Eines i Recursos

Societat Civil Privada

NOTA IMPORTANT: Des de 2016, les Societats Civils Privades han patit un canvi tributari important. Aquelles SCP que tinguin caràcter mercantil (la gran majoria), han de tributar els seus beneficis per l'Impost de Societats, en comptes de l'IRPF. Això genera que moltes SCP s'hagin plantejat un canvi de forma jurídica, convertint-se en societats limitades. No obstant això cal assenyalar que, tot i aquest canvi tributari, els socis d'una SCP encara es poden beneficiar de les bonificacions en les quotes dels nous autònoms i alguns avantatges quant a la capitalització de l'atur. Per la qual cosa, les SCP encara tenen algun avantatge almenys pels primers anys d'activitat.

Concepte:

És una societat constituïda per dues o més persones que s'obliguen a posar en comú diners, béns, treball o indústria, amb ànim de repartir-se els fruits i/o beneficis. La denominació de la societat civil privada no està regulada, per tant s'entén que és lliure. En qualsevol cas, al final de la denominació s'haurà d'afegir l'expressió "Societat Civil Privada" o bé, les sigles "SCP".

Aquesta forma jurídica està regulada pel Codi Civil, entre els articles 1.665 al 1.708.

 

Característiques:

·         Per constituir la societat civil, les persones que s'associen, hauran de:

o        Redactar els acords de constitució de la mateixa i les normes que la regiran (estatuts).

o        Comunicar a Hisenda l'existència de la SCP perquè li assigni un número de CIF, així com les seves obligacions fiscals.

o        Liquidar a la Delegació de Tributs de la Generalitat, l'Impost de Transmissions (ITPAJD), que representa l'1% sobre el capital fixat al contracte de constitució (impost actualment exempt).

·         En el supòsit d'aportació de béns immobles o drets reals, la SCP s'haurà de constituir davant de Notari i liquidar també l'ITPAJD sobre el valor dels béns aportats.

·         A manca d'un representant designat, qualsevol de les persones associades pot obligar amb els seus actes a tota la societat. Tot i així, és habitual designar un/a administrador/a al contracte de constitució.

Avantatges:

  • Simplicitat en la constitució de la societat, amb tràmits ràpids i barats.
  • Es pot fer qualsevol tipus de pacte, sempre que no siguin contraris a la llei o exclogui a cap de les persones associades de la participació en beneficis i pèrdues.
  • Possibilitat de mantenir els pactes en secret entre els socis i de dotar, o no, a la societat de personalitat jurídica. En el primer cas la societat es regirà per les disposicions relatives a les Comunitats de Béns.
  • No es requereix cap mínim de capital per a la seva constitució, ni hi ha un màxim en les aportacions de cadascun dels socis. No obstant això, com que s'ha de liquidar l'Impost de Transmissions (1% sobre capital), s'ha de fer constar un capital mínim.

Inconvenients:

  • És una forma jurídica que pot presentar alguna dificultat per al desplegament d'activitats empresarials, donades les seves indefinicions dins la legislació mercantil.
  • La tributació afecta a les respectives participacions de cadascun dels associats, ja que la SCP no tributa com a ens perquè no té personalitat jurídica pròpia.
  • La responsabilitat dels socis enfront dels deutes de la societat és il·limitada i solidària. Primerament es respon amb els béns de la societat i, a falta d'aquests, cada soci ha de respondre de les seves actuacions, i de les de la resta, amb tot el seu patrimoni individual.
  • Pot presentar problemes de cara a la possible dissolució. Cal tenir en compte que es pot reclamar la totalitat dels deutes a qualsevol de les persones que s'associen.

 

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ

 

Tràmit Municipal d'Obertura:

L'Ajuntament on instal·lem el nostre negoci per realitzar una activitat comercial o crear una nova instal·lació al municipi, ens ha d'autoritzar a realitzar l'activitat.

Abans d'adquirir o llogar el local, és aconsellable adreçar-se a la Secció de Llicències d'Activitats de l'Ajuntament, per tal d'obtenir la màxima informació sobre els diferents tràmits i costos que suposarà obtenir el permís municipal d'obertura. L'adreça és la següent:

Secció de Llicències d'Activitat de l'Ajuntament de Castelldefels

Plaça de l'Església, 1 - 3ª Planta Edifici Nou

Castelldefels

Telèfon: 936.352.730

El procediment i el cost d'aquest tràmit municipal, dependrà del tipus d'activitat. En la gran majoria de casos (activitats innòcues), es farà una comunicació prèvia que permetrà iniciar l'activitat immediatament, a manca de les comprovacions oportunes (per part dels serveis d'inspecció) per donar el vist-i-plau final. En d'altres casos (llicències), no es permetrà l'inici de l'activitat fins que no es facin les comprovacions oportunes. Cada any s'actualitzen les quotes a l'Ordenança Fiscal d'Activitats i Instal·lacions.

Si la persona física titular de l'activitat desitja fer qualsevol tipus d'obra en el local o establiment, haurà de sol·licitar l'oportuna llicència d'obres.       
 

Redacció del Contracte Civil: Aquest és el document on es regulen els drets i obligacions de les persones que s'associen, qui és l'administrador/a, supòsits transmissions de participacions o mort d'un/a dels partícips. En el supòsit en què s'aportin béns immobles o drets reals, obligatòriament s'haurà de signar davant de Notari. En aquest cas, es precís liquidar l'ITPAJD (Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats), que és el 1% del capital social escripturat (-actualment l'ITPAJD, està exempt-). En qualsevol cas, tot i que no s'exigeix capital social mínim, s'ha de fer constar un capital mínim, ja que caldrà liquidar l'esmentat ITP (per exemple: 600 € de capital, suposaran 6 € de ITP). Es recomana contactar amb una gestoria o un/a advocat/da per a la redacció d'aquest contracte.

