Eines i Recursos

Inclussió de socis i administradors en el Règim Especial dels Treballadors Autònoms

Un dubte freqüent, quant a la creació d'empreses mercantils, sol estar relacionada amb la inclusió i vinculació (o no), dels socis i administradors en el corresponent règim de la Seguretat Social.

Segons les normes de referència: Disposició Addicional 27 de la Llei General de Seguretat Social i a l'article 97.2k de la mateixa LGSS (Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social), s'extreuen les següents notes sobre la inclusió de socis i administradors en el RETA:

1 . Encara que les societats mercantils han de tenir un òrgan d'administració, en matèria de Seguretat Social no existeix obligació en tals societats de tenir a una persona afiliada RETA, sinó que cadascun dels socis, treballadors o administradors haurà d'estar enquadrat en el règim que li correspongui segons les seves circumstàncies, podent donar-se el cas que en una societat no existeixi ningú d'alta en el RETA.

2 . En el cas que els socis o administradors ocupessin treballs per compte aliè en altres empreses, si han de cotitzar en el RETA, cotitzarien al mateix temps en Règim General pel treball per compte aliè en l'altra empresa. És un supòsit de pluriactividad.
En tal cas, podrien arribar a beneficiar-se de reduccions en la cotització a la Seguretat Social si, per realitzar altra activitat i sumant les bases de cotització, cotitzessin per sobre de la base màxima del Règim General (Dispossició Addicional de l'Estatut del Treball Autònom).

3 . Els socis capitalistes, això és, aquells que no realitzen una activitat laboral en la societat i, únicament obtenen rendiments de les accions o participacions de la societat mitjançant dividends, no s'inclouen en el sistema de la Seguretat Social, és a dir, no han de cotitzar per això.

4 . Aquells socis que presten serveis per a la societat i que posseeixin el control efectiu de la mateixa s'inclouran en el RETA:

  1. Estaran obligatòriament inclosos en el RETA qui exerceixin les funcions d'adreça i gerència que comporta l'acompliment del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseeixin el control efectiu, directe o indirecte, d'aquella.
    Es presumirà, excepte prova en contrari, que el treballador posseïx el control efectiu de la societat quan concorrin algunes de les següents circumstàncies:

1. Que, almenys, la meitat del capital de la societat per a la qual presti els seus serveis estigui distribuït entre socis, amb els quals convisqui, i a qui es trobi unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.

2 . Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la tercera part del mateix. No s'admet prova en contrari si el percentatge és del 50% o major.

3 . Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la quarta part del mateix, si té atribuïdes funcions d'adreça i gerència de la societat.

En els supòsits que no concorrin les circumstàncies anteriors, l'Administració podrà demostrar, per qualsevol mitjà de prova, que el treballador disposa del control efectiu de la societat.

2      No estaran compresos en el Sistema de Seguretat Social els socis, siguin o no administradors, de societats mercantils capitalistes l'objecte social de les quals no estigui constituït per l'exercici d'activitats empresarials o professionals, sinó per la mera administració del patrimoni dels socis.

En general, les funcions d'adreça i gerència es poden delegar en tercers (alts directius), també és el cas per exemple dels consellers delegats o les comissions executives, sent aquests últims els quals realitzaria les funcions d'adreça o gerència. Si no es produís aquesta delegació de funcions, o en el cas típic d'una societat amb administrador únic, s'entendria que les funcions d'adreça i gerència recauen sobre aquests òrgans d'administració, sent molt difícil demostrar el contrari.

5 . Si els socis, sense posseir el control efectiu de la societat tal com s'ha descrit abans, van a prestar serveis en la societat (no funcions d'administració i gerència) haurien de cotitzar pel règim general.

6 . Un administrador que realitzi funcions d'adreça i gerència, però sense que posseeixi el control efectiu de la societat, i rebi retribució per això, estaria en situació d'assimilat al règim general (sense atur ni FOGASA).

7 . Un soci amb una participació inferior al 25% (és a dir, sense control efectiu), que exercís labors d'adreça i gerència en la societat (Ex. Administrador únic) estaria inclòs en el Règim general com assimilat, és a dir, sense la protecció per atur i FOGASA. Es va a requerir a més en aquest cas que percebi una retribució pels seus serveis contemplada en els Estatuts de la Societat. De no preveure's tal retribució quedaria exclòs del sistema de Seguretat Social.

 

Article estret de www.expertoasesor.com, publicado el 03 octubre 2011

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50