Exposició pública

Es fa públic per a general coneixement que en data 23/06/2020 l'Alcaldessa ha dictat el decret núm. 2020/3397, en què s'aprova inicialment la denominació del Parc Ubicat al Barri de Ca N'Aimeric com a Marta Mata.

VEURE ARXIU PDF

 


Decret: Ampliació provisional de l'ocupació de l'espai lliure d'ús públic per a la instal·lació de taules i cadires, per a terrasses actualment autoritzades per a l'ús comú especial de la via pública.

VEURE ARXIU PDF

 


Anunci: CREACIÓ DEL CONSELL D'ENTITATS ESPORTIVES DE CASTELLDEFELS

VEURE ARXIU PDF

 


Memòria d'impuls per a la realització de la consulta pública sobre el projecte d'ordenança municipal de circulació de Castelldefels.

De conformitat amb allò establert a l'Article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu què amb caràcter previ a la elaboració del reglament s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions, que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions fins el dia 20 de novembre de 2018.

Antecedents de la norma:

L'ordenança municipal vigent de Circulació de Castelldefels es va aprovar definitivament pel Ple de l'ajuntament en data 31 de gener de 2006.

Durant aquest període de vigència s'han produït importants canvis en els àmbits de seguritat vial, senyalització viaria, mobilitat urbana i nous models de vehicles. Tots aquests aspectes fan necessari una adaptació de l'ordenança municipal de circulació que contempli tots aquests factors.

Problemes que es pretenen solucionar

Les disposicions de la proposta d'Ordenança conformen els drets i els deures dels vianants, dels conductors de vehicles, tant de servei públic com particular, dels titulars de   vehicles   i de les activitats de transport, dels usuaris de les  reserves d'estacionament, dels titulars de les llicències de gual i, particulars i administració, titulars de vegetació quan aquesta pot limitar i impedir la normal visibilitat de senyals i semàfors.

La proposta d'ordenança té com objecte principal solucionar i garantir la seguretat i l'ús i el gaudi dels usuaris de la via pública mitjançant la regulació de la circulació dels vehicles, vianants i d'altres mitjans de transport per les vies urbanes.

La circulació dels vehicles a motor i el moviment de les persones sobre la xarxa viaria del municipi de Castelldefels influeix notòriament en la qualitat de vida dels ciutadans. Es per això que la proposat d'Ordenança te com a objectiu, més enllà de ser un instrument únicament destinat a regular la circulació, contribuir a la millora de les condicions de seguretat viaria tenint en consideració diferents aspectes com el risc potencial per a la circulació de les persones i dels vehicles que pot comportar un estacionament indegut, la regulació d'estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda, les ocupacions dels espais públics per vehicles abandonats, etcètera.

Cal tenir present que amb aquesta proposta d'Ordenança s'ha plantejat el repte de preveure l'ordenació i la regulació integral del trànsit de Castelldefels per tal de respondre a les necessitats actuals, així com en previsió de totes aquelles incidències que sobre el trànsit pugui tenir el futur desenvolupament urbanístic, social i econòmic de la ciutat.

Com a necessitats actuals tenim la de regular i ordenar els nous vehicles de mobilitat personal que han fet de la mobilitat urbana un nou repte. Aquest tipus de vehicles s'han encaixat en la xarxa viaria de Castelldefels.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La voluntat municipal és incidir de forma clara en la seguritat viaria, tal com s'atén a la regulació que fa el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Sens dubte, l'educació vial o l'educació per a la mobilitat es un instrument clau per millorar la capacitat  de les persones   a   enfrontar-se   amb   el   model   d'accessibilitat   i desplaçament actual, ja que la seva seguretat, o la dels seus ciutadans, pot dependre de la seva actitud i manera d'actuar i reaccionar. No és tracta solament d'aprendre una sèrie de normes i senyals de tràfic per circular millor sinó de canviar de mentalitat per arraconar progressivament el model de mobilitat actual a favor d'un model sostenible que transmeti valors i actituds de civisme, tolerància i respecte cap els espais urbans col·lectius.

