenança constitueix el mitjà pel qual l'ORGT, per delegació de l'Ajuntament, realitzarà la notificació col·lectiva de les corresponents liquidacions i rebuts.

Article 21. Publicació en el BOP i altres llocs reglamentaris.

1. Als efectes de practicar les notificacions col·lectives a què es refereix l'article anterior, s'anunciarà al BOP l'exposició pública dels padrons.

2. Respecte a les notificacions de les liquidacions d'ingrés directe, en cas de resultar infructuosos els intents de lliurament personal de la notificació, se citarà l'interessat o el seu representant amb l'objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per a cadascú dels interessats, al BOP. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s'ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la compareixença es produirà en el termini de quinze dies, a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci al BOP. Quan transcorregut el termini indicat no s'hagués comparegut, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.

3. De les actuacions realitzades conforme al que s'ha assenyalat anteriorment, n'haurà de restar constància en l'expedient, a més de qualsevol circumstància que hagués impedit el lliurament en el domicili designat per a la notificació.

4. En els supòsits de publicacions d'actes que continguin elements comuns, es publicaran de forma conjunta els aspectes coincidents, i s'especificaran només els aspectes individuals de cada acte.

5. Les notificacions anteriors es publicaran, així mateix, en els taulers d'edictes de l'Ajuntament o, si escau, de les oficines de l'ORGT corresponents a l'últim domicili conegut del deutor.

CAPÍTOL IV - CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS

Article 22. Sol·licitud.

1. Correspondrà a l'alcalde o regidor en qui delegui la concessió o denegació de beneficis fiscals, salvat dels supòsits de tributs de gestió delegada en l'ORGT, en els quals correspondrà al dit organisme, o els supòsits en què l'ordenança específica d'un tribut contempli que la competència correspon a un altre òrgan de govern.

2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats, mitjançant instància dirigida a l'alcalde, o a l'ORGT, pels tributs delegats, acompanyada de la documentació requerida en la normativa reguladora del benefici sol·licitat.

3. Amb caràcter general, i salvat que l'ordenança particular disposi altra cosa, la concessió de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa començaran a tenir efecte des del moment en què per primera vegada tingui lloc el meritament del tribut amb posterioritat a la data de sol·licitud del benefici fiscal.

4. L'Ajuntament o, en tributs delegats, l'ORGT, establiran els mecanismes adequats per al control de la caducitat dels beneficis fiscals quan hagi arribat el termini de gaudiment.

5. Per als supòsits de beneficis fiscals de tracte successiu, sempre que es mantinguin les condicions i/o requisits exigibles, el beneficiari només caldrà que formuli la sol·licitud la primera vegada, aplicant-se pels anys posteriors d'ofici mentre no desaparegui el supòsit de fet que l'emparava.

6. En tot cas, el beneficiari estarà obligat a comunicar a l'Ajuntament qualssevulla modificacions o alteracions que es produeixin respecte als requisits exigits. En cas d'incompliment d'aquesta obligació el beneficiari haurà de retornar l'import bonificat més els interessos que legalment corresponguin i l'Ajuntament podrà aplicar, si ho creu convenient, una sanció.

7. L'acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s'adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d'aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s'entendrà desestimada.

Article 23. Tramitació.

1. Les sol·licituds de beneficis fiscals, seran analitzades per la unitat de gestió de tributs de l'Ajuntament, o pel servei corresponent de l'ORGT en els tributs de gestió delegada, que formularà proposta de resolució.

2. L'acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s'adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d'aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s'entendrà desestimada.

3. Quan es tracti de beneficis fiscals que han d'atorgar-se d'ofici, s'aplicaran en el moment de practicar la liquidació, sempre que la unitat gestora disposi de la informació acreditativa dels requisits exigits per al seu gaudiment. No és necessari efectuar l'aprovació d'aquestes concessions d'ofici.

CAPÍTOL V - PROCEDIMENT DE REVISIÓ

Article 24. Normes generals.

1. La revisió i la declaració de nul·litat dels actes dictats en matèria de gestió tributària i recaptadora es duran a terme de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

2. No seran en cap cas revisables els actes administratius confirmats per sentència judicial ferma.

3. La rectificació d'errors materials i de fet es portarà a terme de conformitat amb allò establert en l'article 220 de la LGT i l'article 13 del RD 520/2005, que aprova el Reglament General de la LGT, en matèria de revisió en via administrativa.

Article 25. Recursos administratius.

1. Contra els actes d'aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només podrà interposar-se recurs de reposició davant l'òrgan que dictà l'acte administratiu que es reclama, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la notificació de l'acte.

En els deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició es computarà a partir del dia següent al de finalització del període voluntari de pagament.

2. El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d'un mes comptat des de la data d'interposició.

3. Als efectes de la no exigència d'interessos de demora a que fan referència l'article 26.4 de la LGT, s'entendrà que l'Ajuntament ha incomplert el termini màxim de resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d'un any des de la seva interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s'estableix a l'empara de la disposició addicional 4a., apartat 3 de la LGT, i en paritat amb el que preveu dita llei per a la resolució de les resolucions economicoadministratives.

4. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en els terminis següents:

·       Si la resolució ha estat expressa: En el termini de 2 mesos comptats des del dia següent al de la notificació de l'acord resolutori del recurs del reposició.

·       Si no hi hagués resolució expressa: En el termini de 6 mesos comptats des del dia següent a aquell en que hagi d'entendre's desestimat el recurs de reposició.

5. El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra l'aprovació o la modificació de les ordenances fiscals serà de 2 mesos comptats des del dia següent a la data de publicació de la seva aprovació definitiva.

6. Per a l'admissió i tramitació de recursos de reposició, així com per al còmput de terminis respecte a la interposició d'altres recursos, s'estarà al que disposen el capítol III del Títol V de la LGT i el Títol III del RD 520/2005, que aprova el Reglament General de la LGT, en matèria de revisió en via administrativa.

Article 26. Revisió d'ofici.

1. El Ple de l'Ajuntament podrà declarar, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes dictats per l'Ajuntament en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes establerts a l'article 217 de la LGT.

2. El procediment de nul·litat a què es refereix l'apartat anterior podrà iniciar-se per acord de l'òrgan que dictà l'acte o a instància de l'interessat. S'haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer drets l'acte que es pretén anul·lar.

Article 27. Declaració de lesivitat.

1. En altres casos, diferents del previst a l'article anterior i dels que es refereix l'article 220 de la LGT, l'Ajuntament només podrà anul·lar els seus actes declaratius de drets si els declara lesius per a l'interès públic.

2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l'Ajuntament o a l'òrgan competent de l'ORGT, pels supòsits de delegació.

3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s'haurà d'interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.

Article 28. Revocació d'actes i rectificació d'errors.

1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s'estimi que infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l'acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s'hagi produït indefensió als interessats.

El procediment de revocació s'iniciarà exclusivament d'ofici, sens perjudici que els interessats puguin promoure la seva iniciació per l'Ajuntament, mitjançant un escrit que dirigiran a l'òrgan que va dictar l'acte.

2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des de que es va dictar l'acte objecte de rectificació.

Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei competent formularà proposta d'acord rectificador, que, haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació.

CAPÍTOL VI - SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT

Article 29. Suspensió de la interposició de recursos.

1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció administrativa per al cobrament llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en que es procedeixi a l'execució.

2. Sens perjudici del que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el recurs podrà suspendre, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte recorregut, sense prestació de garantia, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

·       Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació.

·       Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret.

·       Que s'apreciï que al dictar l'acte impugnat s'ha pogut incórrer en error aritmètic, material o de fet.

·       Tractant-se de sancions, la seva execució quedarà automàticament en suspens fins que siguin fermes en via administrativa.

3. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en el mateix període, en els termes següents:

·       Si la resolució es notifica entre els dies 1 i 15 de cada mes: poden ser pagades sense cap recàrrec fins el dia 20 del mes posterior.

·       Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes: poden ser pagades sense cap recàrrec fins el dia 5 del segon mes posterior.

4. Quan de la resolució del recurs es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el deute resultant podrà ser abonat en els mateixos terminis establerts en el punt anterior.

5. Quan l'Ajuntament o l'ORGT tinguin coneixement de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu, hauran de notificar el deute resultant i concedir període per efectuar el pagament sense recàrrec, determinat segons el que es preveu al punt 3. Si el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament de l'import del dit deute més els interessos de demora acreditats durant el temps de suspensió.

6. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els òrgans de recaptació no iniciaran o, si s'escau, continuaran les actuacions del procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la garantia aportada es mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de garantia per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment mentre conservi la vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es continuarà o suspendrà a resultes de la decisió que adopti l'òrgan judicial.

7. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només elements tributaris clarament individualitzables, la incidència dels quals en la determinació del deute tributari resulti quantificable. En aquest cas, l'import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.

Article 30. Altres supòsits de suspensió.

1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan s'hagi sol·licitat ajornament/fraccionament dels deutes, o s'hagi interposat terceria de domini.

2. Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra l'existència d'alguna de les circumstàncies següents:

a)    Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.

b)    Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.

3. Quan concorrin circumstàncies excepcionals diferents de les previstes a l'apartat anterior, prèvia proposta justificada de paralització del procediment per part de la corresponent unitat administrativa gestora del tribut o ingrés de què es tracti.

4. Les sancions se suspendran quan es presenti recurs i no es podran executar fins que no siguin fermes en via administrativa.

5. No obstant el previst en apartats anteriors, el tresorer de l'Ajuntament podrà acordar la suspensió pel procediment recaptador de tots els deutes de dret públic municipal liquidats per la pròpia entitat local, a proposta de la UI gestora, quan sigui necessari procedir a la seva revisió d'ofici amb caràcter previ a la iniciació dels tràmits reglamentaris per a la seva execució forçosa o quan iniciada aquesta, es consideri convenient la seva paralització per no ocasionar un perjudici de difícil o impossible reparació. Aquesta suspensió serà aixecada pel propi tresorer, a proposta de l'òrgan de gestió, un cop revisats els motius que van aconsellar la seva adopció. Si es considera que el deute ha de causar baixa es procedirà a la seva anul·lació. Els acords de suspensió i aixecament posteriors seran comunicats a l'ORGT, als efectes oportuns.

6. Tenint en compte la delegació de la recaptació de l'Ajuntament en l'ORGT de la Diputació de Barcelona, correspondrà a aquest resoldre sobre la suspensió pels motius indicats.

Article 31. Alienació de béns i drets embargats.

1. No es podrà procedir a l'alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment de constrenyiment fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferm, en via administrativa i judicial.

2. Es fa excepció del que s'ha previst al punt anterior en els supòsits de força major, béns peribles, béns en què existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent sol·liciti de forma expressa la seva alienació.

Article 32. Garanties.

1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent quantia, que generi la suspensió i els recàrrecs que procedirien en cas d'execució de la garantia.

·       Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota inicialment liquidada) més els interessos de demora.

·       Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total existent en el moment de sol·licitar la suspensió (principal+recàrrec+interessos de demora acreditats) més els interessos que puguin generar-se fins la data de pagament.

2. Els mitjans de garantia acceptats seran, per ordre, els següents:

·       Diner en efectiu, que podrà dipositar-se a la Caixa General de Dipòsit, a la Caixa Municipal o la Tresoreria de l'ORGT.

·       Aval prestat per entitat bancària o creditícia qualificada.

·       Altres mitjans que es considerin suficients per part dels Serveis Econòmics, quan es provi la dificultat per atorgar aval.

3. En casos molt qualificats i excepcionals podrà acordar-se, a instància de part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la.

4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d'ajornaments i fraccionaments de pagament, serà d'aplicació el que preveu específicament aquesta Ordenança.

CAPÍTOL VII - DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS

Article 33. Iniciació de l'expedient.

1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute, excepte quan el funcionari pugui comprova informàticament la realització de l'ingrés i la no devolució posterior.

2. No obstant el que es disposa al punt anterior, podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents:

·       Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada per qualsevol dels motius i els procediments regulats en el capítol V.

·       Quan s'hagi produït una duplicitat verificada del pagament.

3. La sol·licitud es presentarà davant de l'ORGT, com a ens delegat de l'Ajuntament en matèria de recaptació. Tanmateix no caldrà l'aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris que han de tramitar l'expedient puguin consultar telemàticament l'efectivitat del pagament.

Article 34. Tramitació de l'expedient.

1. Si la resolució de l'expedient exigís la prèvia resolució de la reclamació interposada contra una liquidació resultant d'elements tributaris fixats per una altra administració, s'efectuarà la remissió de la documentació que consideri suficient a l'òrgan competent, de la qual cosa es donarà coneixement a l'interessat.

2. Quan el dret a la devolució neixi com a conseqüència de la resolució d'un recurs o de l'anul·lació o revisió d'actes dictats en via de gestió tributària, el reconeixement d'aquell dret correspon al mateix òrgan que hagi aprovat l'acte administratiu que l'origina.

3. El pagament s'efectuarà, amb caràcter general, mitjançant transferència bancària al compte designat per l'interessat.

4. En tot cas s'estarà al que al respecte disposa el Títol II Capítol V del RD 520/2005, que aprova el Reglament General de la LGT, en matèria de revisió en via administrativa.

Article 35. Quantia de la devolució.

1. No es practicaran devolucions d'ofici per cap concepte d'ingrés de dret públic quan la quantia de la devolució sigui igual o inferior a 6,00 €.

2. Quan es dicti acte administratiu d'anul·lació, total o parcial, d'una liquidació que havia estat ingressada, es reconeixerà d'ofici el dret de l'interessat a percebre interessos de demora. La base de càlcul serà l'import ingressat indegudament; consegüentment, en supòsits d'anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s'acreditaran en raó a la part de liquidació anul·lada.

3. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del dia en què es va fer l'ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament d'acord amb el que preveu l'article 22,b) del Reial Decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es regula el procediment per a la realització de devolució d'ingressos indeguts.

4. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de la proposta de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la devolució.

Respecte als tipus d'interès, s'aplicarà el vigent al llarg del període segons el que preveu l'article 26.6 de la Llei General Tributària. Consegüentment, si s'hagués modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d'interès de demora fixat per a l'exercici per la Llei de pressupostos de l'Estat.

5. En particular, i als efectes del que s'estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei General Tributària, tenen la condició d'ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d'aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència el Cadastre, segons la Llei reguladora del Cadastre Immobiliari.

Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s'anul·li per un procediment de rectificació d'errades materials, es retornarà l'import ingressat incrementat amb els corresponents interessos de demora.

Article 36. Tipus d'interès aplicables.

1. Ingressos realitzats abans del dia 19 de març de 1998:

·       Des del dia de l'ingrés fins al 18-3-1998: El tipus d'interès legal vigent el dia de l'ingrés.

·       Des del 19-3-1998 fins a la data de la proposta de pagament: El tipus d'interès de demora vigent al llarg del període segons el que preveu l'article 26.6 de la LGT. Consegüentment, si s'hagués modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d'interès de demora fixat per a l'exercici de la Llei de Pressupostos de l'Estat.

2. Ingressos realitzats després del dia 19 de març de 1998:

·       Des del dia de l'ingrés fins a la data de la proposta de pagament: el tipus d'interès de demora vigent al llarg del període, aplicat en la forma expressada al punt 1 (darrer paràgraf).

3. Quan es declari l'ingrés indegut pel concepte de recàrrec de constrenyiment bé perquè s'ha anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no resultava procedent exigir el recàrrec, es tornarà el recàrrec i es liquidaran interessos de demora sobre aqueixa quantia.

Article 37. Reintegrament d'ingressos deguts:

1. Quan s'hagi d'abonar a l'interessat una quantitat per reintegrar el pagament que va fer per un concepte degut, no s'abonaran interessos de demora.

2. Indicativament, s'assenyalen els casos següents d'ingressos deguts:

·       Devolucions parcials de la quota satisfeta pels impostos que tinguin establert el prorrateig de les quotes anuals.

·       Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter pregat, quan s'hagi ingressat la quota.

3. En els supòsits en què s'hagi presentat autoliquidació i s'hagi ingressat un import excessiu, s'ordenarà d'ofici la devolució corresponent.

Article 38. Reintegrament del cost de les garanties.

1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, s'iniciaran a instància de l'interessat.

2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre's adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, si escau, el reintegrament que correspongui, seran les següents:

·       Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número d'identificació fiscal, i domicili de l'interessat.

·       Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent totalment o parcialment l'acte administratiu impugnat l'execució del qual es va suspendre, així com testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d'aquella.

·       Import al qual va ascendir el cost de les garanties el reintegrament de les quals se sol·licita, aportant com a documents acreditatius en el supòsit d'avals atorgats per entitats de dipòsit o societats de garantia recíproca, certificació de l'entitat avaladora de les comissions efectivament percebudes per la formalització i el manteniment de l'aval.

·       Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d'efectuar-se el reintegrament, podent optar per transferència bancària o compensació en els termes previstos en el RGR.

