Oferta de treball: COORDINADOR /A MANTENIMENT DEL PARC DE MAQUINÀRIA SAC   Alta: 26/04/2021   Codi: 11019

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria VARIS: Personal de serveis no classificats en altres grups
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

S'obre la convocatòria del procediment de selecció per a la contractació amb caràcter temporal per a un projecte determinat d'un/a COORDINADOR/AMANTENIMENT DEL PARC DE MAQUINÀRIA per a l'empresa SAC, SA on s'encarregarà principalment de gestionar a l'equip de mecànics i de la coordinació i planificació dels manteniments preventius i correctius de la flota de vehicles i eines de treball pròpies del servei de neteja, aparcaments i de jardineria(Jarfels).

Per veure les funcions especifíques i condicions de l'oferta complertes consultar bases de la convocatoria.

CONDICIONS DE L'OFERTA:
-Categoria profesional: Tècnic/a Mig
-Jornada Laboral: complerta
-Lloc de treball: Castelldefels
-Sou fix: 37.000€ fixos bruts anuals
-Tipus de contracte: Obra i servei
-Període de prova:6 mesos


REQUISITS GENERALS:

 • Ser ciutadà espanyol o
 • Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors o disposar de permís de treball.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de publicació de les presents bases.

 • No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.

 • Habilitació: no estar inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
  REQUISITS ESPECÍFICS

 1. Llicenciat i/o Enginyeria Tècnica ó Superior o Grau equivalent. Els aspirants d'estats membres de la Unió Europea han d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria.

 2. Acreditar el coneixement de la llengua castellana a nivell superior i de la llengua catalana a nivell suficiència C1. Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatòria.
 3. Carnet de conduir B.
 4. Experiència contrastada mínima de 3 anys en gestió de serveis, departaments tècnics o projectes preferiblement en parc de maquinària (gestió del pressupost, compres, gestió de personal, planificacions, organització del servei...)

Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es 

Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria del procés de provisió es presentaran en el termini de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria a la web de SAC, S.A.
El termini romandrà obert des del dia 26 d'abril al 16 de maig2021, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s'hauran de presentar:

 • Presencialment en les oficines de SAC de la Ctra. de la Sentiu nº 17 de Castelldefels, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.
 • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: personal@sac.es

DOCUMENTACIÓ:
Es requisit imprescindible adjuntar amb la sol·licitud:

 1. Document de sol·licitud amb les dades personals de contacte.

 2. El currículum vitae.

 3. Fotocòpia del DNI

 4. Fotocòpia carnet de conduir,

 5. Fotocòpia dels certificats/títols que acreditin els requisits específics de la base tercera (titulació, idiomes i experiència mínima de 3 anys amb funcions similars a la plaça convocada,

 6. Fotocopia del informe de vida laboral actualitzat a 28 de febrer de 2021.

Els aspirants que no presentin aquesta documentació, juntament amb la sol·licitud, restaran exclosos del procés , a excepció dels certificats acreditatius del nivell d'idiomes, que es disposa com a màxim fins al dia de la convocatòria de la prova de nivell per adjuntar-lo, de no ser així hauran de realitzar la prova de nivell.

Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa www.sac.es i a La Guaita.
Documentació a presentar: consulteu bases específiques reguladores o pàgina web www.sac.es
El llistat de persones admeses i no admeses al procés de selecció es publicarà a la pàgina web de l'empresa www.sac.es
Data, horari i resultat de les proves: cal que les persones candidates s'informin de les dates, horaris de les proves a través de la pàgina web de www.sac.es. No es farà una convocatòria individualitzada.
La llista definitiva dels aspirants a contractar es publicarà a la web de www.sac.es
Tots/totes els /les aspirants que hagin superat satisfactòriament les proves selectives s'incorporaran a la borsa de treball de SAC. Aquesta borsa tindrà una vigència de dos anys a partir de l'endemà de la data de publicació, amb opció de pròrroga d'un any més.

Formació requerida: Titulat Universitari 1er Cicle

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50