Oferta de treball: AGENTS ENERGÈTICS PER ÀREA D'HABITATGE   Alta: 15/01/2020   Codi: 10627

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria ÀREA ADMINISTRATIVA: Altres empleats administratius
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

L'empresa municipal SAC (Serveis Ambientals de Castelldefels) obre la convocatòria per a creació d'una borsa de treball per al Servei d'Eficiència Energètica de l'àrea d'Habitatge  Per veure funcions i tasques específics veure a la pàgina web de l'empresa.  
CONDICIONS DE L'OFERTA:
-Jornada complerta
-Horari: de dilluns a divendres. Jornada partida.  
-Salari: 20.500€ bruts anuals
-Tipus de contracte: temporal
REQUISITS GENERALS:

 • Ser ciutadà espanyol o
 • Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors o,
 • Disposar de permís de treball vigent.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de publicació de les presents bases.

 • No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.

 • Habilitació: no estar inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
  REQUISITS ESPECÍFICS

 1. Titulació acadèmica mínima: COU, Batxillerat o Cicle Formatiu Grau Superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

 2.  S'haurà d'acreditar un nivell de coneixement de la llengua castellana equivalent a nivell superior i de la llengua catalana a nivel se suficiència C1. Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatoria.

  3.  Titulació acadèmica mínima: BUP ó FPII (segons sistema educatiu anterior) ó  Batxillerat ó Cicle Formatiu Grau Mig (segons sistema educatiu vigent).  Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

4. Acreditar el coneixement de les llengües castellana a nivell superior i de la llengua catalana a nivell de suficiència C-1. Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatòria.

Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es 
Les sol.licituds per prendre part de la convocatòria del procés de provisió es presentaran en el termini de 10 dies naturals a partir del mateix dia de la publicació de la convocatòria i a la web de SAC, S.A
El termini romandrà obert des del dia 15 al 24 de Gener del 2020, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s'hauran de presentar:

 • Presencialment en l'Oficina Local d'Atenció a l'usuari de SAC, en el Passatge de les caramelles nº2 de Castelldefels, de dilluns a divendres de 9 a 13:30hores i les tardes de dilluns, dimarts,i dijous de 16 a 18 hores.

 • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: borsadetreball@sac.es

Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa www.sac.es i a La Guaita presencialment.
Documentació a presentar: consulteu bases específiques reguladores o pàgina web www.sac.es
El llistat de persones admeses i no admeses al procés de de selecció es publicarà a la página web de l'empresa www.sac.es
Data, horari i resultat de les proves: cal que les persones candidates s'informin de les dates, horaris de les proves a través de la pàgina web de www.sac.es
La llista definitiva dels aspirants a contractar es publicarà a la web de www.sac.es
Els aspirants que tot i superar les proves no siguin proposats per ser anomenats s'incorporaran a una borsa de treball amb una vigència de 2 anys.

Formació requerida: FP Primer Grau / Cicl.Form. Grau Mitjà

Contactar amb l'empresa

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50