A què ens comprometem

 • Garantir la innovació i la millora contínua en els serveis oferts a la ciutadania.

 • Assegurar la formulació, programació i realització d'un mínim de set activitats anuals de sensibilització envers la pau i la solidaritat obertes a tota la ciutadania al llarg de l'any, així com la seva revisió, actualització i avaluació anuals.

 • Assegurar la formulació i programació d'activitats sobre la pau, la solidaritat i la convivència intercultural per a tots els nivells d'Educació Infantil, Primària, Secundària i de Persones Adultes adreçades a tots els centres educatius de la ciutat, en cada curs escolar. (*

 • Organitzar una convocatòria anual de subvencions per a projectes de foment de la pau i la solidaritat adreçada a les entitats que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats, en el primer trimestre de l'any. (*

 • Realitzar una aportació econòmica anual a projectes de cooperació al desenvolupament i a campanyes d'emergència a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. (*

 • Informar, assessorar i orientar a la ciutadania per tal que conegui i participi dels serveis i les activitats relacionades amb la pau i la solidaritat organitzades per l'Ajuntament, les ONG i el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, de forma presencial (cita prèvia), telefònica i per correu electrònic en un termini màxim de dos dies hàbils.

 • Garantir la informació  de la programació solidària a la Web municipal i als mitjans de comunicació locals amb una antelació mínima d'una setmana abans de la seva realització.

 • Oferir formació i assessorament, així com suport logístic i organitzatiu, per a què les entitats locals puguin millorar la qualitat dels seus projectes de pau i solidaritat.

 • Potenciar un fòrum estable d'opinió i actuació per part de les entitats solidàries a través del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, amb un mínim de tres convocatòries anuals, i recollir anualment el grau de satisfacció dels/de les participants.

 • Dinamitzar espais oberts a la ciutadania per a la participació en activitats de solidaritat,  amb un mínim d'una convocatòria anual.

   (*) IMPORTANT: Compromís sotmès a la disponibilitat pressupostària

Com mesurem els nostres compromisos

 • Percentatge d'activitats anuals realitzades en relació a les planificades.
 • Percentatge anual de participació respecte al previst a les activitats obertes a la ciutadania.
 • Percentatge de centres educatius participants per curs escolar respecte al total de centres educatius de la ciutat.
 • Grau de satisfacció de les entitats membres del Consell, mesurat als Consells Municipals de Pau i Solidaritat ordinaris.
 • Percentatge de respostes a les consultes arribades per correu electrònic efectuades dins de termini (anual).
 • Percentatge d'entitats que sol·liciten subvenció d'acord amb les Bases reguladores i percentatge d'entitats subvencionades respecte al nombre total d'entitats de pau i solidaritat que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats (anual).
 • Percentatge anual d'activitats formatives organitzades en relació a les planificades.
 • Percentatge de sessions ordinàries anuals realitzades del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, en relació a les estipulades al seu Reglament.
 • Percentatge d'entitats que assisteixen a les sessions del Consell en relació a les inscrites al mateix (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual)
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual).

Indicadors Pau i Solidaritat 2020

Indicadors Pau i Solidaritat 2019

Indicadors Pau i Solidaritat 2018

Indicadors Pau i Solidaritat 2017

Indicadors Pau i Solidaritat 2016


Revisat: 29/05/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50