Oferta de treball: PROCÉS DE SELECCIÓ PLANS D'OCUPACIÓ   Alta: 17/07/2019   Codi: 10328

Activitat de l'empresa Dependències Municipals
Categoria ÀREA ADMINISTRATIVA: Administratius
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

L'Ajuntament de Castelldefels obre un procés de selecció amb caràcter d'urgència per a cobrir 3 llocs de treball temporals del perfil Administratiu per a la realització d'actuacions d'interés general i social mitjançant plans d'ocupació.
REQUISITS GENERALS:
-Trobar-se en situació d'atur i en recerca activa de feina en el moment de formular la sol·licitud i durant un període superior a 6 mesos. Demostrable mitjançant inscripció al SOC i informe de vida laboral. Es considerarà que s'acompleix el requisit, en els casos en els quals s'hagi treballat un màxim de 30 dies en els 6 mesos immediatament anteriors a la data límit de la presentació de sol·licituds. I que els dies treballats no s'acumulin en els darrers 3 mesos.
-No haver estat contractat mitjançant plans d'ocupació en els últims 18 mesos per un temps superior a 90 dies.
-Tenir el nivell de formació exigit pel lloc de treball
-Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE i/o amb permís de treball vigent.
-Haver complert els 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data d'aprovació de les presents bases.

Per veure els requisits específics dirigir-se a les bases que regulen la convocatòria.
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=443
Les persones interessades en participar en el procés de selecció hauran de sol.licitar l'oferta de feina a través de la Borsa de treball de l'Ajuntament de Castelldefels. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es revisaran els requisits d'accés i es procedirà a contactar telefònicament amb els primers 20 participants que compleixin els requisits segons les bases especifíques de la convocatòria.

En el moment de realitzar l'entrevista personal es requerirà la documentació obligatòria següent:

• Fotocòpia del DNI.
• Currículum vitae.
• Titulació que acrediti la formació segons lloc de treball.
• Acreditació d'estar inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO)
• Fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat a Juliol del 2019.
• Declaració jurada dels ingressos i despeses per unitat familiar i de la situació de discapacitat i dependència del familiar/s (segons model normalitzat s'omplirà en la mateixa entrevista).

La no presentació d'aquesta documentació serà motiu d'exclusió de la convocatòria.
La llista provisional de persones admeses i no admeses al procés de selecció, es publicarà al tauler d'anuncis de La Guaita a partir del 24 de Juliol de 2019.
REQUERITS DEL PERFIL:
-Experiència mínima de 12 mesos en tasques administratives o similars 
-Formació mínima Graduat/ESO
-Català i castellà
-Nivell usuari d'ofimàtica
Es valorarà positivament a les persones empadronades en el municipi de Castelldefels.

S'ofereix:
-Contracte temporal de 6 mesos no prorrogable
-Horari: segons departament
-Jornada complerta
Municipi de treball: Castelldefels
Incorporació Setembre

Formació requerida: Graduat Escolar (EGB / ESO)

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50