Declaració responsable per a l'obertura d'una activitat de baix risc i innòcua  (tràmit)

És el tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament per l'obertura de les activitats, instal.lacions o establiments innocus que, per la superficie del local que ocupen i per la seva tipología, tenen poca incidencia ambiental i presenten un risc baix per a la seguretat de les persones. (Activitats annex I de la taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats).

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El titular de la sol.licitud, el seu representant legal o una persona autoritzada.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 7, Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

No hi ha termini de resolució ni silenci.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

El sol.licitant pot començar a exercir l'activitat una vegada presentada la comunicació i la documentació exigida i hagi declarat que compleix amb els requisits legals i que es compromet a adaptar l'activitat a la normativa vigent de forma permanent.

Una vegada efectuades les inspeccions del local el titular tindrà un termini màxim d'un mes per esmenar les deficiències trobades.

 

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50