 

Declaració Censal d'Inici d'Activitat i sol·licitud del CIF provisional (Model 036/037)

Obligatori per exercir una activitat empresarial, professional o artística. Inscripció al cens de l'Agència Tributària.

Agència Estatal Administració Tributaria (Hisenda) – Web: www.aeat.es

C/. Vicenç Llivina, 1

08940 - Cornellà

Telèfon: 933 777 151

Documentació:
· Model 036 o 037 (abreujat), adjuntant el DNI o NIE (original i fotocòpia) de cadascun dels socis.        
· Original i fotocòpia del Contracte Civil Privat.

En aquest mateix acte, caldrà realitzar la liquidació de l'ITPAJD, que serà de l'1% sobre el capital social escripturat (imprès 600).

Observacions: L'alta d'IAE està integrada als models 036 i 037, així comuniquem la data d'alta d'activitat i l'activitat que desenvoluparem a partir d'aquell moment. L'empresari/a està exempt de pagar IAE, però no de comunicar l'alta.  

Si, abans d'iniciar l'activitat, hem de rebre factures, és aconsellable sol·licitar a Hisenda l'alta prèvia al inici d'activitat (casella 504). Això ens permetrà deduir les despeses d'IVA suportat que ha generat la inversió en el negoci, prèvies a l'inici de l'activitat. Quan iniciem l'activitat, haurem de comunicar-ho a Hisenda, mitjançant un altre formulari 036/037.

 

Inscripció i Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA):

L'afiliació i l'alta de la persona autònoma al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) s'efectuarà dins del termini de 30 dies naturals següents a la data d'inici de l'activitat econòmica (Declaració Censal).

Hauran d'afiliar-se tots els socis que treballin per a la societat.

El/la treballador/a autònom/a, pot triar la base de cotització del RETA, entre una mínima i una màxima que s'estableix anualment en la Llei de Pressupostos.

Tresoreria Territorial de la Seguretat Social – Web: www.seg-social.es

Av. Maresme, 21

08940 – Cornellà

Telèfon: 93 480 14 14

Quan es contractin treballadors es realitzarà l'afiliació i l'alta d'aquests en el Règim General de la Seguretat Social, prèviament a l'inici de la relació laboral.

Documentació principal a aportar:

·         Fotocòpia del DNI o NIE.

·         Model TA-6, per triplicat.

·         Fotocòpia model de declaració censal (036 / 037).

·         Contracte Civil de Constitució.

 

El treballador autònom/a pot triar la base de cotització del RETA entre una mínima i una màxima que s'estableix anualment en la Llei de Pressupostos.

 

Comunicació d'obertura del centre de treball:

Els/les empresaris/es tenen l'obligació de comunicar l'obertura d'un centre de treball (o la represa d'activitats) a:

Serveis Territorials del Departament de Treball

C/ Albareda, núm. 2

08004 – Barcelona

Telèfon: 93 622 04 00

Aquest tràmit s'ha de fer durant els 30 dies següents a l'obertura o represa de l'activitat. Podeu fer el tràmit seguint els passos que s'expliquen en aquest LINK.

 

Llibre de visites:

Amb la nova Ley del Emprendedor (Llei 14/2013), es modifica la Llei 42/1997, d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, de manera que serà l'Autoritat Central la qui posarà a disposició de les empreses, d'ofici i sense necessitat de sol·licitud d'alta, un Llibre de Visites electrònic per cadascun dels centres de treball (article 14.3).

 

Altres tràmits:

Cada activitat empresarial i circumstancial concreta pot necessitar el compliment d'altres tràmits com:

·         Alta en el Registre d'Establiments Industrials (REIC), per tallers de reparació.

·         Alta en el Registre Sanitari d'Indústries i Productes (RSIPAC), per a activitats alimentàries.

·         Especificitats en establiments i empreses turístiques (hotels, càmpings, agències de viatges, etcètera).

·         Inscripció de les marques, noms comercials, patents, dissenys industrial, etcètera, a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (www.oepm.es).

·         Alta de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), si el local és de propietat (Ajuntament).

·         Alta en el Registre de la Propietat Immobiliària.

 

OBLIGACIONS FISCALS I COMPTABLES:

 

Impost de Societats: Des de 2016, les SCP tributen per l'Impost de Societats, la qual cosa requereix portar una comptabilitat formal ajustada al Codi de Comerç i el Pla General Comptable. Vegeu més informació, al web d'Agència Tributaria, sobre l'Impost de Societats.

 

IVA: Estan obligats a efectuar la declaració de l'IVA els empresaris i professionals que realitzen lliurament de béns o presten serveis subjectes a l'impost. No suposa un gravamen per a l'empresa. La persona empresària, declara la diferència entre l'IVA que ha pagat per les seves despeses (suportat), i l'IVA cobrat en les seves factures (repercutit).

Hi ha una modalitat d'IVA simplificada que, en general, va lligada al règim d'estimació objectiva que també predetermina la quota anual d'IVA meritada durant tot l'any pel contribuent.

Amb caràcter general els comerciants minoristes, si reuneixen els requeriments necessaris estan obligats a tributar en el règim de recàrrec d'equivalència, en cas contrari ho faran amb el règim general. I en alguns casos ho podran fer en el règim simplificat, i per norma general no estaran obligats a realitzar cap declaració de l'IVA.

Els empresaris o professionals han de dur els següents llibres:

-          Llibre registre de factures emeses (excepte els acollits al recàrrec d'equivalència, que amb caràcter general s'aplica als comerciants minoristes).

-          Llibre registre de factures rebudes.

-          Llibre registre de béns d'inversió.

-          Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50