3. Si l'escrit d'iniciació no reunís les dades expressades o no portés adjunta la documentació necessària, es requerirà l'interessat perquè ho esmeni en un termini de 10 dies.

4. Quan la proposta de resolució estableixi una quantia a pagar diferent a la sol·licitada per l'interessat, se li haurà de concedir audiència.

5. Vistes les possibles al·legacions i comprovat que els beneficiaris no són deutors a la hisenda municipal per deutes en període executiu es dictarà el corresponent acord administratiu, a partir de la proposta de devolució formulada. Si es comprova l'existència de deutes en període executiu del titular del dret de reintegrament, es procedirà a la compensació d'ofici o a l'embargament del dret al reintegrament reconegut al contribuent.

6. A efectes de procedir al seu reembossament, el cost de les garanties es determinarà de la següent forma:

·       En els avals: Les quantitats efectivament satisfetes a l'entitat de crèdit en concepte de comissions i despeses per formalització, manteniment i cancel·lació de l'aval, acreditades fins als trenta dies següents a la notificació a l'interessat de la corresponent resolució i sentència.

·       En les hipoteques i penyora: Les despeses derivades de la intervenció de fedatari públic, despeses registrals, impostos derivats directament de la constitució de la garantia i, si s'escau, de la cancel·lació, i despeses derivades de la taxació o valoració dels béns oferts en garantia.

·       En els dipòsits en diner efectiu: L'interès legal corresponent a les quantitats dipositades fins als trenta dies següents a la notificació a l'interessat de la corresponent resolució o sentència.

SUBSECCIÓ II - GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS

CAPÍTOL I - PREUS PÚBLICS

Article 39. Recaptació dels preus públics.

1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les dues condicions següents:

·       La recepció del servei és voluntària per a l'interessat, perquè no resulta imprescindible per a la seva vida privada o social.

·       El servei el presta efectivament el sector privat, dins del terme municipal propi de l'Ajuntament que exigeix el preu.

2. En l'àmbit i amb l'abast de la corresponent delegació, l'ORGT recaptarà els preus públics, salvat dels supòsits en els què l'Ajuntament o els seus Organismes Autònoms efectuïn el cobrament a través de remeses de rebuts a carregar en el compte dels obligats al pagament del preu.

CAPÍTOL II - MULTES DE CIRCULACIÓ

Article 40. Denúncies.

1. En els procediments iniciats per l'òrgan municipal competent a conseqüència de presumptes infraccions als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (RDL 339/1990, de 2 de març LSV) i els seus reglaments de desenvolupament, es tipificaran les infraccions i les sancions aplicables d'acord amb el quadre de infraccions i sancions establert a la normativa sobre seguretat vial vigent en cada moment i l'adaptació aprovada per l'ajuntament.

2. Quan l'Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la recaptació de les multes, i utilitzi PDA's per a la seva tramitació, traslladarà a l'ORGT a través de telefonia mòbil les dades relatives a les denúncies formulades. En altre cas, es gravaran directament en la base de dades de l'ORGT els elements identificatius necessaris.

3. L'ORGT processarà la informació obtinguda de l'Ajuntament i la completarà amb les dades necessàries, relatives al titular i al vehicle, per tal d'editar la notificació de la denúncia.

A la notificació de la denúncia per infraccions diferents a la d'estacionament indegut del vehicle, es farà constar que si el titular del vehicle no n'era el conductor en el moment de la infracció, pot comunicar a l'ORGT o l'Ajuntament la identitat del conductor. Si s'escau, el procediment es derivarà a nom de la persona física identificada com a conductor.

4. La notificació de les denúncies, sancions, provisions de constrenyiment i actes administratius relatius a la recaptació executiva de multes de trànsit són competència de l'ORGT. Es realitzaran d'acord amb la normativa vigent, continguda a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Llei 18/2009, que modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i la Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En els articles següents, es detalla, per a major claredat, el procediment de notificació postal i notificació telemàtica pels que es practicaran les notificacions de denuncies per infraccions de trànsit, quan no s'hagin pogut lliurar en l'acte de la infracció.

Article 41. Notificació telemàtica de la denúncia.

1. Es notificaran electrònicament les denúncies a les següents persones:

a) Les que tinguin assignada direcció electrònica vial.

b) Persones jurídiques que no tinguin direcció electrònica vial i, a proposta de l'ORGT, hagin acceptat el procediment de notificació electrònica.

c) Altres persones que hagin sol·licitat la notificació electrònica

2. Es remetrà un missatge al telèfon mòbil i/o a l'adreça del correu electrònic designats per l'interessat, informatius de l'existència de la notificació de la denúncia i de la seu electrònica a la qual caldrà accedir per recollir la notificació.

3. La notificació podrà ser rebuda mitjançant certificat digital, o utilitzant la “paraula de pas” que, per a cada notificació, facilita la plataforma e-Notum.

4. El sistema de notificació permetrà acreditar la data i hora en què es posi a disposició del denunciat la notificació, així com l'accés al seu contingut, moment a partir del qual la notificació s'entendrà practicada a tots els efectes legals.

5. La notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada si, un cop s'ha acreditat la constància de la posada a disposició de la persona interessada, o del seu representant, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que es comprovi la impossibilitat tècnica o material de accedir-hi.

6. Les notificacions, telemàtiques o postals, que no hagin pogut efectuar-se, es practicaran al tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA), previst a l'article 78 de la Llei 18/2009. Transcorregut el període de vint dies naturals des que la notificació s'hagués publicat al TESTRA, s'entendrà que aquesta s'ha practicat.

Article 42. Notificació postal de la denúncia.

1. Amb la finalitat d'oferir als interessats les màximes facilitats per al pagament de les multes en quantia reduïda, amb caràcter previ a la notificació postal formal, a què es refereixen els apartats següents, l'ORGT remetrà als interessats un document informatiu de les dades de la denúncia i apte per pagar la multa.

2. Per mitjà del personal notificador designat per l'ORGT, i en horari de matí i tarda, s'intentarà la notificació individual en el domicili que consta en el Registre de Trànsit, excepte que als arxius de l'ORGT consti un altre domicili declarat pel titular, cas en què s'utilitzarà aquest.

3. Si en el primer intent resulta possible lliurar la notificació, a la targeta justificant de notificació haurà de constar la data del lliurament, la signatura del receptor i, si fos diferent del titular, la seva identitat.

4. Si en el primer intent de notificació no hagués resultat possible el seu lliurament per absència de l'interessat, es realitzarà un segon intent en dia i hora diferents. En cas que el resultat d'aquest segon intent sigui positiu, es faran constar en la targeta justificant de notificació les circumstàncies referides a l'apartat anterior i es procedirà al seu retorn a l'ORGT.

5. Si el segon intent també hagués resultat infructuós, l'interessat podrà durant set dies naturals recollir la notificació en el lloc que s'indicarà, o alternativament podrà rebre en la bústia del seu domicili un document-notificació apte per pagar la multa en qualsevol entitat col·laboradora.

6. Les notificacions, telemàtiques o postals, que no hagin pogut efectuar-se, es practicaran al tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA), previst a l'article 78 de la Llei 18/2009. Transcorregut el període de vint dies naturals des que la notificació s'hagués publicat al TESTRA, s'entendrà que aquesta s'ha practicat, donant-se per complimentat el tràmit i continuant-se el procediment.

Article 43. Procediment sancionador abreviat.

Si es paga la multa en l'acte de la denúncia, o en el termini de vint dies comptats des del següent a la recepció de la seva notificació, es tindrà per conclòs el procediment sancionador amb les següents conseqüències:

a)    reducció del 50 % de l'import de la sanció de multa.

b)    renúncia a formular al·legacions. Cas que fossin presentades, es tindran per no presentades.

c)     Terminació del procediment, sens necessitat de dictar resolució expressa

No es pot presentar recurs de reposició. El recurs contenciós-administratiu es podrà presentar en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a aquell en què va tenir lloc el pagament de la multa.

Article 44. Presentació d'al·legacions i recursos.

1. L'interessat, quan no hagi pagat la multa, disposarà de vint dies naturals per formular al·legacions i proposar les proves que estimi oportunes. Resoltes les al·legacions, es dictarà resolució sancionadora que podrà ser recorreguda mitjançant recurs de reposició, con caràcter potestatiu, davant l'òrgan que dictà la resolució i en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació.

