ANNEX I.10 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2015)

ANNEX I.10

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Article 1. Fonament i naturalesa.

 1. A l'empara del previst a l' article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l' Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d'11 d' octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària.
 2. Aquest servei inclou el Servei d'Ajuda a Domicili, que està integrat pel conjunt de prestacions de serveis relacionats amb l'atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis relacionats amb l'atenció personal en les activitats de la vida diària.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix l' objecte del preu públic la prestació de:

 1. Servei Bàsic d'Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme actuacions de caràcter personal i de caràcter domèstic, consistents en:

Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, prèviament valorades pels equips de serveis socials del municipi, que no poden fer front a les activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia personal.

 1. Servei d'Auxiliar de la Llar en que intervenen professionals per dur a terme actuacions consistents en:

Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d'altres de similars característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es refereix l'apartat anterior.

Article 3. Obligats al pagament.

Estan obligades al pagament les persones que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix l'objecte del Servei d'Atenció Domiciliaria.

Article 4. Indicadors de referència.

De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l'administració competent fixarà un indicador de referència.

Per a l' exercici 2015, l' indicador de referència es fixa en les quanties següents:

 1. Servei Bàsic d' Ajuda a Domicili -  18,32 euros/hora
 2. Servei d'Auxiliar de la Llar -  15,69 euros /hora

Totes les tarifes s'incrementaran en un 25%, si els serveis es presten en horari nocturn (de 20h a 7h) i/o en festiu.

Aquelles persones amb reconeixement de grau de dependència que tinguin dret a serveis o prestacions segons el calendari de desplegament de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones amb Dependència no pagaran més del 65% de l'indicador de referència.

Article 5. Renda i capacitat econòmica.

 1. La capacitat econòmica personal es determinarà en atenció a la renda de la persona beneficiària. Els ingressos seran els que es generen amb caràcter regular excloent-hi les rendes originades per les variacions patrimonials, afegint les pensions i prestacions exemptes de tributar per l'IRPF, però excloent els ingressos derivats de les prestacions d'anàloga naturalesa i finalitat.
 2. En la determinació de la capacitat econòmica de la persona beneficiària, s'hauran de tenir en compte, també, les deduccions per fills a càrrec, segons l'ORDRE ASC/432/2007 de 22 de novembre (publicada al  DOGC de 27/11/2007).
 3. L'Ajuntament de Castelldefels sol·licitarà a la persona usuària l'autorització per a la consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l'Agència Espanyola d'Administració Tributària, Seguretat Social i altres entitats de Previsió Social i altres fonts d'informació públiques. Per aquelles persones amb reconeixement de grau de dependència que tinguin dret a serveis o prestacions segons el calendari de desplegament de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones amb Dependència, es tindran en compte les dades econòmiques facilitades a l'Ajuntament pels Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Les dades a considerar relatives al nivell de renda que facilita la AEAT seran les que es corresponguin a la campanya de la renda formalment finalitzada.

 1. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d'aquestes fonts d'informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d'ingressos pertinents.

Article 6. Preu públic exigible.

Servei d'Ajuda a Domicili:

1      Servei Bàsic d'Ajuda a Domicili, la taxa es fixa per l'any actual en 18,00 €/hora pel servei regular i de 22,25 €/h pel servei nocturn i/o festius (diumenges i festius).

Per aquelles persones amb reconeixement de grau de dependència que tinguin dret a serveis o prestacions segons el calendari de desplegament de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones amb Dependència no pagaran més del 65% del cost/hora del servei.

No es computa en la prestació del servei el temps emprat pel Treballador/a Familiar per desplaçar-se al domicili del beneficiari o beneficiària. S'inclou en la tarifa el material tècnic i fungible que sigui emprat habitualment en el desenvolupament de les tasques que són les pròpies dels treballadors i les treballadores familiars.

 1. Pel servei d'Auxiliar de la Llar, la taxa es fixa la taxa és de 15,42 €/hora.

Per aquelles persones amb reconeixement de grau de dependència que tinguin dret a serveis o prestacions segons el calendari de desplegament de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones amb Dependència no pagaran més del 65% del cost/hora del servei.

No es computa en la prestació del servei el temps emprat per l'Auxiliar de la Llar per desplaçar-se al domicili del beneficiari o beneficiària. No s'inclou en la tarifa el material de neteja i altre material que sigui emprat habitualment en el desenvolupament de les tasques de neteja i ordre que va a càrrec de la persona beneficiària del servei.

