Declaració de transmissió de béns immobles a efectes de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU/plusvàlua)  (tràmit)

Comunicació a l'Ajuntament de la transmissió d'un bé immoble a efectes de l'IIVTNU (plusvàlua).

Estan obligats tant els transmitents com els adquirents, que també poden fer el tràmit mitjançant representant legal o mandatari verbal.

Si es té dret a algun benefici fiscal, s'ha de sol·licitar pel beneficiari o representant legal.

El formulari normalitzat de l'Ajuntament per a la declaració també inclou:

* Sol·licitud de beneficis fiscals:

- Per vivenda habitual només cal marcar l'opció.

- Per dació en pagament o execució hipotecària cal també emplenar el formulari específic normalitzat de l'Ajuntament.

* Sol·licitud de pròrroga:

                - Només cal marcar l'opció.

Abast i Requisits

Quan es pot sol·licitar

Transmissions inter vivos:  30 dies hàbils.

Transmissions mortis causa:  6 mesos prorrogables fins a 1 any (pròrroga a sol·licitar en els primers 6 mesos).

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Immediatament en cas d'autoliquidació. En cas de liquidació s'estarà al determinat per la normativa vigent.Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la declaració de Plusvàlua  

2. Trasllat a la Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs.

3. Liquidació de la plusvàlua, per part de la Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs.

4. Notificació per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la liquidació a l'interessat per tal que pugui efectuar el pagament.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Declaració de la transmissió a efectes de l'IIVTNU (plusvàlua).

2. Còpia simple de l'escriptura o document de transmissió.

3. Sol·licitud de benefici fiscal per dació en pagament o execució hipotecària, si escau.

4. Certificat de defunció si se sol·licita pròrroga.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50