2. La interposició del recurs de reposició no suspèn l'execució de l'acte impugnat ni la de la sanció. Cas que el recurrent sol·liciti la suspensió de l'execució, aquesta s'entendrà denegada transcorregut el termini d'un mes des de la sol·licitud sens que s'hagi resolt. El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el termini d'un mes, restant expedita la via contenciós-administrativa

3. Quan no s'hagués detingut el vehicle, el titular, l'arrendatari a llarg termini o el conductor habitual disposaran d'un termini de quinze dies naturals per identificar el conductor responsable de la infracció. La identificació de conductor es podrà fer per mitjans electrònics, essent possible efectuar el pagament en el mateix moment. Les persones obligades a rebre les notificacions telemàtiques que es vegin obligades a identificar el conductor, ho faran en tot cas mitjançant accés a la seu electrònica de l'ORGT.

4. En el cas de multes per infraccions lleus, infraccions greus que no comportin pèrdua de punts, o infraccions greus i molt greus quina notificació s'efectués en el moment de la denúncia, si el denunciat no ha pagat la multa ni ha formulat al·legacions en el termini de vint dies següents al de notificació de la denúncia, aquesta sortirà l'efecte d'acte resolutori del procediment sancionador i posa fi a la via administrativa. Conseqüentment, quan concorrin les condicions d'aquest apartat, no caldrà notificar cap resolució sancionadora i els interessats no poden presentar recurs de reposició.

Article 45. Pagament de les multes.

1. Les multes es poden pagar amb reducció del 50 % si es satisfan en el moment de la denúncia o dins el termini de vint dies naturals següents al de la seva notificació.

2. Vençut el termini d'ingrés establert en l'apartat anterior sense que s'hagi satisfet la multa, la seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es meritaran els recàrrecs del període executiu previstos a l'article 28 de la Llei General Tributària sobre l'import nominal de la multa, i els interessos de demora.

3. Els recursos que es puguin formular contra actuacions del procediment recaptatori de les multes, es resoldran pels òrgans competents de l'ORGT.

4. Les multes es podran pagar mitjançant tarja de crèdit, en el moment de la denúncia, si l'agent municipal porta el dispositiu tècnic que ho permeti.

En altre cas, les multes es podran satisfer en entitat bancària col·laboradora, per telèfon trucant al Servei d'Atenció Telefònica de l'ORGT o per internet en la seu electrònica de l'ORGT.

5. Els titulars dels vehicles amb els que s'hagi comés una infracció seran responsables subsidiaris en cas de impagament de la multa, llevat els supòsits següents:

a)    robament o altre ús que acrediti que el vehicle fou utilitzat en contra de la voluntat del titular.

b)    quan el titular sigui una empresa de lloguer sens conductor.

c)     quan el vehicle tingui assignat un arrendatari a llarg termini, o un conductor habitual; en aquests casos, la responsabilitat recaurà sobre l'arrendatari o el conductor habitual.

Article 46. Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions.

1. El termini de prescripció de les infraccions lleus és de tres mesos i de sis mesos per a les infraccions greus i molt greus.

El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s'hagin comès. La prescripció s'interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui coneixement el denunciat, o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili i es practiqui amb projecció externa a la dependència en què s'origini.

2. El termini de prescripció de les sancions consistents en multa pecuniària és de quatre anys. El còmput i la interrupció del termini de prescripció del dret de l'Administració per exigir el pagament de les multes es regiran pel que disposa la Llei General Tributària.

3. Si no hagués recaigut la resolució sancionadora transcorregut un any des de l'inici del procediment, es produirà la seva caducitat i es procedirà a l'arxiu de les actuacions, a sol·licitud de l'interessat o d'ofici per l'òrgan que dictà la resolució.

CAPÍTOL III - ALTRES CRÈDITS

Article 47. Altres crèdits no tributaris.

Els crèdits de dret públic diferents dels regulats en els capítols anteriors, de titularitat municipal (o ens urbanístic col·laborador) seran recaptats també per l'ORGT d'acord amb el conveni corresponent de delegació firmat entre ambdós organismes.

En allò no previst específicament per aquests tipus de crèdits s'estarà al regulat en aquesta ordenança per l'àmbit tributari.

Article 48. Multes de disciplina urbanística.

1. Les multes que s'imposin per infracció del que disposa la legislació urbanística o les ordenances de policia municipal, s'exaccionaran pel procediment recaptador general regulat per aquesta Ordenança.

2. Quant a terminis de prescripció, el general és d'un any, si bé caldrà ajustar-se al que resulti d'aplicació segons la normativa específica de cada concepte.

SECCIÓ IV - RECAPTACIÓ

SUBSECCIÓ I - ORGANITZACIÓ

Article 49. Gestió de la recaptació.

En termes generals, la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), salvat el que es pugui disposar de manera específica en aquesta mateixa ordenança o en les específiques.

Article 50. Obligats al pagament.

1. Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d'altres :

a) Subjectes passiu s dels tribus, siguin contribuents o substituts.

b) Els successors.

c) Els infractors, per les sancions pecuniàries.

2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran obligats al pagament els subjectes següents :

a) Els responsables solidaris.

b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.

3. L'ORGT podrà demanar la col·laboració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a la recaptació executiva dels ingressos municipals, quan no s'hagi pogut recaptar els deutes per no conèixer l'existència de béns embargables situats dins l'àmbit de la província de Barcelona.

Article 51. Responsables solidaris i subsidiaris.

1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se'n podrà reclamar als responsables solidaris el pagament.

2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats :

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d'una infracció tributària. La seva responsabilitat s'estén a la sanció.

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d'explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l'anterior titular i derivades del seu exercici.

S'exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.

3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, fins l'import del valor dels béns o drets que s'haguessin pogut embargar o alienar, les següents persones i entitats :

a) Les que siguin causants o col·laborin en l'ocultació o transmissió de béns o drets de l'obligat al pagament amb la finalitat d'impedir l'actuació de l'Administració tributària.

b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d'embargament.

c) Les que, amb coneixement de l'embargament, la mesura cautelar o la constitució de la garantia, col·laborin o consentin en l'aixecament dels béns o drets embargats o d'aquells béns o drets sobre els que s'hagués constituït la mesura cautelar o la garantía.

d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació de l'embargament, col·laborin o consentin en l'aixecament d'aquets.

4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:

a) Quan s'ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de la manca de pagament.

c)Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.

5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

6. Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal d'exigir als responsables determinats en aquets article, i en els següents, al pagament dels tributs, es tramitaran per l'ORGT, quan es tracti d'ingressos la recaptació dels quals s'ha delegat en la Diputació.

Article 52. Successors en els deutes tributaris.

1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l'adquisició de l'herència.

Podran transmetre's els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.

No es transmetran les sancions.

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents :

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.

b) Quan legalment s'hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui i les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos anys anteriors a la data de dissolució que minorin el patrimoni social que hagués hagut de respondre d'aquestes obligacions.

Podran transmetre's els deutes acreditats en la data d'extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb personalitat jurídica, en supòsits d'extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l'operació. Aqueta previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l'actitu i passiu d'una societat mercantil o d'una entitat amb personalitat jurídica.

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s'exigiran als successors d'aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.

Article 53. Prescripció.

1. Prescriuran als quatre anys :

a) El dret de l'Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l'oportuna liquidació.

b) L'acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.

c) L'acció per imposar sancions tributàries.

d) El dret a la devolució d'ingressos i el reembossament del cost de les garanties.

2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la normativa particular que en reguli la gestió del corresponent ingrés.

3. El termini de prescripció s'interromprà en els casos i termes previstos a l'article 68 de la Llei General Tributària.

4. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració.

Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.

5. La prescripció guanyada extingeix el deute.

Article 54. Compensació.

1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de gestió recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions reconegudes per part d'aquell i a favor del deutor.

2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el deutor.

3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l'alcalde pot ordenar la compensació, que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor.

Article 55. Situació d'insolvència.

1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables.

2. Quan el procediment recaptatori s'hagi tramitat per l'ORGT, correspondrà al mateix formular proposta de crèdits incobrables, d'acord amb els criteris reflectits en la seva Ordenança General.

3. L'aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de l'Ajuntament.

Quan es tracti d'ingressos de dret públic recaptats per l'ORGT, aquesta competència pot ser delegada en l'Organisme gestor.

4. Quan s'hagi delegat en l'ORGT la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, aquest procedirà aplicant els criteris de la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. En tot cas, restaran a disposició de l'Ajuntament les justificacions (en paper o electròniques) de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del crèdit.

5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s'hagi delegat la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s'adoptarà el corresponent acord quan :

a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100,00 €  i hagi estat infructuós l'embarg de fons.

b) L'import del deute sigui superior a 100,00 € i inferior a 500,00 € i hagin estat infructuosos els intents d'embarg de fons i de salaris.

c) Essent l'import del deute igual o superior a 500,00 €, no hagin tingut resultat positiu les actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles.

