Autorització sanitària dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.  (tràmit i servei)

El Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques, estableix a l'article 14 que aquests establiments estan subjectes al tràmit d'autorització sanitària municipal prèvia.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

• La persona interessada o afectada pel tràmit.
• Un/a representant degudament autoritzat/da

Quan es pot sol·licitar

• En el moment previ a l'obertura de l'establiment, per a nous establiments.
• En qualsevol moment de l'any, per a establiments ja oberts.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 7, Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

  • Decret 90/2008, de 22 d'abril,, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes practiques (DOGC núm. 5118, 24-4-08)

Tramitació presencial

Pas a pas

1.- Inspectors de Sanitat visiten l'establiment i, si reuneix els requisits que demana la normativa vigent, se'l proposa per sol·licitar l'autorització sanitària.

2.- L'Àrea de Salut i Consum de l'Ajuntament de Castelldefels farà arribar al sol·licitant el Decret l'Autorització Sanitària de funcionament.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1.-Sol·licitud normalitzada, emplenada, datada i signada.

2.- Fotocòpia del CIF de l'empresa (DNI o NIF si és una persona física) on consti la raó social i el domicili social. En el cas de canvi de titular/Raó Social o CIF/NIF ha de ser el nou CIF o NIF amb les noves dades.

3.- Còpia del justificant d'abonament de la taxa d'autorització sanitària.

4.- Memòria descriptiva de l'activitat amb el contingut mínim següent:

- Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols.

- Descripció detallada de les activitats que s'hi portaran a terme i de l'equipament, material i l'instrumental destinat a les operacions d'esterilització i desinfecció d'estris i equips.

- Descripció del procediment de neteja i desinfecció de les instal·lacions.

- Acreditació de la formació del personal aplicador de conformitat amb el que estableix el capítol V del Decret 90/2008.

- Acreditació de la recollida de residus de risc, mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris.

- Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària d'acord amb l'article 5.2 del Decret 90/2008.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50