Oferta de treball: TÈCNIC EN COMPTABILITAT   Alta: 17/06/2021   Codi: 11123

Activitat de l'empresa Dependències Municipals
Categoria ÀREA ADMINISTRATIVA: Especialistes i tècnics en comptabilitat
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

Aprovar les bases específiques per la convocatòria per proveir dues places vacants de Tècnic/a Mitjà/ana, de Gestió, subgrup A2, de l'escala d'administració general, de la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament i constituir una borsa de treball.
Requisits:

1) Titulació: Estar en possessió de títol universitari de Grau en Economia, Ciències empresarials, Administració i direcció d'empreses, Comptabilitat i finances, Gestió i administració pública o qualsevol altre equivalent en camp de contingut acadèmic equiparable amb els esmentats.

2) Acreditar coneixements de nivell de suficiència de català (certificat nivell C1 de Català) mitjançant presentació del certificat de nivell de l'òrgan competent en matèria de Política Lingüística, o d'un dels altres títols, diplomes o certificats equivalents als certificats de coneixements de català

Lloc i forma de presentació

Les instàncies s'hauran de presentar en el model normalitzat formulari RRHH0001, publicat a la web municipal (www.castelldefels.org), juntament amb fotocòpia del: DNI, títol acadèmic requerit per participar, Currículum Vitae i la certificació del nivel de català establert a la base 2 en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al BOP.

https://www.castelldefels.org/es/ssl/OfertaPublica_Formulari.asp?opc_id=2967

Juntament amb la instància s'haurà de presentar fotocòpia de:

- DNI
- Títol acadèmic requerit per participar
- Certificació del nivell de català C1, d'acord amb la normativa de Normalització Lingüística (CPNL)
- Currículum vitae

ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS (Base general 5)

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president/a de la corporació o l'autoritat delegada dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes en la qual declararà aprovada la llista de persones admeses i excloses.

PER VEURE INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

Clica enllaç "contactar amb l'empresa":

 

 

Formació requerida: Titulat Universitari 1er Cicle

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50