Si no ha estat delegada  la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables en els expedients de recaptació de multes de trànsit, l'ORGT elevarà proposta a l'Ajuntament, formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats des de l'entrada de la proposta en el Registre Municipal, l'Ajuntament no formulés cap objecció, l'ORGT, atesa la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es datarà dels expedients, remetent a l'Ajuntament el conjunt d'actuacions efectuades. El suport de dites actuacions serà paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas.

6. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini.

Article 56. Execució forçosa.

1. Amb caràcter general i a l'efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l'import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l'execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 500,00 €, per l'òrgan responsable de la recaptació només s'ordenaran les actuacions d'embarg següents :

a) Deutes de quantia igual o inferior a 100,00 €:

- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.

 

b) Deutes de quantia superior a 100,00 € i inferior a 500,00 €:

- Embarg de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.

- Crèdits, valors i drets realitzables a l'acte, o a curt termini.

- Sous, salaris i pensions.

2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots els deutes d'un contribuent que resten pendents de pagament.

3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d'embarg referides al punt 1 sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les multes de trànsit, s'aplicarà el previst a l'apartat 4 de l'article anterior.

4. Quan la quantia total del deute d'un contribuent sigui igual o superior a 500,00 €, es podrà ordenar l'embarg dels béns i drets previstos a l'article 169 de la Llei General Tributària, preservant l'ordre establert a l'esmentat precepte.

5. No obstant el previst al punt 4, quan s'hagués d'embargar un bé el valor del qual és molt superior a la quantia del deute, es consultarà al tresorer de l'Ajuntament i s'actuarà tenint en compte les seves indicacions.

6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l'ordre d'embargament si els béns que designi garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers.

7. En els casos de procediments d'execució forçosa on no s'hagin adjudicat en subhasta pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, correspondrà al tresorer municipal fer la proposta a l'alcalde d'adjudicació de béns a favor de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del Reglament General de Recaptació.

Quan el procediment recaptatori s'hagi tramitat per l'ORGT, un cop ultimades les actuacions, aquest elevarà l'expedient a l'Ajuntament a fi que per part del tresorer municipal pugui formular a l'alcalde la proposta d'adjudicació de béns.

8. Si l'adjudicació dels béns a què es refereix l'apartat anterior no resulta d'interès per l'Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l'expedient per a quina recaptació es tramità la subhasta.

Sens perjudici de la possible rehabilitació de l'expedient cas que es modifiquessin les circumstàncies relatives al deutor i l'entorn econòmic general.

SUBSECCIÓ II - GESTIÓ RECAPTADORA

AJORNAMENTS/FRACCIONAMENTS DE LIQUIDACIONS/AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

Article 57. Abast de la concessió d'ajornaments/fraccionaments en via voluntària.

1. S'admetran ajornaments/fraccionaments de liquidacions/autoliquidacions tributàries o d'altres ingressos de dret públic d'acord amb els criteris d'actuació que es detallaran en el següent article.

2. S'exceptuen d'aquest sistema de pagament:

·       Deutes periòdics liquidats en format de rebut (padrons fiscals), salvat l'IBI urbana domiciliat, que es fraccionarà únicament segons el calendari fiscal anualment aprovat.

·       Taxa per immobilització i retirada de vehicles abandonats o estacionats de manera defectuosa o abusiva a la via pública.

·       Multes de circulació (se subjecten expressament a la normativa pròpia de l'ORGT).

·       Altres en què l'ordenança específica reguladora obligui al pagament de la taxa i/o preu públic sencer i/o en el moment de la sol.licitud de la prestació del servei/activitat.

·       Liquidacions per sancions tributàries amb reducció del 25% (article 27.5 LGT).

·       En el cas de concurs de l'obligat tributari no es podran ajornar o fraccionar els deutes que, d'acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa.

3. En virtut del conveni de delegació firmat amb l'ORGT correspondrà a aquest la tramitació d'ajornaments/fraccionaments que se sol·licitin, d'acord amb els criteris en qüestió, i salvat el supòsit especificat com “a) Ajornaments i/o fraccionaments d'autoliquidacions per un període igual o inferior a dos mesos a comptar des de la data de finalització del període de pagament en voluntària de l'autoliquidació o de la liquidació”, que es podrà tramitar també directament per part de l'Ajuntament.

Article 58. Criteris de concessió dels ajornaments/fraccionaments en via voluntària.

1.       La sol·licitud d'ajornament/fraccionament es podrà presentar, indistintament, a l'Ajuntament o a l'ORGT,

2.       La concessió de l'ajornament/fraccionament requerirà la domiciliació del pagament del deute (sencer si és ajornament o fraccions si és fraccionament) en tots els supòsits que es detallen a continuació. A tal efecte, en la sol·licitud haurà de constar l'ordre de domiciliació bancària, amb el número de compte i les dades identificatives de l'entitat de crèdit corresponent. Excepcionalment es podrà concedir l'ajornament/fraccionament sense domiciliació.

3.       Els criteris de concessió d'ajornaments/fraccionaments són els que tot seguit s'indiquen:

 

3.1.  Ajornaments i/o fraccionaments per un període igual o inferior a tres mesos:

 

Sol·licitud

Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'Ajuntament/ORGT. No cal justificar els motius.

Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic

Tots els susceptibles d'ajornament o fraccionament segons l'article anterior, que regula l'abast.

Òrgan que concedeix

Ajuntament: interventor o tresorera (pot actuar per delegació el cap UI OAC).

ORGT.

Discrecionalitat

No.

Import principal del deute

Qualsevol.

Interessos

No.

Garantia

No.

 

3.2.  Ajornaments i/o fraccionaments per un període màxim de divuit mesos:

 

Sol·licitud

Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'Ajuntament/ORGT. Cal justificar els motius.

Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic

Tots els susceptibles d'ajornament o fraccionament segons l'article anterior, que regula l'abast.

Òrgan que concedeix

ORGT.

Discrecionalitat

Si.

Import principal del deute

Màxim: 1.500,00 €

Interessos

Sí, de demora.

Garantia

No.

 

3.3.         Ajornaments i/o fraccionaments per un període màxim de vint-i-quatre mesos:

 

Sol·licitud

Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'Ajuntament/ORGT. Cal justificar els motius.

Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic

Tots els susceptibles d'ajornament o fraccionament segons l'article anterior, que regula l'abast.

Òrgan que concedeix

ORGT.

Discrecionalitat

Si.

Import principal del deute

Mínim 1.500,00 € - Màxim: 5.000,00 €

Interessos

Si, de demora.

Garantia

No.

 

3.4.  Ajornaments i/o fraccionaments per un període màxim de trenta-sis mesos:

 

        3.4.1. Supòsit general:

Sol·licitud

Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'ORGT. Cal justificar els motius.

Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic

Tots els susceptibles d'ajornament o fraccionament segons l'article anterior, que regula l'abast.

Òrgan que concedeix

ORGT.

Discrecionalitat

Si.

Import principal del deute

Mínim: 5.000,00 €

Interessos

Sí, de demora.

Garantia

Sí.

 

 

        3.4.2. Supòsit específic (només fraccionament):

Sol·licitud

Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'ORGT. No cal justificar els motius.

Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb motiu de transmissions per dacions en pagament o execucions hipotecàries .

Òrgan que concedeix

ORGT.

Discrecionalitat

No.

Quotes mínimes mensuals

100,00 €

Interessos

Sí, de demora.

Garantia

No.

 

3.5.  Ajornaments i/o fraccionaments per un màxim de cinc anys:

 

Sol·licitud

Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'ORGT. Cal justificar els motius i es necessita aportar les declaracions de renda i patrimoni.

Tipus de tribut

Solament contribucions especials.

Òrgan que concedeix

ORGT, previ informe de l'Ajuntament.

Discrecionalitat

Sí.

Interessos

Sí, de demora.

Garantia

Sí.

 

4.       Superposició del pagament de dues o més liquidacions/autoliquidacions:

Quan coincideixin, alhora, els pagaments de dues o més liquidacions/autoliquidacions es podrà concedir l'ajornament i/o fraccionament de forma conjunta, sempre que es compleixin les condicions expressades en la modalitat que correspongui.

5.       Modificació de la modalitat d'ajornament/fraccionament un cop concedits:

Es pot sol·licitar la modificació o el canvi de modalitat de l‘ajornament/fraccionament concedit pels terminis no vençuts i respectant, en tot cas, els terminis màxims fixats en els apartats anteriors.

