Eines i Recursos

Societat Limitada

Concepte:

És una associació voluntària de persones físiques o jurídiques, que aporten capital per explotar conjuntament una activitat empresarial o professional.

És una societat capitalista de caràcter mercantil amb personalitat jurídica, on el capital social està dividit en participacions socials, integrades per les aportacions dels socis i valorades econòmicament.

Admet una variant, la societat unipersonal de responsabilitat limitada, que és aquella que ha estat constituïda per un únic soci, ja sigui persona natural o jurídica, o aquella que, constituïda per dos o més socis, hagi passat a ser propietat d'un únic soci

La denominació de la societat és lliure però limitada a què sigui diferent a qualsevol altra societat inscrita, incloent en el nom "societat de responsabilitat limitada", "SL" o "SRL", o bé "societat unipersonal de responsabilitat limitada" (SLU).

 

Avantatges:

 • Forma jurídica idònia per a societats petites, amb pocs socis –podent ser fins i tot unipersonals– i capital reduït.
 • És necessari dipositar un capital mínim de 3.000 €. Aquest capital està dividit en participacions que són igual, indivisibles i acumulables que podran ser en metàl·lic, béns o drets susceptibles de valoració econòmica.
 • La responsabilitat davant els deutes socials es limita a l'aportació realitzada. Això és especialment important en el cas de la S.L. Unipersonal, ja que ofereix una alternativa a la forma jurídica de l'empresari individual, en la qual no hi ha aquesta limitació.
 • Les participacions són nominals i no es poden transmetre lliurement, ja que hi ha un dret d'adquisició preferent per part de les persones associades.
 • No cal, a l'hora de fer aportacions no monetàries, un informe extern d'un expert, amb la disminució de despeses que això comporta.
 • Òrgans de funcionament més simplificats que en el cas de les Societats Anònimes, existint una major participació dels socis en la gestió social.


Inconvenients:

 • La possibilitat de limitar la responsabilitat amb un capital petit fa que s'exigeixin normalment avals personals per a la concessió de crèdits a la societat, la qual cosa desfà aquesta limitació del risc.
 • Existència de restriccions a la lliure transmissió de les participacions socials.
 • Les participacions socials no poden cotitzar a Borsa.
 • No hi ha avantatges fiscals ni de contractació inherents a la forma jurídica. Tributen  en l' Impost sobre Societats i no poden acollir-se al Règim Simplificat ni al de Recàrrec d'Equivalència de l'IVA.
 • Han de realitzar obligatòriament auditoria de comptes.
 • El cost de constitució és elevat, ja que requereix d'una escriptura pública i s'ha de liquidar l'ITPAJD (1% del capital), així com la posterior inscripció en el Registre Mercantil de la província del domicili social.

 

TRÀMITS PER CONSTITUIR UNA SL

NOTA IMPORTANT: Molts dels tràmits del procés de creació d'aquesta forma jurídica, poden portar-se a terme mitjançant el Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE). Llegiu la informació que podeu trobar sobre el Punt PAE de Castelldefels.

 

Tràmit Municipal d'Obertura:

L'Ajuntament on instal·lem el nostre negoci per realitzar una activitat comercial o crear una nova instal·lació al municipi, ens ha d'autoritzar a realitzar l'activitat.

Abans d'adquirirollogar el local, és aconsellable adreçar-se a la Secció de Llicències d'Activitats de l'Ajuntament, per tal d'obtenir la màxima informació sobre els diferents tràmits i costos que suposarà obtenir el permís municipal d'obertura. L'adreça és la següent:

Secció de Llicències d'Activitat de l'Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 3ª Planta Edifici Nou
Castelldefels
Telèfon: 936.352.730

El procediment i el cost d'aquest tràmit municipal, dependrà del tipus d'activitat. En la gran majoria de casos (activitats innòcues), es farà una comunicació prèvia que permetrà iniciar l'activitat immediatament, a manca de les comprovacions oportunes (per part dels serveis d'inspecció) per donar el vist-i-plau final. En d'altres casos (llicències), no es permetrà l'inici de l'activitat fins que no es facin les comprovacions oportunes. Cada any s'actualitzen les quotes a l'Ordenança Fiscal d'Activitats i Instal·lacions.

