Exempció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Centres Docents Concertats  (tràmit)

Gaudir d'exempció de pagament d'IBI els subjectes passius titulars de béns immobles destinats a ensenyament per centres docents acollits total i parcialment a règim de concert educatiu quan a la superfície afectada a l'ensenyament concertat. 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes passius titulars de béns immobles que acreditin els requisits de la Llei 49/2002.

Quan es pot sol·licitar

Fins al 31 de desembre de l'exercici anterior a l'exercici en què se sol·licita l'aplicació de la exempció

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

Un mes. Sentit del silenci negatiu

Legislació aplicable

  • Reial Decret 2187/1995, de 28 de desembre (pdf), pel que es determina l'abasti concessió de l'exempció establerta en l'Impost de Béns Immobles als centres educatius concertats i es determina el procediment per satisfer les compensacions a favor dels Ajuntaments, previstes en l'apartat 2 de l'article 7 de la Llei 22/1993, de 29 de desembre (BOE núm. 312, 30-12-1995)
  • Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (pdf), pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presencialment o per correu ordinari.

2. La Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs tramitarà la concessió o denegació de l'exempció.

3. Trasllat de la resolució a la persona interessada

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Certificació de la Generalitat, Departament d'Ensenyament, conforme tenen concert educatiu.
2. Certificat del Cadastre sobre valoració de les unitats educatives concertades.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50