6.       Venciment dels terminis d'ajornament/fraccionament:

Els venciments es fixaran fent coincidir el primer en la data que li hagués correspost si no s'hagués acollit a cap d'aquests sistemes de pagament (ajornament/fraccionament).

Article 59. Garanties.

1. De forma general, la única garantia acceptada per a la concessió d'ajornaments/fraccionaments és l'aval bancari.

2. Excepcionalment es podrà admetre, apart de l'aval bancari, l'anotació preventiva d'embargament d'un immoble de la seva propietat, o hipoteca unilateral a favor de l'Ajuntament de Castelldefels, sempre que es consideri suficient, jurídicament i econòmicament (en aquest darrer cas les despeses aniran a càrrec del deutor).

3. En els fraccionaments es poden aportar també garanties parcials per cadascun dels terminis si cobreix suficientment l'import principal, els interessos i el 25% d'ambdós conceptes, havent de tenir validesa com a mínim fins a 6 mesos més del venciment del termini garantit.

4. La no aportació de l'aval en el termini de 2 mesos a comptar des de la notificació de la concessió de l'ajornament/fraccionament implicarà la consideració del desistiment de la petició.

5. La devolució d'avals serà automàtica i no requerirà l'adopció d'acord o resolució, justificant el pagament total del deute i amb l'aportació del resguard del dipòsit.

Article 60. Interessos de demora.

1. Els interessos de demora es calcularan sobre el deute ajornat/fraccionat pel temps comprès entre el venciment del període voluntari i el venciment del termini concedit, aplicant-se el tipus d'interès de demora que fixi la Llei de Pressupostos de l'Estat.

2. En l'aplicació del punt 1, es tindran en compte aquestes regles:

·       El temps d'ajornament es computa des del venciment del període voluntari i fins al final del termini concedit.

·       En cas de fraccionament, es computaran els interessos acreditats per cada fracció des del venciment del període voluntari fins al venciment del termini concedit, i s'hauran de satisfer juntament amb aquesta fracció.

·       Cas que el fraccionament o ajornament sigui superior a l'any i, per tant, es desconegui el tipus d'interès aplicable, es calcularà aquest en base al tipus vigent i posteriorment es regularitzarà si s'hagués modificat el tipus d'interès aplicable. Si s'ha ordenat la domiciliació a què es refereix l'article anterior a l'apartat 5, el càrrec de cada fracció s'efectuarà per l'import exacte, resultant d'aplicar el tipus d'interès vigent en l'exercici de venciment de la fracció.

Article 61. Venciments de les fraccions o de l'ajornament.

1. Els venciments de les fraccions o dels ajornaments gestionats per l'Ajuntament seran sempre en dies 5 ó 20 del mes, en funció de la data de recepció de la notificació de la liquidació de què es tracti o de la emissió de l'autoliquidació, salvat els supòsits d'autoliquidació pel concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en què s'haurà d'estar a la seva regulació específica.

2. Els venciments de les fraccions o dels ajornaments gestionats per l'ORGT es fixaran d'acord amb els criteris que s'indiquin en la seva ordenança general.

Article 62. Falta de pagament.

La falta de pagament de les quantitats ajornades/fraccionades determinarà:

·       En el cas d'ajornament: Si arribat el venciment de l'ajornament no s'efectués el pagament, el deute, amb els interessos meritats, s'exigirà per la via executiva, amb el recàrrec de constrenyiment corresponent. De no fer-se'n el pagament, es procedirà a executar la garantia per satisfer les quantitats anteriorment esmentades. Cas d'inexistència o d'insuficiència d'aquesta garantia, se seguirà el procediment de constrenyiment per a la realització del deute pendent.

·       En el cas de fraccionament: Si arribat el venciment de qualsevol termini no s'efectués el pagament, per la fracció impagada, amb els interessos meritats, s'expedirà certificació de descobert pel seu cobrament per la via executiva, amb el recàrrec de constrenyiment corresponent. De no pagar-se aquesta certificació en els terminis establerts pel seu ingrés en període executiu, es consideraran vençudes les fraccions pendents, que s'exigiran pel procediment de constrenyiment amb execució de la garantia i resta de mitjans d'execució forçosa.

·       S'exceptuen de l'establert en el segon paràgraf del supòsit anterior els fraccionament per període igual o inferior a 2 mesos a comptar des de la data de finalització del període de pagament en voluntària, en els quals no es considerarà resolt el fraccionament.

SECCIÓ V - INSPECCIÓ

SUBSECCIÓ I - PROCEDIMENT

Article 63. La inspecció dels tributs.

1. Les unitats de l'Ajuntament duran a terme les actuacions pertinents de comprovació i inspecció i col·laboraran amb els serveis d'inspecció de l'ORGT en les mateixes funcions, per tal d'investigar la situació tributària dels diferents subjectes passius o altres obligats pel sistema tributari local.

2. En l'exercici d'aquesta comanda, caldrà realitzar les funcions següents:

·       La investigació dels fets imposables per al descobriment dels que siguin ignorats per l'Administració i la seva atribució al subjecte passiu o obligat tributari.

·       La comprovació de les declaracions i declaracions-liquidacions per determinar la seva veracitat i la correcta aplicació de les normes, establint l'import dels deutes tributaris corresponents.

·       Comprovar l'exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracions-documents d'ingrés.

·       Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.

·       Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de qualsevol benefici fiscal.

·       Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre l'abast i naturalesa de les actuacions inspectores que s'iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les normes fiscals i sobre les obligacions i drets que se'n derivin.

·       Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de comprovació d'impostos locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb especial interès la correcta inclusió en els censos d'aquells subjectes passius que hi han de figurar.

·       Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l'Administració Tributària Local pugin portar a terme les seves funcions.

·       Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d'altres elements quan sigui necessari per a determinar les obligacions tributàries.

·       Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles 136 a 140 de la LGT.

3. La inspecció dels tributs aplicarà, si cal, el règim d'infraccions i sancions establert en la LGT i en les disposicions que la desenvolupen, especialment l'ara vigent Reglament de Règim Sancionador Tributari, en la mesura que sigui d'aplicació, o la disposició que el substitueixi, així com l'altra normativa que s'aprovi al respecte.

Article 64. Personal inspector.

1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l'article anterior les realitzaran de forma coordinada les seccions i/o unitats de l'Ajuntament i el servei d'inspecció tributària de l'ORGT.

2. Podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris.

3. Els funcionaris de la inspecció, que actuaran sempre amb la màxima consideració, observaran secret estricte i guardaran sigil rigorós sobre els assumptes que coneguin per la seva tasca, seran considerats agents de l'autoritat quan portin a terme les funcions inspectores que els corresponguin. Les autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i l'auxili necessaris per a l'exercici de la funció inspectora.

Article 65. Classes d'actuacions.

1. Les actuacions inspectores podran ser:

·       De comprovació i investigació.

·       D'obtenció d'informació amb transcendència tributària.

·       De valoració.

·       D'informe i assessorament.

2. L'abast i el contingut d'aquestes actuacions es troben definits en la LGT, en la LDGC, en el RGIT i en les altres disposicions que siguin d'aplicació.

Article 66. Lloc i temps de les actuacions.

1. Les actuacions de comprovació podran desenvolupar-se:

·       En el lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu representant tingui el seu domicili, despatx o oficina.

·       En el lloc on es realitzin totalment o parcialment les activitats gravades.

·       On existeixi alguna prova, almenys parcial, del fet imposable.

·       A les oficines públiques de l'Ajuntament o de l'ORGT, per a l'examen dels registres i documents establerts per norma de caràcter tributari o de justificants exigits per aquestes.

2. La inspecció determinarà en cada cas el lloc on hagin de desenvolupar-se les seves actuacions, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència.

3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran preferentment l'horari d'obertura al públic, i, en tot cas, la jornada de treball vigent. Si es fa en els locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral de l'activitat que s'hi realitzi, sense perjudici de convenir , de mutu acord, que es faci en altres hores i dies.

4. El temps de les actuacions es determinarà d'acord amb el que disposa al respecte la LGT i la normativa dictada pel seu desplegament.

Article 67. Iniciació, desenvolupament i terminació de les actuacions inspectores.

1. El procediment d'inspecció s'iniciarà:

a)      D'ofici.

b)     A petició de l'obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, en el seu cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s'haurà de formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d'inici d'actuacions i haurà de ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud.

2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada degudament a l'obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s'hi assenyala i tingui a disposició dels òrgans d'inspecció la documentació i els altres antecedents que s'hi demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d'aquell, i es desenvoluparan amb l'abast, les facultats i els efectes que estableixen la LGT i la normativa dictada per al seu desplegament.

