ANNEX I.13 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2015)

ANNEX I.13.

PREU PÚBLIC DEIXALLERIA MUNICIPAL

Els preus a aplicar pel servei de la deixalleria municipal són les que tot seguit es detallaran. Aquests preus corresponen exclusivament al transport i gestió dels residus.

RESIDU

PROPOSTA PREU PÚBLIC (€/tona)

LÍMITS DIARIS D'ENTRADA

Particulars

Comerciants i petits industrials

Particulars

Comerciants i petits industrials

RESIDUS ESPECIALS

Gratuït fins al límit d'entrada

 

Quota

10% IVA

Quota total

 

 

Àcids

300,00€

30,00€

330,00€

2 kg

10 kg

Aerosols

1.240,00€

124,00€

1.364,00€

5 kg

10 kg

Bases

300,00€

30,00€

330,00€

2 kg

10 kg

Bateries

Gratuït

 

 

30 kg

30 kg

Bombones butà (Repsol)

Gratuït

 

 

3 ut.

3 ut.

Bombones butà (Butsir)

50,00€

5,00€

55,00€

3 ut.

3 ut.

Cosmètics

250,00€

25,00€

275,00€

5 kg

20 kg

Dissolvents

760,00€

76,00€

836,00€

5 kg

20 kg

Envasos contaminats

165,00€

16,50€

181,50€

2 kg.

10 kg

Envasos a pressió

505,00€

50,50€

555,50€

2 ut.

4 ut.

Extintors

505,00€

50,50 €

555,50€

2 ut.

4 ut.

Fibrociment

No admès

 

 

*

No admès

Filtres d'oli i altres metalls contaminats

255,00€

25,50€

280,50€

5 kg

10 kg

Fitosanitaris

1.495,00€

149,50€

1644,50€

5 kg

10 kg

Fluorescents i llums de mercuri

Gratuït

 

 

10 ut.

50 ut.

Neveres i aparells de fred (CFC)

Gratuït

 

 

1 ut.

2 ut.

Olis lubricants

490,00€

49,00€

539,00€

5 kg

20 kg

Olis no regenerables (taladrines, vegetals o minerals contaminats, etc.)

185,00€

18,50€

203,50€

2 kg

10 kg

Piles i acumuladors

Gratuït

 

 

5 kg

10 kg

Pneumàtics

No admès

 

 

4 ut./any

No admès

Productes comburents

2.050,00€

205,00€

2.255,00€

2 kg

10 kg

Radiografies

Gratuït

 

 

5 kg

10 kg

Reactius de laboratori i Prod. no identificats.

1.230,00€

123,00€

1.353,00€

2 kg

10 kg

Sòlids/pastosos

350,00€

35,00€

385,00€

20 kg

50 kg

Tòner i cartutxos de tinta

185,00€

18,50€

203,50€

5 kg

10 kg

*Fibrociment amb amiant – particulars màxim de : 75 kg/dia plaques, 85kg/dia tubs i 100kg/dia dipòsits o jardineres

 

 

RESIDU

PROPOSTA PREU PÚBLIC (€/tona)

LÍMITS DIARIS D'ENTRADA

Particulars

Comerciants i petits industrials

Particulars

Comerciants i petits industrials

ALTRES RESIDUS

 

Gratuït fins al límit d'entrada

 

Quota

10% IVA

Quota total

 

 

Fusta neta

50,00 €

5,00 €

55,00 €

500 kg

2.000 kg

Matalassos

250,00 €

25,00 €

275,00 €

2 ut.

5 ut.

EPS (Porexpan)

150,00 €

15,00 €

165,00 €

1 m3

1 m3

Rebuig (no recuperable i/o no separat)

220,00 €

 

22,00 €

 

242,00 €

500 kg

2.000 kg

Restes vegetals

50,00 €

5,00 €

55,00 €

500 kg

2.000 kg

Terres i runes

26,00 €

2,60 €

28,60 €

500 kg

2.000 kg

Tèxtil

220,00 €

22,00 €

242,00 €

100 kg

500 kg

               
 

 

 

 

 

 

RESIDU

PROPOSTA PREU PÚBLIC (€/tona)

LÍMITS DIARIS D'ENTRADA

Particulars

Comerciants i

petits industrials

Particulars

Comerciants i petits industrials

SUBPRODUCTES I RESIDUS SENSE DESPESA REPERCUTIBLE

Gratuït fins al límit d'entrada

 

 

 

 

Altres aparells elèctrics i informàtica

Gratuït

5 ut.

5 ut.

Cables

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Càpsules cafè

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Cartró/paper

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Cintes K7, VHS i CD/DVD

Gratuït

20 kg

200 kg

Electrodomèstics línia blanca

Gratuït

2 ut.

5 ut.

Envasos ampolla de cava

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Envasos Ecoembes

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Envasos vidre

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Ferralla

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Metalls no contaminats

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Olis vegetals no contaminats

Gratuït

5 kg

20 kg

Plàstic dur (no envàs)

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Televisors i monitors

Gratuït

2 ut.

5 ut.

Vidre armat / barrejat

Gratuït

500 kg

2.000 kg

Vidre pla

Gratuït

500 kg

2.000 kg

 

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 


Revisat: 23/12/2014

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50