Exhumació de restes per al trasllat a un altre cementiri  (tràmit i servei)

Traslladar les restes d'un nínxol a un altre cementeri.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona titular del nínxol o columbari.

Quan es pot sol·licitar

D'octubre a maig.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

  • La persona titular del dret funerari presenta a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania una instancia sol·licitant el trasllat de restes, amb renúncia al nínxol/columbari, si s'escau, adjuntant, a més fotocòpia del DNI.
  • L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania donarà cita prèvia per l'oficina d'administració del cementiri.
  • L'oficina d'administració del cementiri emetrà un informe autoritzant l'obertura de la sepultura per procedir a l'exhumació de les restes. Amb aquest informe, la persona interessada sol·licitarà el permís de trasllat a l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya, c/ Roc Boronat, 81-95 08005 Barcelona, trucant prèviament al telèfon 935513900).
  • Un cop es disposi del permís de trasllat, l'interessat ha de tornar a l'oficina d'administració del cementiri per abonar la taxa corresponent al trasllat de restes fora del cementiri.
  • Concretar dia i hora per realitzar el trasllat. Coordinació amb els operaris del cementiri.

 

REQUISITS:

  • Per obrir una sepultura cal que hagin transcorregut un mínim de 5 anys des de la darrera inhumació.
  • S'ha d'adquirir una caixa per a restes segons article 10.1 apartat c) del Decret 297/1997, de 25 de novembre, de policia sanitària mortuòria, "les caixes per a restes han de ser metàl·liques o de qualsevol altre material impermeable o impermeabilitzat. Les seves dimensions seran les precises per contenir les restes adequadament".
  • Segons l'article 22.2 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, de policia sanitària mortuòria: "En tot cas, el termini màxim a transcórrer des de l'exhumació fins la reinhumació d'un cadàver no pot excedir de 48 hores".

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

  1. Sol·licitud d'exhumació de restes (instància) signada pel titular de la sepultura.
  2. Fotocòpia del DNI del titular.
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50