3. Les actuacions del procediment d'inspecció tindran caràcter general en relació a l'obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements d'aquesta obligació. En aquest últim cas, si s'haguessin acabat amb una liquidació provisional, els fets regularitzats no podran tornar a ser objecte d'un nou procediment.

4. Els obligats tributaris amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, que haurà d'acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que en deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s'entendran realitzades amb l'obligat tributari, fins que aquest no revoqui fefaentment la representació i n'hagi donat compte expressament a la Inspecció.

5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n'existeixi alguna prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l'actuació inspectora. Si es tracta del domicili constitucionalment protegit d'un obligat tributari, caldrà el seu consentiment o l'oportuna autorització judicial.

6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l'obligat tributari amb independència de la qualificació prèvia que aquest els hagués donat.

7. En el decurs de la comprovació s'haurà d'examinar si han concorregut o no en els períodes afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per concedir o reconèixer qualsevol benefici fiscal. Si s'acredités que no ha estat així, la Inspecció podrà regularitzar la situació de l'obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l'acte originari de concessió o reconeixement.

8. Les actuacions de la inspecció dels tributs es documentaran en diligències, comunicacions, informes i actes. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposant-hi, a més, la regularització que s'escaigui o declarant que la situació tributària de l'obligat és correcta.

9. Als efectes del procediment d'inspecció, s'ha d'entendre que les referències a l'inspector en cap que es fan en la normativa estatal que sigui d'aplicació directa ho són a l'òrgan municipal que exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l'Alcalde.

10. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, en un termini màxim de 12 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s'hagi d'entendre notificat l'acte administratiu resultant d'aquestes, sense tenir-hi en compte les dilacions imputables als interessats ni els períodes d'interrupció justificada. No obstant això, aquest termini es podrà perllongar motivadament per 12 mesos més si en el seu desenvolupament s'aprecia una complexitat especial o es descobreixen activitats empresarials o professionals no declarades.

11. Les actuacions inspectores es donaran per concloses quan, a judici de la Inspecció, s'hagin obtingut les dades i les proves necessàries per fonamentar-hi la regularització que calgui.

12. Les actes d'inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l'obligat tributari o el seu representant es neguen a rebre o subscriure l'acta, aquesta es tramitarà pel procediment establert per a les de disconformitat.

13. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, tramitació i efectes que estableixen els arts. 153, 155, 156 i 157 de la LGT i la normativa dictada per al seu desplegament.

14. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o disconformitat es donarà audiència a l'obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a formular.

15. En l'àmbit tributari municipal, l'autorització per subscriure un acta amb acord ha d'atorgar-se amb caràcter previ o simultani per l'òrgan competent per liquidar o, en altre cas, per l'Alcalde.

SECCIÓ VI – RÈGIM SANCIONADOR

Article 68. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries.

1. En matèria de tributs locals serà d'aplicació el règim d'infraccions i sancions regulat en la LGT i en les disposicions que la desenvolupin i complementin, com ara el Reglament General del Règim Sancionador Tributari, aprovat pel Reial Decret 2063/2004, de 15 d'octubre. Si encara no ha prescrit el dret a sancionar-les, les infraccions comeses abans que hagués entrat en vigor la vigent LGT se sancionaran d'acord amb la normativa anterior, llevat que el nou règim sancionador els sigui més avantatjós.

2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a l'apartat 4 de l'article 35 de la LGT que realitzin les accions o omissions tipificades com a infraccions en les lleis, en el benentès que l'Administració hagi acreditat prèviament la seva responsabilitat en els fets imputats; si en una infracció tributària concorre més d'un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la sanció. Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal.

3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius d'infracció tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d'obrar en l'ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin d'una decisió col·lectiva per als que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, quan adeqüin la seva actuació als criteris manifestats per l'Administració tributària competent en publicacions, comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies o d'altres obligats, sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial entre les seves circumstàncies i les que va plantejar l'altre obligat, o quan siguin imputables a deficiències tècniques dels programes informàtics facilitats per la pròpia Administració tributària.

4. No s'imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva situació abans que se li hagi comunicat l'inici d'un procediment de gestió o inspecció tributàries. Si l'ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d'ingrés a compte de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar.

5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques infractores. Si es trametran però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en els termes establerts en l'art 40 de la LGT.

6. El nou règim sancionador ara vigent serà d'aplicació a les infraccions comeses abans de la seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació precedent, sempre que en resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció imposada encara no sigui ferma

Article 69. Concepte i classes d'infraccions i sancions tributàries.

1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la LGT, en el text Refós de la LRHL o en alguna altra llei.

2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i , si li correspon una multa proporcional, s'aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en cada cas s'escaigui. La base de la sanció serà, en general, l'import de la quantitat a ingressar resultant de la regularització practicada, excepte  les parts d'aqueix import regularitzat que es derivin de conductes no sancionables.

3. S'entendrà que hi ha ocultació de dades a l'Administració tributària local quan no es presentin declaracions, s'hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o s'hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la incidència del deute tributari derivat de l'ocultació en relació amb la base de la sanció sigui superior al 10 per cent. Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres registres obligatoris, l'ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de persones o entitats interposades.

4. Llevat que la LGT estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un percentatge sancionador particular,cada infracció tributària se sancionarà:

a.     Si és lleu, mitjançant la imposició d'una sanció del 50% sobre la base de la sanció.

b.     Si és greu, mitjançant la imposició d'entrada d'una sanció del 50% sobre la base d'una sanció, percentatge que s'ha de pujar per aplicació simultània dels criteris de comissió reiterada i perjudici econòmic per a la hisenda municipal, sense que ultrapassi el 100%.

c.     Si és molt greu, mitjançant la imposició d'entrada d'una sanció del 100% sobre la base de la sanció, percentatge que s'ha d'apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal sense que ultrapassi el 150%.

d.     Si s'escau, s'imposaran també las sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es donin els supòsits establerts a l'article 186 de la LGT.

5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, recollits en l'article 187 de la LGT, si hi resulten aplicables :

a.     Comissió repetida d'infraccions tributàries.

b.     Perjudici econòmic per a la Hisenda local.

c.     Incompliment substancial de l'obligació de facturació o documentació.

d.     Acord o conformitat de l'interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa contra la liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un procediment d'inspecció.

Els criteris de graduació s'han d'aplicar simultàniament.

6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s'aplicaran segons els criteris següents :

·       Comissió repetida d'infraccions tributàries.

Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anterior a l'actual infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la mateixa naturalesa, l'increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es pren com a antecedent hagués estat greu, l'increment serà de quinze punts percentuals, i si fos molt greu, l'increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es consideraran de la mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la LGT, llevat que es tracti d'infraccions per deixar d'ingressar el deute que resultaria d'una autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament devolucions tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa. En qualsevol cas, si aquests antecedents deriven del règim sancionador previst a la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, la infracció acreditada tindrà la consideració de lleu.

·       Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local.

Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, i la quantia total que s'hagués degut ingressar en l'autoliquidació, la que es derivi d'una declaració acurada del tribut o l'import de la devolució obtinguda inicialment, per un altre. Si el resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al 25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75% respectivament, s'afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals.

7. Les sancions establertes a l'apartat 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import quan l'obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de regularització que se li formuli, o en un 50% si la regularització s'ha dut a terme mitjançant un acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà aplicable quan la infracció consisteixi en :

a.     Deixar d'ingressar el deute tributari que resultaria d'una autoliquidació correcta.

b.     Incomplir l'obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents necessaris per practicar liquidacions.

c.     Obtenir indegudament devolucions.

d.     Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.

e.     Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents.

Aquesta reducció s'exigirà sense més tràmit que la notificació a l'interessat si interposa recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta amb acord, si no ingressa en període voluntari els deutes tributaris derivats d'aquest tipus d'actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització.

8. A més d'això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d'un acta amb acord, es reduirà en un 25% si s'ingressa l'import restant en període voluntari o en els terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit amb aval o certificat d'assegurança de caució i no s'interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n'interposés, aquesta reducció s'exigirà sense més tràmit que la notificació a l'interessat.

9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi pogut cometre. També s'extingeix si s'ultrapassa el termini de prescripció per imposar les sancions corresponents que serà de quatre anys comptadors des que es van cometre les infraccions corresponents.

Aquest termini de prescripció s'interromprà per qualsevol acció de l'Administració tributària de què tingui coneixement l'interessat, dirigida a la imposició d'una sanció o a la regularització d'una situació de la qual pugui derivar-se'n una.

