ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 (2015)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 100 a 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Article 2. Fet imposable.

L'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte.

1. En constitueix el fet imposable la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la llicència que correspongui i/o comunicació prèvia i declaració responsable, s'hagi obtingut o no, sempre que l'expedició correspongui a aquest municipi.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què fa referència l'apartat anterior poden consistir en:

 1. Obres de construcció en edificacions i instal·lacions de tot tipus de nova planta.
 2. Obres de demolició.
 3. Obres en edificis, tant si en modifiquen la disposició interior com l'aspecte exterior.
 4. Obres de tot tipus de serveis.
 5. Obres al cementiri.
 6. Tala d'arbres, i obres provisionals de l'article 53 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
 7. Ordres d'execució en funció del pressupost fixat pels Serveis Tècnics Municipals.
 8. Qualssevulla altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d'obra urbanística.

Article 3. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l'art. 35.4 de la LGT, i els propietaris dels immobles sobre els quals s'efectuïn les construccions, les instal·lacions o les obres, sempre que siguin propietaris de les obres. En els altres casos, es considerarà contribuent aquell qui tingui la condició de propietari de l'obra.

2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent aquells que sol·licitin les llicències corresponents o realitzin les construccions, instal·lacions o obres.

Article 4. Responsables i successors.

1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.

3. Les obligacions tributàries pendents s'exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense responsabilitat, en els termes previstos en la Llei General Tributària i en l'Ordenança General.

Article 5. Beneficis fiscals.

Les exempcions i bonificacions que es regulen tot seguit seran aplicables a instància de part.

EXEMPCIONS:

1. Estaran exemptes del pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual siguin propietaris l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, subjectes a aquest impost, s'hagin de destinar directament a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió la duguin a terme organismes autònoms, tant si es tracta d'obres de nova inversió com de conservació.

2. La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions territorials, gaudiran d'exempció en aquest impost, en tots aquells immobles que estiguin exempts de l'Impost sobre Béns Immobles, per aplicació del previst a l'Ordre EHA/2814/2009, de 15 d'octubre, que modifica l'Ordre de 05/06/2001, per la que s'esclareix la inclusió d'aquest impost en l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979. També gaudiran de la mateixa exempció les Ordres i Congregacions Religioses i els Instituts de Vida Consagrada i les seves províncies i les seves cases en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut del disposat en l'article 16 de la Constitució.

3. Estaran exemptes les construccions, instal·lacions i obres que s'hagin d'executar com a conseqüència de força major derivada d'inundacions, aiguats o altres sinistres que es qualifiquin de gravetat suficient per part de l'Ajuntament, essent preceptiu el corresponent informe tècnic.

4. Estaran igualment exemptes del pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra en els béns patrimonials propietat de les universitats, sempre que estiguin afectes al compliment de les seves pròpies finalitats, de conformitat amb el que disposa l'article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sens perjudici del que disposa  la Llei 30/1994, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General.

BONIFICACIONS:

1. Podran gaudir d'una bonificació de fins el 95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions o obres d'especial interès o utilitat municipals per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin. Aquesta bonificació s'ha d'aprovar pel Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el quòrum de majoria simple.

2. Podran gaudir d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions o obres:

 1. Les instal·lacions d'ascensor en immobles de 20 anys d'antiguitat.
 2. Les obres de rehabilitació de façanes.
 3. La instal·lació de baixants d'aigües pluvials dels edificis que desaigüen a la calçada per sota la vorera o a un embornal proper.
 4. Les obres de supressió de barreres arquitectòniques en els edificis que en el moment de la seva construcció no tinguessin obligació legal de fer-ho.

3. Podran gaudir del 50% de bonificació de l'impost les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges, locals comercials, places d'aparcament i obres d'equipament comunitari de protecció oficial (Reial Decret Llei  31/1978, de 31 d'octubre, de Política de Vivendes de Protecció Oficial).

4. D'acord amb el Pla Municipal d'Atenció a les Persones amb Discapacitat s'aplicarà una bonificació de 90% de la quota a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i habilitat del discapacitats. Aquesta bonificació afectarà exclusivament a la part de la quota corresponent a les construccions, instal·lacions o obres destinades a aquesta finalitat, la qual cosa haurà de ser acreditada per l'interessat mitjançant desglossament del pressupost subscrit pel facultatiu director de les obres. Aquesta bonificació no afectarà en cap cas, a les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin als immobles obligatòriament per prescripció legal.

5. Podran gaudir d'una bonificació del 20% les obres d'implantació d'energia solar tèrmica i / o plaques fotovoltaiques, sempre que no siguin d'obligat compliment per la normativa vigent, sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a usos energètics en les edificacions. Aquesta bonificació s'acreditarà mitjançant informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals. Aquesta bonificació només serà compatible amb les previstes en els punts 2 i 3 d'aquest apartat.