Si la persona física titular de l'activitat desitja fer qualsevol tipus d'obra en el local o establiment, haurà de sol·licitar l'oportuna llicència d'obres. 

 

Sol·licitud Certificació Denominació Social

Per poder actuar al mercat s'ha de tenir un nom diferent del de la resta de les empreses, per aquest motiu el Registre Mercantil Central ens ha d'autoritzar a utilitzar un nom.

A la sol·licitud farem constar, per odre de preferència tres nom per denominar la nostra societat, es pot fer on-line, dirigir-se a: http://www.rmc.es.

La denominació quedarà registrada a nom de l'interessat durant el termini de sis mesos i tindrà una vigència de 3 mesos a efectes d'atorgar l'escriptura pública de constitució, si al tercer mes no hem atorgat l'escriptura de constitució hem de sol·licitar la renovació del nom al Registre Mercantil Central.

 

Dipositar el capital social a una entitat bancària.

El banc o caixa emet un certificat que acredita que s'ha obert un compte corrent a nom de la societat i les aportacions que ha fet cadascun de les persones que s'associen.

 

Escriptura pública de constitució.

Elevació a escriptura pública de constitució davant Notari, es consigna quines són les persones que s'associen, grau de participació a la societat, les que exerciran l'administració que s'inclourà en els Estatuts de la societat.

 

Liquidació del Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD).

La constitució de societats determina el naixement de l'impost de transmissions patrimonials que implica el pagament a l'Agència Tributària de Catalunya de la quota de l'1% del capitat social. Tot i així, transitòriament, segons Llei 13/2010, de 3 de desembre, aquest impost està exempt per a la constitució de societats. En tot cas, aquest tràmit acostuma a gestionar-ho el notari.

 

Inscripció Registre Mercantil.

Amb la inscripció de l'empresa al Registre Mercantil la societat adquireix personalitat jurídica. Aquest tràmit acostuma a gestionar-ho el notari.

L'adreça del Registre Mercantil Provincial de Barcelona es:

Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 184 1r pis
08038 Barcelona
Telèfon: 93 508 14 44

 

Declaració Censal d'alta

Inscripció al cens de l'Agència Tributària, obligatori per exercir una activitat empresarial, professional o artística.

Model 036: l'hauran de presentar aquelles entitats que sol·licitin l'assignació d'un número CIF i que tinguin l'obligació d'identificar als seus socis.

Nota: En l'alta del IAE està integrada al model 036. Estan exempts de pagar l'IAE però no de comunicar l'alta.

Agencia Estatal de Administración Tributaria (Hisenda)
C/. Vicenç Llivina, 1
08940 - Cornellà
Telèfon: 93 377 71 51

En cas de que l'inici de l'activitat (emetre factures) sigui un temps posterior al fet de rebre factures (per inversió, reformes, etc), és aconsellable sol·licitar el CIF provisional mitjançant una declaració "prèvia". Ho farem amb el mateix model 036. Posteriorment, quan realment iniciem l'activitat, haurem de tornar a Hisenda per notificar aquest fet, mitjançant un altre formulari 036.

 

Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social i altes empresari/a i treballadors/res.

Tota persona física o jurídica, per compte de la qual vagin a treballar persones incloses en el Regim General de la Seguretat Social, haurà d'inscriure la seva empresa a la Tresoreria de la Seguretat Social que li pertoqui:

Tesorería Territorial de la Seguridad Social
Av. Maresme, 21
08940 – Cornellà
Telèfon: 93 480 14 14

 

Tràmits vinculats amb la Seguretat Social:

