ANNEX I.12 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2015)

ANNEX I.12

PREU PÚBLIC BIBLIOTECA CENTRAL DE CASTELLDEFELS

S'entendran compreses dins els preus públics de la Biblioteca les contraprestacions que corresponguin, entre d'altres, als conceptes següents:

- Serveis d'impressió i fotocòpies.

- Lloguer d'espais dels equipaments bibliotecaris.

1. Serveis d'impressió i fotocòpies

 

Quota

IMPRESSIÓ DE FULLS

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

DIN A4 (en negre), per unitat

0,083 €

0,017 €

0,10 €

2.Lloguer d'espais per ús general

 

Quota

SALA D'ACTES RAMON FERNÀNDEZ JURADO

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament , en horari  de la biblioteca i per a actes gratuïts.

exempta

exempta

exempta

Resta d'usuaris: 

 

 

 

1 hora.

70,95 €

14,90 €

85,85 €

1 dia.

379,01 €

79,59 €

458,60 €

 

 

 

 

Servei de tècnic de so i llum

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Mínim 3 hores

116,45 €

24,45 €

140,90 €

1 hora

42,07 €

8,83 €

50,90 €

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA MULTIMÈDIA 1a PLANTA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest l'Ajuntament i  administracions públiques i ens depenents, en horari de la biblioteca i per a actes gratuïts.

exempta

exempta

exempta

Resta d'usuaris:

 

 

 

- 2 hores

78,10 €

16,40 €

94,50 €

- 1 hora extra

24,71 €

5,19 €

29,90 €

 

 

 

 

 

Quota

SALA D'USOS POLIVALENT 1a PLANTA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest l'Ajuntament i  administracions públiques i ens depenents, en horari de la biblioteca i per a actes gratuïts.

exempta

exempta

exempta

Resta d'usuaris: 

 

 

 

- 2  hores

52,52 €

11,03 €

63,55 €

- 1 hora extra

22,89 €

4,81 €

27,70 €

 

En el cas que l'horari de lloguer  sigui diferent  del de la biblioteca, caldrà obtenir l'autorització de la Direcció de la Biblioteca, i en tot cas assumir  els costos  de personal que se'n derivin.

3.Lloguer d'espais per gravacions de produccions: audiovisuals i publicitat

LLOGUER D'ESPAIS PER GRAVACIONS DE PRODUCCIONS: AUDIOVISUALS I PUBLICITAT

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Biblioteca  sencera

 

 

 

1 hora

450,21 €

94,54 €

544,75 €

1 dia

2.250,12 €

472,53 €

2.722,65 €

Localitzacions puntuals

 

 

 

1 hora.

71,78 €

15,07 €

86,85 €

1 dia.

379,01 €

79,59 €

458,60 €

Serveis generals  de consergeria o recepció

 

 

 

Mínim 3 hores

69,30 €

14,55 €

83,85 €

1 hora

23,05 €

4,84 €

27,90 €

1. Els preus establerts inclouen la climatització, l'aigua, l'electricitat i la neteja general de l'equipament, com també la utilització de l'equipament tècnic inclòs a les sales.

En el cas de les entitats sense ànim de lucre enregistrades a l'Ajuntament i administracions públiques i ens depenents, que estan excloses del pagament de preu de lloguer de les sales per a ús general, es cobrarà un servei de neteja extra per l'import que, sota pressupost, indiqui l'empresa adjudicatària del servei de neteja dels edificis municipals.

Aquest pagament s'aplicarà quan la durada de l'acte sigui de 3 o més hores, i per a actes amb més de 40 persones.

2. En funció de les necessitats tècniques, de control o organitzatives, la direcció de l'equipament determinarà el nombre de personal necessari en funció de la classe d'acte a realitzar i el facilitarà. Així mateix l'usuari es farà càrrec de les despeses següents:

Per poder utilitzar les sales cal presentar una sol·licitud que inclogui el detall de l'activitat o activitats a realitzar, com a mínim quinze dies  abans de la utilització de l'equipament.

Els sol·licitants, un cop autoritzada la utilització, s'han de comprometre per escrit a fer un bon ús de les sales que se'ls cedeixin i a complir les condicions d'us i les normes de seguretat de l'equipament.

Quan la utilització de l'espai provoqui danys, l'usuari, sense perjudici del pagament de la contraprestació que li correspongui, esta obligat a reintegrar el cost total dels desperfectes.

Quan les característiques del lloguer facin necessari l'establiment d'unes condicions especifiques es formalitzarà el corresponent contracte de cessió d'us.

Assistència a cursos organitzats per la Biblioteca, sales Multimèdia, Polivalent i Ramón Fernández Jurado.

Cursos de 4 h

15,30 €

Cursos de 6 h

23,00 €

Cursos de 8 h

30,70 €

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisat: 23/12/2014

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50