Llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos  (tràmit i servei)

Obtenir o renovar la llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos. Aquesta llicència té una vigència de 5 anys, comptats a partir de la data de concesió.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones majors de 18 anys, propietaries i/o posseïdores de gossos potencialment perillosos censats a Castelldefels.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 19, Taxa per prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tràmits associats

Tramitació presencial

Pas a pas

1. S'ha de censar el gos potencialment perillós (veure tràmit associat).

2. Recepció de la sol·licitud presencialment.

3. Resolució i consultes a l'Àrea de Sanitat i Consum.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Instància/Sol·licitud per demanar la llicència de gos perillós.

2. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica atorgat pels centres de reconeixment per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Salut.

3. Declaració responsable on consta: no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb sancions previstes a l'article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre i autoritza l'entrada d'un inspector municipal al domicili del sol·licitant per comprovar que l'habitatge reuniex les condicions de seguretat per a l'animal

4. Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 150.253 € amb justificant d'abonament de l'assegurança.

5. Fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal, que ha d'incloure identificació mitjançant microxip

6. Justificant de liquidació de drets municipals segons l'import establert per les ordenances fiscals municipals.

7. Fotocòpia del DNI

8. Una fotografia mida carnet

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50