Bonificacions a les escoles bressol municipals  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol·licitar bonificació a les quotes als infants que han obtingut plaça a les escoles bressol.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El pare, la mare o el/la tutora de l'infant.

 

Quan es pot sol·licitar

Del 25 de juny al 1 de juliol de 2020 (ambdós inclosos) es farà telemàticament.

De forma presencial, excepcionalment, el 26, 29 i 30 de juny de 2020, demanant cita prèvia en aquest enllaç

 

*NOTA: Les sol·licituds presentades a partir del dia 2 de juliol per als infants matriculats del 17 al 23 de juny i pels que van conrfimar plaça, estan fora de termini.

 

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

3 mesos des de la presentació de la sol·licitud de bonificació al Registre d'entrada de l'Ajuntament. Silenci negatiu

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Pas a pas

La sol·licitud del procés de preinscripció es farà telemàticament

Tramitació presencial

Pas a pas

Per a totes aquelles famílies que no disposin de mitjans digitals podran fer excepcionalment el tràmit de manera presencial, a l'Ajuntament de Castelldefels, sempre amb cita prèvia (aquí el link).
Per més informació podeu contactar a través del telèfon 93 665 11 50, extensions 1356 i 1361

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

• Full de sol·licitud de bonificació
• Sempre s'haurà de presentar la Declaració de l'IRPF –presentada-  o Certificat d'imputacions de l'IRPF de la unitat familiar (la que integren els/les progenitors/es no separats legalment, els/les fills/es menors de 18 anys que no tinguin ingressos i els/les fills/es majors d'edat incapacitats) de l'any fiscal immediatament anterior al de l'inici del curs

- En el supòsit, de que la situació d'ingressos en el moment de la sol·licitud de bonificació, siguin inferiors als de la declaració presentada, s'haurà de justificar documentalment.
• Treballadors/es en actiu: fulls de salari o certificat equivalent del darreres 6 mesos.
• En cas d'autònoms/es la Declaració de l'IRPF es obligatòria.
• En cas d'atur: Certificat del Servei Català d'ocupació, amb els períodes d'inscripcions de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia corresponent.
• Resolució de l'atorgament de la Renda Mínima d'Inserció.
- En el cas de famílies monoparentals: Títol de família monoparental vigent.
- En cas de separació o divorci :
• Resolució judicial o conveni regulador que determini aquesta situació aprovat per l'autoritat judicial que estableixi mesura de guarda i/o pensions d'aliments.
• Si la guarda i custòdia del nen/a és compartida es tindran en compte els/les dos/dues tutors/es a la unitat familiar. Si la guarda i custòdia del/la nen/a s'atribueix a un sol tutor/a, no serà membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però s'afegirà a la renda del tutor la pensió d'alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència.
• Resolució judicial acreditativa d'haver-se iniciat el procediment d'execució de sentència per impagament de pensió d'aliments.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50