Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels

Tècnic/a Auxiliar Biblioteca    Places 0  (temporal)   Publicació 26/03/2021 BOPB    Procés de selecció finalitzat

Avís: Normes de realització de la primera i segona subprova

 

INFORMACIÓ I NORMES DE REALITZACIÓ DEL PRIMER EXERCICI (primera i segona subprova)  DE LA CONVOCATÒRIA D'URGÈNCIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TÈCNIC/A AUXILIAR, SUBGRUP C1, DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS.

 

On i quan seran les proves?

 

L'admissió dels aspirants serà a partir de les 9:30 del dia 29.05.2021, a la UPC, Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial (EETAC), Edifici C4, C/Esteve Terradas, núm.7 de Castelldefels, segons aquesta distribució:

SALES

DES DE

FINS A

AULA 023G

ABREU ABREU, MARIA ELENA

 

DEL HOYO CASTILLO, YOLANDA

 

AULA 024G

 

DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSÉ

 

 

MARISCAL UCEDA, MANUEL

 

AULA 028-1

 

MARQUEZ BELTRAN, VANESSA

 

ZARAZUA RAMOS, ADRIANA ALOXIE

 

Està  previst l'inici de la prova a les 10:00 hs.

 

Tots els participants tenen l'obligació de verificar a través del web municipal la confirmació de la data i hora, així com de les indicacions, per a la realització de les proves del procés selectiu.

 

Quines proves es realitzaran el dia 29.05.2021?

 

Tindran lloc dos exercicis:

 

Subprova A) prova tipus test sobre el contingut del temari general i específic que s'adjunta a l'annex 1 de les bases específiques de la convocatòria.

 

Subprova B): prova tipus test, de caràcter pràctic sobre el contingut del temari específic de les bases específiques de la convocatòria.

 

Un cop finalitzi la primera subprova, es deixaran uns minuts de descans i es donarà inici a la segona subprova.

 

Cada subprova consistirà en respondre 30 preguntes tipus test, en el termini de 40 minuts cadascuna, amb respostes alternatives, sobre el contingut del temari.

 

La puntuació dels qüestionaris s'obtindrà per aplicació de la fórmula (NC-1/3NE)/NP*10, essent NC el nombre de respostes correctes, NE el nombre de respostes errònies i NP el nombre de preguntes.

 

La correcció de la segona subprova restarà condicionada a la superació de la primera. Es a dir, l'aspirant que no superi la primera subprova restarà eliminat del procés i no es valorarà la segona subprova.

 

Queden eliminats els/les aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts en cada una de  les  subproves de naturalesa eliminatòria.

 

Què cal portar OBLIGATÒRIAMENT o fer per la realització de les dues proves?

 

 • Mantenir la mascareta quirúrgica correctament col·locada en tot moment (abans, durant i posterior a la realització de les proves). Es recomana canviar-se de roba i sabates en arribar a casa i rentar-se les mans. És obligatori cobrir-se el nas i la boca amb un mocador al tossir i/o esternudar, i llençar-lo al cubell d'escombraries. Si no es disposa de mocadors, fer servir la part interna del colze per no contaminar les mans. Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

 

 • Mostrar el DNI, passaport o carnet de conduir en vigor en el moment de l'admissió als membres del Tribunal.

 

 • Portar el Document omplert i signat de declaració responsable de la COVID19 (descarregar aquí ). S'han d'abstenir de participar en el procés selectiu aquelles persones que tinguin símptomes o hagin tingut contacte estret compatible amb la covid19 d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en el moment.

 

 • Portar Bolígraf de color blau o negre no esborrable.

 

 • Mantenir la distància de seguretat interpersonal en tot moment, mínim 2 metres. No reunir-se en grups ni a l'inici ni en finalitzar les proves fora del recinte. S'aconsella portar una mascareta nova per canviar la utilitzada durant les proves com a mesura higiènica.

 

 • Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada i sortida de l'espai de les proves.

 

 • Tancar totalment el mòbil, no portar rellotge a la vista durant la realització de la prova.

 

 • No portar apunts, bosses ni material que no sigui imprescindible per a la realització de les proves.

 

* No es podrà compartir material, per això els aspirants han d'assegurar-se de portar tot el necessari per a la realització de les proves.

 

 • Es restringiran, a les imprescindibles i per torns, les sortides i entrades a l'espai de realització de les proves. Durant la realització de les proves no es permet la mobilitat ni l'abandonament de l'espai fins a que ho indiqui el Tribunal, excepte situació que ho requereixi i així s'indiqui per aquest. En cas de dubte o necessitat, no aixecar-se del lloc, aixecar la mà i un membre del Tribunal s'aproximarà per atendre la consulta.

 

 • Els aspirants hauran de romandre asseguts a la cadira assignada durant tot el temps de durada de les proves i fins que el Tribunal indiqui que es pot abandonar la sala un cop finalitzat el temps total de realització de les proves.

 

 • Escoltar i seguir les indicacions del Tribunal en tot moment.

 

 • En cas de detectar-se un comportament irregular o fraudulent per part d'algun aspirant durant la realització de la prova,  es retiraria i invalidaria l'examen per part del Tribunal, sens perjudici de les accions administratives o penals que se'n derivin.

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50