Article 7. Beneficis fiscals.

Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l'import d'una vegada l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de copagament.

L'IRSC està fixat pel 2014 en 7.967,73 euros anuals o 663,98 euros mensuals, als efectes de la present ordenança.

Els beneficiaris del Servei d'Ajuda a Domicili (servei bàsic d'ajuda a domicili i servei d'auxiliar de la llar) el rebran amb les bonificacions que s'especifiquen a continuació.

Els subjectes passius que presentin circumstàncies excepcionals que puguin comportar un risc d'exclusió social o problemàtiques psicosocials, menors en situació de risc, problemes greus de malaltia mental o addicions a tòxics, manca de suport familiar i altres situacions anàlogues, prèvia valoració i informe per part dels professionals dels Serveis Socials (Treballador/a Social), tindran l'aplicació de quota 0,00 euros sobre els preus públics establerts en aquesta ordenança. Aquest fet haurà d'estar informat i documentat motivadament.

INGRESSOS ANUALS

DESGLOSSAMENT MENSUAL

BENEFICI FISCAL

Fins a 1 vegada IRSC

De 0 a 663,98 €

100%

De 1+ (0,01) a 1,1 vegades IRSC

De 663,99 a 730,38 €

90%

De 1,1 + (0,01)a 1,2 vegades IRSC

De 730,39 a 796,77 €

80%

De 1,2 + (0,01)a 1,3 vegades IRSC

De 796,78 a 863,17 €

70%

De 1,3 + (0,01)a 1,4 vegades IRSC

De 863,18 a 929,57 €

60%

De 1,4 + (0,01)a 1,5 vegades IRSC

De 929,58 a 995,97 €

50%

De 1,5 + (0,01)a 1,6 vegades IRSC

De 995,98 a 1062,36 €

40%

De 1,6 + (0,01)a 1,7 vegades IRSC

De 1062,37 a 1128,76 €

30%

De 1,7+ (0,01) a 1,8 vegades IRSC

De 1128,77 a 1195,16 €

20%

De 1,8 + (0,01)a 1,9 vegades IRSC

De 1195,17 a 1261,56 €

10%

Més de 1,9 vegades IRSC

Més de 1261,5 a 1327,96 €

0%

Article 8. Acreditament.

La quota per al Servei d'Atenció Domiciliària es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei que constitueix l'objecte de la present ordenança.

Article 9. Normes de gestió.

 1. El preu públic per al Servei Bàsic d'Ajuda a Domicili s'exigirà per mesos vençuts, i el pagament es farà durant els deu primers dies de cada mes natural següent al mes de l'inici del servei.
 2. En cas que l'import mensual a satisfer sigui inferior a 6 euros, se sol.licitarà a la persona beneficiària la seva autoprització perquè el pagament sigui bimensual.
 3. Si l'usuari no complís amb la seva obligació de pagament en els termes pactats per causa a ell imputable, l'Ajuntament presentarà de nou el rebut i, si l'usuari novament rebutja o retorna el rebut, es practicarà liquidació/autoliquidació, i se seguirà el procediment ordinari de recaptació.

4.     La falta de pagament de la tarifa no comporta automàticament l'extinció del servei, sinó que requerirà la autorització expressa, escrita i prèvia de la persona responsable del servei, especialment en aquells casos en què aquest cessament de la prestació pugui posar en risc la salut, la integritat física o psíquica de la persona usuària o causar perjudici d'impossible o difícil reparació.

Disposició Addicional 1ª. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició Addicional 2ª. Efectes de la modificació de l' IRSC i l' indicador de referència.

 1. Si es modifiqués l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de determinar els trams de renda i el límit màxim a abonar previst a l'article 5.5., s'aplicarà el nou indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial.
 2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l'article 4, caldrà tramitar la corresponent modificació de l' ordenança.

Disposició Addicional 3ª. Modificació dels criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes destinades a l'atenció a la dependència.

Per a les persones beneficiàries del servei com a prestació d'atenció a la dependència es tindran en compte les modificacions que legalment es dedueixin a l'ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, que preveu els criteris per determinar la capacitat econòmica i el règim de participació de la persona beneficiària en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes, així com la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d'atenció a la situació de dependència de la Cartera de serveis socials.

Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 30 d'octubre de 2014, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2015. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisat: 22/12/2014

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50