Reclamacions a les llistes provisionals de la preinscripció a les escoles bressol municipals.  (tràmit)

Aquest tràmit permet presentar una reclamació a les puntuacions de les llistes provisionals.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El pare, la mare o el/la tutora de l'infant.

Quan es pot sol·licitar

Del 2 al 8 de juny, fins a les 14 hores

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

  • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer,, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8078, de 5.3.2020)
  • RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Pas a pas

La reclamació a les llistes provisionals de la preinscripció es farà telemàticament

Tramitació presencial

Pas a pas

De manera excepcional, per totes aquelles famílies que no tinguin mitjans digitals o tinguin dificultats  la podran fer de manera presencial sol·licitant cita prèvia als telèfons 93 6651574 i 93 6658073, de 10 a 14 hores.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1- Instancia
2- Documentació acreditativa de la puntuació no atorgada:

• Lloc de treball a Castelldefels: Certificat empresa on consti l'adreça del treball, autònoms model 036    
• Justificant renda beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
• Certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició*
• Si treballen tots 2 progenitors o un de sol en el cas de famílies monoparentals: Informe Vida Laboral*
• Els/les professionals d'un Col·legi Professional: justificant bancari de pagament del seu corresponent Col·legi Oficial del mes de maig de 2020.
• Els/les funcionaris/àries que no cotitzin a la Seguretat Social hauran de presentar certificat del centre on presten el seus serveis
• Els/les progenitors/es que cotitzen a l'estranger hauran de presentar un certificat emès per l'empresa on treballin amb la corresponent traducció jurada signada i segellada per un traductor jurat (Traductor acreditat pel Ministeri d'Assumptes exteriors i cooperació)
• Situació legal de desocupació Certificació o informe emès pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
• Títol família nombrosa o monoparental*
*En el casos d'informe de vida laboral, discapacitats i títol família nombrosa o monoparental no serà necessari si tots 2 progenitors o un de sol en el cas de famílies monoparentals signen el document  “Autorització consulta de dades altres administracions” i adjunten els seus DNI/NIE

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50