Compensació de deutes  (tràmit)

Permet a qualsevol deutor de l'Ajuntament sol·licitar la “compensació de deutes” per tal d'extingir-los total o parcialment, sempre que hi hagin crèdits reconeguts a favor del deutor o devolucions d'ingressos indeguts aprovades a favor seu.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada, per raó de ser alhora deutor i creditor de l'Ajuntament.

Termini de resolució i sentit del silenci

La compensació es pot dur a terme d'ofici si es tracta de deutes en període executiu, però ha de ser sempre a instància de part si es troben en període voluntari de cobrament. En aquest cas el termini de resolució és de 6 mesos.El sentit del silenci és negatiu.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

Atenció presencial de la persona interessada o recepció de la sol·licitud i, si escau, de la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) per al cas de tributs de gestió de la recaptació delegada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. DNI/NIF.

2. Acreditació de representació, si escau.

3. Omplir el formulari de sol·licitud de compensació de deutes.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50