ANNEX I.11 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2015)

ANNEX I.11

PREU PÚBLIC CASTELL DE CASTELLDEFELS

QUOTES

Visites guiades

TIPUS DE SERVEI

QUOTES

Adults

5,00 €

Nens  de 6 a 12 anys

4,00 €

Nens fins a 6 anys

gratuït

Jubilats ( + 65 anys)

4,00 €

Grups de més de 10 persones. Quota pers.

3,00 €

 
Visites no guiades:

TIPUS DE SERVEI

QUOTES

Adults

3,50 €

Nens  de 6 a 12 anys

2,50 €

Nens fins a 6 anys

gratuït

Jubilats ( + 65 anys)

2,50 €

Grups de més de 10 persones. Quota pers.

2,50 €

 

Altres supòsits:

Jornada de Portes Obertes

gratuït

Escoles de Castelldefels

gratuït

Professors i acompanyants de grups escolars

gratuït

Mensualment es fixarà 1 dia de visita gratuïta a les instal·lacions del castell (jornada de portes obertes).

Els professors i acompanyants dels grups infantils podran accedir-hi gratuïtament.

 

Gravacions cinematogràfiques o publicitàries a les instal·lacions del castell:

TIPUS DE SERVEI

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

GRAVACIONS: Per dia o fracció

1.602,48 €

336,52 €

1.939,00 €

SESSIONS FOTOGRÀFIQUES: Per dia o fracció

524,05 €

110,05 €

634,10 €

 

Els permisos de gravacions estan subjectes a la presentació prèvia d'una memòria del projecte a realitzar per part de la productora corresponent. Si el rodatge implica l'ocupació de la via pública, s'hauran d'aplicar els preus corresponents fixats a l'ordenança fiscal número 14 d'aquest Ajuntament.

 

 

 

Casaments a l'Església del Castell

 

 

QUOTA CIUTADANS EMPADRONATS A CASTELLDEFELS (*)

QUOTA CIUTADANS NO EMPADRONATS A CASTELLDEFELS

 

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Església del Castell

820,66 €

172,34 €

993,00 €

1.397,52 €

293,48 €

1.691,00 €

 (*) Han d'estar empadronats al menys tot l'any anterior a la data del casament.

El lloguer de l'església per a casaments és només per a un casament i durant 1h.

Normes de gestió:

Les anul·lacions de reserva no donaran dret a la devolució dels imports abonats salvat els supòsits següents:

a. Anul·lacions efectuades amb una anticipació de 6 mesos o més respecte a la data de la utilització: es retornarà el 100% de l'import que hagi estat abonat.

b. Anul·lacions efectuades amb una anticipació entre 3 i 6 mesos respecte a la data de la utilització: es retornarà el 50% de l'import que hagi estat abonat

El còmput del termini a efectes de devolucions es farà a partir de la data de la reserva inicial, sense tenir en compte els possibles ajornaments.

Lloguer de les sales del castell i dels jardins

Lloguer de les sales del Castell

QUOTA PER A EMPRESES O PROFESSIONALS AMB ACTIVITAT ECONÒMICA A CASTELLDEFELS I PER CIUTADANS EMPADRONATS A CASTELLDEFELS

QUOTA PER A EMPRESES O PROFESSIONALS SENSE ACTIVITAT ECONÒMICA A CASTELLDEFELS O PER CIUTADANS NO EMPADRONATS A CASTELLDEFELS

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Castell Sencer

8.232,90 €

1.728,90 €

9.961,80 €

8.666,12 €

1.819,88 €

10.486,00 €

Sala Institucional

1.299,92 €

272,98 €

1.572,90 €

1.733,26 €

363,99 €

2.097,25 €

Sala Menjador

606,61 €

127,39 €

734,00 €

779,96 €

163,79 €

943,75 €

Sala Confiança + Sala Grafits + Sala xinesa

606,61 €

127,39 €

734,00 €

779,96 €

163,79 €

943,75 €

Planta Primera sencera

3.033,22 €

636,98 €

3.670,20 €

3.466,49 €

727,96 €

4.194,45 €

Terrassa mirador

606,61 €

127,39 €

734,00 €

779,96 €

163,79 €

943,75 €

Pati d'Armes

606,61 €

127,39 €

734,00 €

779,96 €

163,79 €

943,75 €

Església + Pati església

1.299,92 €

272,98 €

1.572,90 €

1.559,92 €

327,58 €

1.887,50 €

Sala quadra 1

606,61 €

127,39 €

734,00 €

779,96 €

163,79 €

943,75 €

Sala quadra 2

606,61 €

127,39 €

734,00 €

779,96 €

163,79 €

943,75 €

Planta baixa sencera

1.039,96 €

218,39 €

1.258,35 €

1.299,96 €

272,99 €

1.572,95 €

 

