PROTOCOL VOLUNTARIAT EMERGÈNCIA COVID 19

Imatge

JUSTIFICACIÓ

Des de l'Ajuntament de Castelldefels s'ha activat un protocol d'actuació per a la coordinació de les accions que entitats, associacions i ciutadania del nostre municipi vulguin i puguin impulsar solidàriament, a fi de garantir la seguretat de tothom, així com la coordinació necessària amb les autoritats sanitàries, protecció civil i serveis socials perquè aquestes mesures siguin efectives.

1.- OBJECTE

Determinar la definició, funcions, drets i deures de les persones que col·laborin com a persones voluntàries amb l'Ajuntament de Castelldefels i les entitats municipals, per donar suport a les persones en situació de risc i vulnerabilitat en el marc de l'emergència sanitària actual, en el cas que això arribés a ser necessari.

Establir el procediment per a la inscripció, seguiment, reconeixement i les normes de funcionament de les tasques del voluntariat.

2. DEFINICIÓ DE VOLUNTARIAT

S'entén com a voluntariat el conjunt de persones que presten, de manera voluntària, altruista i solidària determinats serveis de suport  sense tenir una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra relació retribuïda en el marc del suport a les persones vulnerables per l'afectació del coronavirus.

3. INSCRIPCIÓ DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES    

La inscripció es centralitzarà des de l'Àrea de Participació Ciutadana com a referent del Punt d'Informació al Voluntariat, i en estreta coordinació amb Protecció Civil, Serveis Socials, Sanitat i Educació. Qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a:

participacio@castelldefels.org

Es posa en marxa un qüestionari online per enregistrar totes les persones majors d'edat residents a Castelldefels que vulguin col·laborar com a voluntaris/àries Inscripció Voluntariat COVID 19.

La participació en aquest voluntariat queda restringida i no podran adherir-se les persones que formin part de col·lectius vulnerables o estiguin en situació de risc, els quals mereixen una atenció especial i accions específiques en aquesta situació d'emergència sanitària.

En funció de la tipologia de necessitats d'ajuda social a cobrir amb el voluntariat, l'Ajuntament en faria ús del registre creat a tal efecte.

4. TASQUES A REALITZAR

Totes les accions impulsades correspondran a iniciatives que puguin desenvolupar-se des de l'acció voluntària no professional, complementant l'acció dels i de les professionals competents per fer-ho.

Les possibles tasques de suport correspondrien a les que es desenvolupen des dels Serveis Socials i Protecció Civil.

5. DRETS I DEURES DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES

5.1 DRETS de les persones voluntàries:

 1. Tenir el reconeixement públic a la seva tasca.
 2. Estar coberts per una assegurança de responsabilitat civil proporcionada per l'Ajuntament de Castelldefels.
 3. Disposar dels materials sanitaris per a la seva protecció, així com la de les altres persones.
 4. Rebre la formació adequada i les indicacions precises sobre les tasques a desenvolupar, així com el material necessari i un carnet identificatiu.
 5. Ser atesos en el moment que ho requereixin per part de l'Ajuntament o de la persona designada per aquest.
 6. Rebre una certificació que acrediti la seva participació com a persona voluntària.
 7. Cessar lliurement en la seva condició de persona voluntària.

 5.2 DEURES de les persones voluntàries:

 1. Esperar que l'Ajuntament li notifiqui la necessitat de la seva col·laboració com a persona voluntària i en cap cas actuar sense aquesta notificació prèvia, i sense ajustar-se al que s'indiqui en la mateixa.
 2. Seguir les indicacions de les persones de referència i fer ús dels materials de prevenció i protecció estipulats per a cada tasca.
 3. Respectar els compromisos adquirits amb l'Ajuntament i seguir les seves indicacions.
 4. Mostrar un comportament adequat i respectuós amb el personal municipal i companys/es, i amb les persones amb les que entrin en contacte seguint les indicacions que es rebin.
 5. Mantenir la confidencialitat de la informació a la que puguin tenir accés.
 6. No manifestar-se públicament en nom de l'Ajuntament de Castelldefels ni prendre cap acció sense ser consensuada prèviament per la persona responsable.
 7. Anar identificats com a persones voluntàries durant la prestació de la seva col·laboració.
 8. Com a referents davant la ciutadania, conèixer, respectar i ajudar a difondre les recomanacions i informacions sobre el Coronavirus SARS-CoV-2.

6. OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

 1. Assignar una persona de referència per la coordinació del voluntariat i mantenir un contacte periòdic amb aquest.
 2. Garantir que, per al desenvolupament de les seves tasques, el voluntariat comptarà amb el suport necessari del personal de l'administració.
 3. Subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per al voluntariat.
 4. Proporcionar el material sanitari de prevenció i protecció necessari i vetllar pel seu ús.
 5. Facilitar a les persones voluntàries la informació, la formació i els mitjans necessaris per al compliment de les seves tasques en condicions adients, així com un carnet acreditatiu que els identifiqui per al desenvolupament de l'activitat.
 6. Expedir, a la persona voluntària que ho sol·liciti, un certificat que acrediti els serveis prestats.
 7. Portar un registre d'altes i baixes del voluntariat.
 8. Garantir el correcte tractament de les dades de les persones voluntàries, seguint allò establert en la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 9. Donar a conèixer les aportacions desinteressades d'estris, materials i/o accessoris per part del voluntariat.

7.- FINALITZACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES

7.1. El compromís de col·laboració es pot rescindir per voluntat expressa de la persona voluntària, qui haurà de notificar-ho per escrit a l'Ajuntament.

7.2. L'Ajuntament, en cas d'incompliment greu o reiterat d'allò establert en aquest protocol, podrà denegar a la persona voluntària la participació en les activitats de voluntariat.


Revisat: 25/03/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50