Preinscripció (fora de termini) a les Escoles Bressol Municipals  (tràmit)

Aquest tràmit descriu les accions necessàries que han de realitzar les famílies per tal de sol·licitar una plaça a qualsevol de les escoles bressols dels centres educatius municipals 0-3 de Castelldefels fora de termini.

*Les places queden condicionades a les mesures i directrius sanitàries que es puguin dictar pel Covid 19.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Tots els infants de 0 a 3 anys que tinguin com a mínim 16 setmanes d'edat a l'inici del curs.

Quan es pot sol·licitar

La preinscripció a les escoles bressol de la Casa dels Infants fora de termini es farà preferentment online i/o presencialment amb cita prèvia a l'OAC. 

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

 • Decret 10/2012, de 31 de gener (pdf), de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC núm. 6058, de 2.2.2012).
 • Decret 101/2010, de 3 d'agost (pdf), d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil. (DOGC 5686 de 05.08.2010)
 • Decret 102/2010, de 3 d'agost, (pdf), d'autonomia dels centres educatius (DOGC 5686, 05-08-2010)
 • Decret 282/2006, de 4 de juliol,(pdf), pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres (DOCG)
 • Decret 31/2019, de 5 de febrer (pdf), de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 7805, de 07.02.2019)
 • Decret 75/2007, de 27 de març (pdf), pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007).
 • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer,, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8078, de 5.3.2020)
 • RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Pas a pas

La sol·licitud del procés de preinscripció es farà telemàticament

Tramitació presencial

Pas a pas

 • De forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o  trucant a l'ajuntament 93.665 11 50.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

 1. Sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol
 • DNI/NIE persona sol·licitant
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

Si alegueu alguna de les situacions següents, caldrà que aporteu aquesta documentació:

 • Lloc de treball a Castelldefels: Certificat empresa on consti l'adreça del treball, autònoms model 036     
 • Justificant renda beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició*
 • Si treballen tots 2 progenitors o un de sol en el cas de famílies monoparentals: Informe Vida Laboral*
 • Els/les professionals d'un Col·legi Professional: justificant bancari de pagament del seu corresponent Col·legi Oficial del mes de maig de 2020.
 • Els/les funcionaris/es que no cotitzin a la Seguretat Social hauran de presentar certificat del centre on presten el seus serveis
 • Els/les progenitors/es que cotitzen a l'estranger hauran de presentar un certificat emès per l'empresa on treballin amb la corresponent traducció jurada signada i segellada per un traductor jurat (Traductor acreditat pel Ministeri d'Assumptes exteriors i cooperació)
 • Situació legal de desocupació Certificació o informe emès pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
 • Títol família nombrosa o monoparental*

*En el casos d'informe de vida laboral, discapacitats i títol família nombrosa o monoparental no serà necessari si tots 2 progenitors o un de sol en el cas de famílies monoparentals signen el document  “Autorització consulta de dades altres administracions” i adjunten els seus DNI/NIE
 

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50