Objectius de la norma

Els objectius de la futura ordenança es podrien sintetitzar en:

1. Modificar diversos aspectes de la regulació de la senyalització viària per tal d'harmonitzar els criteris i fer-la més entenedora i eficient.
2. Modificar la regulació de les zones de preferència de vianants, d'acord amb el Pla de Mobilitat Urbana, a l'objecte de contemplar-les normativament distingint entre carrers residencials i illes de vianants.
3. S'adeqüen diversos articles referits a la parada i estacionament de vehicles.
4. Regular la circulació de bicicletes i altres models de vehicles per tal de donar-li el tractament de model de transport, atesa la filosofia del Pla de Mobilitat Urbana, i adequar-la a les previsions d'aquest pla de manera que es faci compatible el seu ús amb el dels altres modes de transport, ja sigui a peu o amb vehicle, i potenciar el seu desenvolupament com a mitjà de transport sostenible sense oblidar el tradicional ús d'oci o esportiu al que sempre ha estat associada la bicicleta.
5. Modificar els límits d'emissió sonora dels vehicles, ciclomotors i motocicletes, a l'objecte d'homologar-los i adequar-los als nivells establerts en les Directives de la UE vigents i transposades efectivament en la matèria.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

Alternativa 1.- Prosseguir amb l'aplicació de l'ordenança vigent, en el que no contradigui la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Aquesta alternativa no s'ha considerat convenient als efectes d'una major seguretat jurídica. S'ha volgut tramitar la norma, contant amb el major debat possible, realitzant la  present  consulta  prèvia  d'acord  amb  les  previsions  de  l'Article 133  de  la  Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
Alternativa 2.- Esperar a la eventual modificació del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, que actualment es troba en fase tramitació. En aquest sentit, una possible alternativa seria esperar a la tramitació de la indicada norma. No obstant, el temps que pugui transcorre fins a l'aprovació de la llei, si es produeix, fa aconsellable no demorar per més temps la tramitació d'aquest projecte d'ordenança sense perjudici que l'ordenança tingui que adaptar-se a les novetats legislatives que finalment s'aprovin.

Alternativa 3.-Procedir a l'aprovació de l'ordenança. Aquesta es l'alternativa elegida considerant els canvis que s'estan produint amb els nous models de vehicles, regulació del park&raid, seguretat viaria i mobilitat i que precisen d'una normativa que reguli aquests aspectes donant més seguretat jurídica als ciudatans.

VEURE ARXIU PDF

 


 

ANUNCI sobre l'aprovació definitiva del canvi en la forma de gestió del servei d'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de la zona de la platja de Castelldefels que venia prestant-se per gestió indirecta i passarà a prestar-se per gestió directa i mitjançant un encàrrec de gestió a l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 23 de març de 2018 aprovà definitivament el canvi en la forma de gestió del servei d'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de la zona de la platja de Castelldefels que venia prestant-se per gestió indirecta i passarà a prestar-se per gestió directa i mitjançant un encàrrec de gestió a l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A., amb efectes del dia 22 de maig de 2018 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del data 6 d'abril de 2018)

En el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, podeu interposar contra aquest acte, definitiu en via administrativa, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan autor. Si en el termini d'un mes no es produeix resolució expressa, el recurs s'entendrà presumptament desestimat.

En el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què es notifiqui la resolució expressa del recurs de reposició, o a partir de l'endemà de la data en què aquest s'hagi d'entendre presumptament desestimat, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Barcelona.

Si opteu per interposar directament el recurs jurisdiccional, el termini serà de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Això no obstant, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent. La interposició de recursos, però, no suspendrà per si sola l'execució de l'acte impugnat.