Lloguer dels Jardins del Castell

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

QUOTA PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

371,41 €

77,99 €

449,40 €

QUOTA PER A EMPRESES O PROFESSIONALS AMB ACTIVITAT ECONÒMICA A CASTELLDEFELS I PER CIUTADANS EMPADRONATS A CASTELLDEFELS

1.072,97 €

225,33 €

1.298,30 €

QUOTA PER A EMPRESES O PROFESSIONALS SENSE ACTIVITAT ECONÒMICA A CASTELLDEFELS O PER CIUTADANS NO EMPADRONATS A CASTELLDEFELS

1.320,58 €

277,32 €

1.597,90 €

Les Entitats sense ànim de lucre, han d'estar inscrites en el registre Municipal d'Entitats.

 

Normes comunes de gestió del preu públic

Estaran exemptes del pagament dels preus públics corresponents, per a l'ús del Castell, les activitats de promoció de la ciutat turístiques i comercial que hagin estat promogudes per l'Ajuntament de Castelldefels. En tot cas serà necessària la pertinent aprovació prèvia, mitjançant resolució de l'alcaldia.

Les empreses membres del Club de producte MICE del Consorci Castelldefels Turisme, tindran un descompte d'un 5% addicional sobre el preu final que se'ls hi apliqui.

Els criteris tècnics que estableixen el tipus d'actes que es poden celebrar al castell, queden establerts en el procediment de lloguer de sales i jardins corresponent.

El preu del lloguer de les sales inclou:

- neteja (abans i desprès de l'esdeveniment)

El preu de lloguer de les sales no inclou:

- 18,00€ l'hora corresponent al cost de vigilància. És obligatori contractar com a mínim 1 empleat de vigilància i seguretat.

El preu de lloguer del jardins no inclou:

- 22,00€ l'hora 1 treballador de l'Ajuntament que vetllarà per al bon funcionament de l'activitat i amb les responsabilitats d'obrir i tancar portes, llums, aire condicionat i altres  maquinàries que siguin pròpies de l'edifici. En cap cas farà les funcions d'hostessa o personal de seguretat en els accessos a les instal·lacions.

- 18,00€ l'hora corresponent al cost de vigilància. És obligatori contractar com a mínim 1 empleat de vigilància i seguretat.

- 350,00€ per la neteja i la instal·lació de contenidors.

- 32,00€ l'hora 1 tècnic electricista.

Per a la reserva es realitzarà l'autoliquidació del 100 % del Preu Públic pels serveis contractats.

Quan la reserva afecti el canvi d'anualitat que impliqui modificació de Preus Públics, es realitzarà una autoliquidació complementària per la diferència.

Si la contractació del servei és superior o inferior a la primera autoliquidació del preu públic, es podrà efectuar una autoliquidació complementària posterior a la celebració de l'esdeveniment.

 

ANUL·LACIONS LLOGUER SALES I JARDINS DEL CASTELL:

Les anul·lacions de reserva no donaran dret a la devolució dels imports abonats salvat els supòsits següents:

a. Anul·lacions efectuades amb una anticipació de 3 a 1 mesos respecte a la data de la utilització: es retornarà el 100% de l'import que hagi estat abonat.

b. Anul·lacions efectuades amb una anticipació d'1 mes a 15 dies respecte a la data de la utilització: es retornarà el 50% de l'import que hagi estat abonat.

c. Anul·lacions efectuades amb una anticipació de 15 dies respecte a la data de la utilització: es retornarà el 50% de l'import que hagi estat abonat.

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisat: 23/12/2014

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50