 • S'atorga a l'empresa un codi de compte de cotització (CCC), per cada província en què tingui centre de treball.
 • Quan es contractin treballadors es farà l'afiliació i l'alta en el Règim General de Seguretat Social, prèviament a l'inici de la relació laboral
 • Inscripció dels socis:
 • Els socis que treballen per a la societat amb una participació superior al 33% del capital (o al 25% quan realitzin funcions de direcció o gerència), hauran de donar-se d'alta el en Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) – Model TA-6.
 • Queden exempts de donar-se d'alta en el RETA els socis que tinguin una participació inferior al 25% del capital i exerceixen com a administradors de la SL amb retribució del càrrec, o sense.
 • Els socis amb una participació majoritària en la societat (superior al 50%) quedaran exclosos del RETA, quan no siguin administradors de la societat o quan –tot i exercir el càrrec– no estiguin retribuïts.
 • L'alta en les contingències d'accidents de treball i malaltia professional, cobreix el cost de les prestacions a què te dret el personal de l'empresa en cas d'accident de treball o malaltia professional.
 • L'empresari pot optar per fer el tràmit davant d'una mútua privada o davant el mateix INSS.

 

Inscripció dels treballadors:

 • Els treballadors contractats per la empresa, s'hauran d'enquadrar (com a norma general) en el Règim General.
 • S'inclouran en aquest règim, les persones empleades que no siguin familiars fins a segon grau de la persona titular.

 

Comunicació d'obertura del centre de treball

Els empresaris tenen l'obligació de comunicar l'obertura d'un centre de treball (o la represa d'activitats) al Servei Territorial del Departament de Treball.

Serveis Territorials del Departament de Treball
C/. Albareda, 2-4
08004 – Barcelona
Telèfon: 93 622 04 00

S'entén per Centre de Treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir que crea o fabrica un objecte o que presta un servei, que te una organització específica, tant de béns com de persones. En general, és centre de treball cada lloc on es pot trobar la persona treballadora per raó de la seva feina. L'obligació de comunicar l'obertura del centre de treball correspon a l'empresari, sigui quina sigui l'activitat que s'hi duu a terme. Podeu fer el tràmit seguint els passos que s'expliquen en aquest LINK

 

Llibre de visites:

Amb la nova Ley del Emprendedor (Llei 14/2013), es modifica la Llei 42/1997, d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, de manera que serà l'Autoritat Central la qui posarà a disposició de les empreses, d'ofici i sense necessitat de sol·licitud d'alta, un Llibre de Visites electrònic per cadascun dels centres de treball (article 14.3).

 

OBLIGACIONS FISCALS I COMPTABLES D'UNA SOCIETAT LIMITADA

Impost de Societats

Les societats limitades tributen a través de l'Impost de Societats, que grava la renda de la societat al llarg del període impositiu. S'entén que és renda la totalitat dels rendiments nets i els increments o disminucions patrimonials.

Les societats limitades estan subjectes a l'impost de societats, al tipus de gravamen general del 30% tot i que, per a les empreses de reduïda dimensió (empreses amb una xifra de negocis inferior als 8 milions d'Euros, i amb menys de 50 treballadors), fins els primers 120.202,41 € de la base imposable (beneficis bruts) graven al tipus del 25%.

Aquestes societats, han de portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General Comptable. Els llibres s'han de legalitzar al Registre Mercantil, com a màxim quatre mesos després del tancament de l'exercici comptable.

El llibres obligatoris són els següents:

-          Llibre diari.

-          Llibre d'inventaris i comptes anuals.

-          Llibre d'actes.

-          Llibre d'accions nominatives.

-          Llibre Registre de contractes entre el soci únic i la societat (en el cas de les societats limitades unipersonals)

 

IVA (Impost sobre el Valor Afegit)

Las SL estan obligades a efectuar declaració per IVA. Els llibres obligatoris són els següents:

o        Llibre Registre de factures emeses.

o        Llibre Registre de factures rebudes.

o        Llibre Registre de béns d'inversió.

Els llibres i la documentació de la societat s'han de conservar durant sis anys, a partir del darrer assentament comptable realitzat, fins i tot en el cas de cessament de la societat.

 
 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50