Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels

Tècnic/a Auxiliar Biblioteca    Places 0  (temporal)   Publicació 26/03/2021 BOPB    Procés de selecció finalitzat

Avís: Prova de nivell C2 de castellà

 

 

 

AVÍS

 

Convoquem als aspirants de la convocatòria que hagin superat la primera i segona subprova, amb una puntuació igual o superior a un 5 i no tinguin nacionalitat espanyola i no hagin acreditat el coneixement de la llengua castellana corresponent al nivell superior, tant en l'expressió oral com en l'escrita, mitjançant la presentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:


  a) Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l'Estat espanyol.


  b) Diploma de nivell superior d'espanyol que estableix la normativa vigent (Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre) o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.


  c) Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
 

A la realització de la prova de nivell C2 de castellà, el dia 11 de juny de 2021, a les 10:00 hores, a la sala 3 del Centre de Promoció Econòmica, La Guaita, crta. de la sentiu, nº 1  de Castelldefels.

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50