Article 70. Infracció tributària per deixar d'ingressar el deute tributari que hagués de resultar d'una autoliquidació.

1. Constitueix infracció tributària deixar d'ingressar dins del termini establert en la normativa de cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de l'autoliquidació correcta, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l'Administració o s'hagués presentat l'autoliquidació sense efectuar l'ingrés que se'n derivi.

2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d'acord amb el que disposen els apartats següents.

3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l'autoliquidació com a conseqüència de la comissió de la infracció.

4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000,00 € o, essent superior, no existeixi ocultació.

5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000,00 € i existeixi ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, en els supòsits següents:

a.     Quan s'hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.

b.     Quan la incidència d'haver portat incorrectament els llibres o registres representi un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.

6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas com a molt greu.

Article 71. Infracció tributària per incomplir l'obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o els documents necessaris per practicar liquidacions.

1. Constitueix infracció tributària incomplir l'obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents necessaris perquè l'Administració tributària local pugui liquidar adequadament els tributs que no s'exigeixen per autoliquidació, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l'Administració.

2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d'acord amb el que disposa als apartats següents.

3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s'hagués presentat declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l'adequada liquidació del tribut i la que es derivaria de les dades declarades.

4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000,00 € o , essent superior, no existeixi ocultació.

5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000,00 € i existeixi ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, en els supòsits següents:

a.     Quan s'hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.

b.     Quan la incidència d'haver portat incorrectament els llibres o registres representi un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.

6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas com a greu.

Article 72. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions.

1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut.

2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d'acord amb el que disposa als apartats següents.

3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de la comissió de la infracció.

4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000,00 € o, essent superior no existeixi ocultació.

5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000,00 € i existeixi ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció en els supòsits següents:

a.     Quan s'hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.

b.     Quan la incidència d'haver portat incorrectament els llibres o registres representi un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.

6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas com a greu.

Article 73. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.

1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivats de la normativa de cada tribut mitjançant l'omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions s'hagin obtingut.

2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària proporcional del 15%.

 

 

Article 74. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments individualitzats d'informació.

1. Consisteix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s'hagi produït perjudici econòmic a la Hisenda pública local, o contestacions a requeriments individualitzats d'informació.

2. La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d'acord amb el que disposen els apartats següents.

3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150,00 €.

4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250,00 €.

5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter general en compliment de l'obligació de subministrament d'informació recollida als articles 93 i 94 de la LGT, que hagin estat contestats o presentades de forma incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en:

a.     Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de 200,00 € per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat omesa, inexacta o falsa.

b.     Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària proporcional de fins el 2% de l'import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500,00 €.

6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 4t es graduaran incrementant la quantia resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d'infraccions tributàries.

Article 75. Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària local.

1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària local.

2. S'entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a l'efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de l'Administració tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions.

3. Entre d'altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària local les conductes següents:

a.     No facilitar l'examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb transcendència tributària.

b.     No atendre algun requeriment degudament notificat.

c.      Negar o impedir indegudament l'entrada o permanència en finques o locals als funcionaris de l'Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions tributàries.

d.     Les coaccions als funcionaris de l'Administració tributària local.

4. La infracció prevista en aquest article serà greu.

5. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150,00 €, tret que sigui d'aplicació el que disposen els paràgrafs 4t, 5è, 6è de l'article 203 de la LGT ; en aquest cas, s'aplicaran les multes pecuniàries previstes en el precepte esmenat.

Article 76. Altres infraccions tributàries.

1. També es consideraran infraccions tributàries:

a.     Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents.

b.     Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d'imputació de rendes.

c.      No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic.

d.     Incomplir l'obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s'hi produeixin.

e.      Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació.

f.       Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d'identificació fiscal o d'altres números o codis establerts per la normativa tributària.

2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com disposen els articles 195 a 202 de la Llei general tributària.

Article 77. Liquidació d'interessos de demora.

1. D'acord amb l'article 26 de la LGT, s'exigiran interessos de demora quan acabi el termini de pagament en període voluntari d'un deute resultant d'una liquidació practicada per l'Administració o de l'import d'una sanció sense que l'ingrés s'hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació d'una autoliquidació o declaració sense que s'hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan se suspengui l'execució de l'acte administratiu, quan s'iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s'hi contemplen, o quan l'obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent.

2. L'interès de demora serà exigible durant el temps que s'estengui el retard de l'obligat. No obstant això, no s'exigiran interessos de demora des del moment que l'Administració tributària incompleixi per causa imputable a ella mateixa els terminis fixats en la LGT per a resoldre l'assumpte de què es tracti fins que es dicti l'esmentada resolució o s'interposi recurs contra la resolució presumpta, ni tampoc pel temps que transcorri fins l'acabament del termini de pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs o reclamació contra una sanció tributària.

3. La inspecció dels tributs inclourà els interessos de demora en les propostes de liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiqui.

Article 78. Procediment sancionador.

1. El procediment sancionador en matèria tributària local s'aplica tenint en compte les normes especials de la LGT sobre potestat sancionadora, les disposicions reglamentàries de desplegament d'aquesta normativa i les normes reguladores del procediment sancionador en matèria administrativa.

2. El procediment sancionador en matèria tributària es trametrà de forma separada als d'aplicació dels tributs, llevat que es tracti d'actes amb acord o que l'obligat hagi renunciat expressament a la tramitació separada. No podrà incoar-se expedient sancionador respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte del procediment quan hagi transcorregut un termini de 3 mesos de que s'hagués notificat o s'entengués notificada la liquidació o resolució derivada d'un procediment iniciat mitjançant declaració o d'un procediment de verificació de dades, comprovació o inspecció.

3. El procediment sancionador en matèria tributària s'iniciarà sempre d'ofici mitjançant notificació de l'acord de l'òrgan competent, que a falta de designació expressa serà el mateix que tingui atribuïda la competència per a la seva resolució. Aquesta notificació d'inici de l'expedient recollirà la identificació e la persona o entitat presumptament responsable, la conducta que motiva la iniciació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions que li poguessin correspondre, l'òrgan competent per a resoldre el procediment, la identificació de la instrucció i la indicació del dret a formular-hi al·legacions i a l'audiència en el procediment, així com el moment i els terminis per a exercir-los.

4. El procediment sancionador en matèria tributària s'iniciarà sempre d'ofici, mitjançant notificació de l'acord de l'òrgan competent. No podrà incoar-se expedient sancionador respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte del procediment quan hagi transcorregut un termini de tres mesos des que s'hagués notificat o s'entengués notificada la liquidació o resolució derivada d'un procediment iniciat mitjançant declaració o d'un procediment de verificació de dades, comprovació o inspecció i les disposicions concordants del Reglament General del Règim Sancionador Tributari.

5. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d'acord amb les normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l'article 99 de la LGT i les normes sobre la seva instrucció que estableix l'article 210 de l'esmentada llei.

6. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat, en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d'inici del procediment fins la notificació de la resolució que calgui. Si s'ha ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l'inici d'un procediment nou.

7. L'expedient s'iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, si cal, de l'inspector en cap, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte.

8. L'òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l'alcalde o l'òrgan en qui delegui.

9. Contra l'acord d'imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició davant de l'Alcaldia, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les sancions que derivin d'actes amb acord no podran ser impugnades en via administrativa.

10. L'acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent, llevat que s'hagi impugnat també el deute tributari, cas en què s'acumularan ambdós recursos. La interposició d'un recurs contra les sancions impedeix la seva execució fins que siguin fermes en via administrava, sense necessitat d'aportar cap garantia per aconseguir aquesta paralització de l'execució.

Article 79. Procediment sancionador abreujat.

1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l'article anterior, si al temps d'iniciar-se l'expedient sancionador es troben en poder de l'òrgan competent tots els elements que permetin formular la proposta d'imposició de sanció, aquesta proposta s'incorporarà a l'acord d'iniciació.

2. Aquest acord es notificarà a l'interessat, indicant-li que es posa de manifest l'expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i presenti els justificants, documents i proves que consideri oportuns.

3. A més, a l'acord d'iniciació se l'advertirà expressament que si no formula al·legacions ni aporta nous documents o altres elements de prova, es podrà dictar la resolució d'acord amb la susdita proposta.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en que es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.

Segona. Instruccions posteriors.

S'autoritza l'alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al desenvolupament i l'aplicació de la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL

1. Aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament el dia 24 d'octubre de 2013, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2014. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.

2. Els expedients que es trobin pendents de finalització, es continuaran tramitant de conformitat amb el que estableix la present Ordenança General.

 


Revisado: 23/12/2013

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50