A més a més s'hauran de complir les següents especificitats:

5.1. La sol·licitud de bonificació ha de ser simultània a la sol·licitud de l'oportuna llicència d'obres i contindrà el projecte tècnic pertinent amb el pressupost i la memòria de la instal·lació.

5.2. Per reconèixer el dret de la present bonificació caldrà aportar còpia compulsada de les factures acreditatives de les despeses i del contracte de manteniment de la instal·lació solar.

Article 6. Base imposable, quota i meritació.

1. La base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, entenent-se a aquests efectes el seu cost d'execució material.

2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al desenvolupament de l'activitat objecte de la construcció o instal·lació, sempre que figurin en el projecte d'obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació realitzades.

3. No formen part de la base imposable:

 • L'impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local  relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra.
 • Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l'elaboració del projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra.
 • El benefici empresarial del contractista, sempre que l'existència i quantia d'aquest concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la realització e la construcció, instal·lació o obra.

4. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar el tipus de gravamen a la base imposable.

5. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que no se'n hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s'hagi presentat la declaració responsable o comunicació prèvia corresponents.

Article 7. Tipus de gravamen.

El tipus de gravamen és del 2,50%.

Article 8. Normes de gestió de l'impost.

1. S'estableix l'autoliquidació com a forma de gestió de la liquidació provisional a compte, que es merita quan s'hagi obtingut la llicència preceptiva, es presenti la comunicació prèvia o/i declaració responsable, o quan s'hagin iniciat les construccions, instal·lacions o obres sense obtenir la llicència o presentar la comunicació prèvia i/o declaració responsable, conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base imposable, determinar la quota  i ingressar-la en el terminis fixats en aquest article.

2. El sol·licitant d'una llicència o el presentador d'una comunicació prèvia i/o declaració responsable per realitzar les construccions, instal·lacions u obres que constitueixin el fet impost  haurà de presentar en el moment de la sol·licitud el projecte i el pressupost d'execució material estimat. Aquest pressupost haurà d'estar visat pel Col·legi oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.

3. La quota resultant de l'autoliquidació provisional que haurà de presentar l'interessat o el presentador de la comunicació prèvia o declaració responsable quan sol·liciti la llicència, no serà inferior a l'import que resulti d'aplicar el tipus impositiu a la base imposable determinant-se aquesta en funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que el mateix hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. Quan el visat no constitueixi un requisit preceptiu serà competència dels tècnics municipals la determinació de la base imposable.

4. La quota referida a l'anterior apartat 3, que tindrà caràcter d'ingrés a compte, s'haurà de fer efectiva des del moment en què se sol·liciti la llicència d'obres.

5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra i hagués increment del seu pressupost, un cop acceptada la modificació per l'Ajuntament, els subjectes passius hauran de presentar autoliquidació complementària per la diferència entre el pressupost inicial i el modificat.

6. Quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, s'iniciï la construcció, instal·lació o obra, l'Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte. La base imposable es determinarà d'acord amb el pressupost presentat per l'interessat, per pròpia iniciativa o a requeriment de l'Ajuntament, i visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.

7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions u obres i en el moment de sol·licitar la preceptiva llicència d'ocupació o en el termini d'un mes a partir del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament declaració del cost  real i efectiu d'aquelles, així com dels documents que considerin oportuns, a efectes d'acreditar l'expressat cost.

8. En base a la declaració a què es refereix l' apartat anterior, o d' ofici, si s' escau, l' Ajuntament iniciarà la comprovació administrativa pertinent i modificarà si procedeix, la base imposable provisional, practicant la liquidació corresponent.

9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà de fer efectiu el seu pagament en els terminis establerts en l' article 62 de la LGT. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la LGT.

Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s' ordenarà la devolució en el termini previst a l' article 31 de la LGT.

La sol·licitud de devolució, total o parcial, de l'import satisfet a compte de l'impost, per no haver inicial o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es va fer el pagament, hauran d'anar acompanyades d'un informe emès pels Serveis Tècnics d'Urbanisme de l'Ajuntament, en el qual es faci constar l'acceptació municipal de la renúncia total o parcial a l'execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l'article 103.1.b) del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.

10. En cas d'incompliment de les obligacions per part del subjecte passiu s'estarà al que disposen les seccions V (Inspecció) i VI (Règim Sancionador) de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.

11. La recaptació de l'ICIO es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.

Article 9. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 30 d'octubre de 2014, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2015. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisat: 23/12/2014

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50