Castelldefels, 6 d'abril de 2018
El secretari, José A. Andrés Hernández

 


 

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 30/11/2017, va adoptar, entre altres l'acord següent, la part dispositiva del qual diu així:

"Primer.- APROVAR INICIALMENT el canvi en la forma de gestió del servei d'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de la zona de la platja de Castelldefels que venia prestant-se per gestió indirecta i passarà a prestar-se per gestió directa a través de l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A., amb efectes del dia 9 d'abril de 2018 i mitjançant un encàrrec de gestió. El canvi en la forma de gestió dels referits serveis, comporta l'adopció dels següents acords:

1.a) – LA SUBROGACIÓ DELS TREBALLADORS que es trobin adscrits al servei d'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de la zona de la platja de Castelldefels, que passaran a formar part de la plantilla de l'empresa Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A., en les mateixes condicions i situació laboral que consta detallat a l'Annex I de l'informe emès per la consultora PICH ADVOCATS-CONSULTORS, que s'adjunta al present acord. Totes les dades que consten en aquest informe hauran de ser actualitzades i revisades en el moment que es produeixi l'assumpció efectiva de la gestió dels serveis.

2.b) – LA REVERSIÓ de tota la maquinària adscrita al servei que consta en document Annex II, que passarà al patrimoni de l'empresa Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. Totes les dades indicades hauran de ser actualitzades i revisades en el moment que es produeixi l'assumpció efectiva de la gestió del servei .

Segon.- SOTMETRE a informació pública els acords anteriors i els documents que integren l'expedient administratiu, durant un termini de trenta dies des de la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de la Corporació Local i a la web municipal. I donar audiència als interessats a l'expedient.

Tercer- PUBLICAR l'acord primer de la part dispositiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i inserir una referència d'aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quart.- ENCARREGAR a l'Empresa municipal SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A. la gestió del servei d'estacionament de vehicles amb limitació horària  la via pública de la zona de la platja de Castelldefels, en el termes i condicions que s'indiquen a l'informe tècnic de data 20 de novembre de 2017.

Cinquè.- L'encàrrec tindrà efectes provisionals a partir del dia següent de la publicació de l'aprovació inicial del canvi en la forma de gestió del referit servei i produirà els seus efectes definitius a partir del dia 9 d'abril de 2018, sempre i quan s'hagués produït l'aprovació definitiva del canvi de gestió indicat.

Sisè.- L'encàrrec comporta l'aportació de 937.350,00.-euros pel període comprès entre el dia 9 d'abril al 31 de desembre de 2018. 

Setè.- L'abonament de l'encàrrec de gestió serà satisfet per l'Ajuntament a Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. amb periodicitat mensual. 

Vuitè.- NOTIFICAR el present acord a totes les persones interessades que constin a l'expedient i a l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A., per al seu coneixement i als efectes esca¬ients.

Castelldefels, 5 de desembre de 2017
El Secretari, José A. Andrés Hernández

 


 

EDICTE

En compliment del que disposa la Legislació electoral vigent i el Reial Decret núm. 946/2017, de 27 d'octubre, pel qual es convoquen Eleccions al Parlament de Catalunya  2017 per al dia 21 de desembre de 2017, s'exposen al públic les llistes del Cens Electoral, tancades a dia 1 d'agost de 2017 (recull els moviments del padró fins al dia 27.07.2017), per un període de 8 dies que començarà el  3 de novembre i finirà el 10 de novembre de 2017 ambdós inclosos.

Durant aquest període, les llistes estaran exposades a l'Ajuntament, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), de dilluns a dijous de 8 a 14:00 hores i de 16:00 a 19:30 hores, divendres de 8 a 14 hores i dissabtes de 10 a 13 hores, per poder-les consultar i presentar-hi, si s'escau, les reclamacions corresponents. També es podran consultar a la Web Municipal www.castelldefels.org/cens.

 

Castelldefels, 2 de novembre de 2017

L'alcaldessa, Maria Asunción Miranda Cuervas 


Revisat: 10/07/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50