Eines i Recursos

Empresari/ària Individual (Autònom/a)

CONCEPTE.-   L'empresari/a individual, conegut popularment com treballador/a autonòm/a, és la persona física que realitza en nom propi una activitat econòmica amb finalitat de lucre i de forma habitual. L'activitat empresarial adoptarà el nom de la persona física titular del negoci, encara que es possible actuar amb un nom comercial.

Els seus drets i garanties estan regulats per la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.

CARACTERÍSTIQUES:

Avantatges:

 • És la forma més senzilla i econòmica de dur a terme una activitat empresarial, ja que no requereix un procés previ de constitució.
 • Permet la persona empresària ser el seu propi cap, i no haver de dependre de la voluntat d'altres socis.
 • No requereix d'un capital mínim per a la seva constitució. Tan sols el necessari per a la inversió inicial.
 • Els empresaris/es individuals tributen per l'IRPF, que aplica un tipus progressiu (sobre beneficis nets) que pot anar entre el 24% i el 43%, mentre que en el cas de les societats mercantils tributen a un tipus fix sobre beneficis, en un marge que va entre el 25% i el 30%. Així, si el volum de benefici és important, l'empresari o empresària individual pot estar sotmès/a a tipus impositius elevats.
 • Hi ha ajuts públics per a la creació d'aquest tipus d'empreses.

Inconvenients:

 • L'empresari/a autònom/a té responsabilitat patrimonial il·limitada. Això significa que respon dels deutes de la seva activitat amb el seu patrimoni empresarial i amb el personal.
 • S'ha de fer front en solitari a la gestió i administració (derivar aquesta gestió comporta despeses).
 • El volum de l'empresa està limitat per la capacitat de gestió de l'empresari.
 • La nova normativa introdueix una certa complicació en la gestió del sistema d'EstimacióObjectiva per Mòduls.
 • Fiscalment són aconsellables d'altres formes jurídiques quan tributem, per IRPF, amb un percentatge superior al que tributen les societats mercantils per l'Impost de Societats.
   

 

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ:

NOTA IMPORTANT: Molts dels tràmits del procés de creació d'aquesta forma jurídica, poden portar-se a terme mitjançant el Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE). Llegiu la informació que podeu trobar sobre el Punt PAE de Castelldefels.

 

Tràmit Municipal d'Obertura:

L'Ajuntament on instal·lem el nostre negoci per realitzar una activitat comercial o crear una nova instal·lació al municipi, ens ha d'autoritzar a realitzar l'activitat.

Abans d'adquirir o llogar el local, és aconsellable adreçar-se a la Secció de Llicències d'Activitats de l'Ajuntament, per tal d'obtenir la màxima informació sobre els diferents tràmits i costos que suposarà obtenir el permís municipal d'obertura. L'adreça és la següent:

Secció de Llicències d'Activitat de l'Ajuntament de Castelldefels

Plaça de l'Església, 1 - 3ª Planta Edifici Nou

Castelldefels

Telèfon: 936.352.730

El procediment i el cost d'aquest tràmit municipal, dependrà del tipus d'activitat. En la gran majoria de casos (activitats innòcues), es farà una comunicació prèvia que permetrà iniciar l'activitat immediatament, a manca de les comprovacions oportunes (per part dels serveis d'inspecció) per donar el vist-i-plau final. En d'altres casos (llicències), no es permetrà l'inici de l'activitat fins que no es facin les comprovacions oportunes. Cada any s'actualitzen les quotes a l'Ordenança Fiscal d'Activitats i Instal·lacions.

Si la persona física titular de l'activitat desitja fer qualsevol tipus d'obra en el local o establiment, haurà de sol·licitar l'oportuna llicència d'obres.       
 

Declaració d'Inici d'Activitat i sol·licitud del CIF provisional (Model 036/037)

Obligatori per exercir una activitat empresarial, professional o artística. Inscripció al cens de l'Agència Tributària.

Agència Estatal Administració Tributaria (Hisenda) – Web: www.aeat.es

C/. Vicenç Llivina, 1

08940 - Cornellà

Telèfon: 933 777 151

Documentació: Model 036 o 037 (abreujat), adjuntant el DNI o NIE original i una fotocòpia del mateix.        

Observacions: l'alta d'IAE està integrada als models 036 i 037, així comuniquem la data d'alta d'activitat i l'activitat que desenvoluparem a partir d'aquell moment. L'empresari/a està exempt de pagar IAE, però no de comunicar l'alta.  

Si, abans d'iniciar l'activitat, hem de rebre factures, és aconsellable sol·licitar a Hisenda l'alta prèvia al inici d'activitat (casella 504). Això ens permetrà deduir les despeses d'IVA suportat que ha generat la inversió en el negoci, prèvies a l'inici de l'activitat. Quan iniciem l'activitat, haurem de comunicar-ho a Hisenda, mitjançant un altre formulari 036/037.


Inscripció i Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA):

La afiliació i l'alta de la persona autònoma al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) s'efectuarà dins del termini de 30 dies naturals següents a la data d'inici de l'activitat econòmica (Declaració Censal).

Per norma general, s'acollirà la persona titular de l'empresa i els familiars, fins al segon grau.

El/la treballador/a autònom/a, pot triar la base de cotització del RETA, entre una mínima i una màxima que s'estableix anualment en la Llei de Pressupostos.

Tresoreria Territorial de la Seguretat Social – Web: www.seg-social.es

Av. Maresme, 21

08940 – Cornellà

Telèfon:  93 480 14 14

Quan es contractin treballadors es realitzarà l'afiliació i l'alta d'aquests en el Règim General de la Seguretat Social.   

Documentació principal a aportar:

·         Fotocòpia del DNI o NIE.

·         Model TA-6, per triplicat.

·         Fotocòpia model de declaració censal (036 / 037).         
 

Comunicació d'obertura del centre de treball:

Els/les empresaris/es tenen l'obligació de comunicar l'obertura d'un centre de treball (o la represa d'activitats) a:

Serveis Territorials del Departament de Treball

C/ Albareda, núm. 2

08004 – Barcelona

Telèfon: 93 622 04 00

Aquest tràmit s'ha de fer durant els 30 dies següents a l'obertura o represa de l'activitat. Podeu fer el tràmit seguint els passos que s'expliquen en aquest LINK.

 

Llibre de visites:

Amb la nova Ley del Emprendedor (Llei 14/2013), es modifica la Llei 42/1997, d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, de manera que serà l'Autoritat Central la qui posarà a disposició de les empreses, d'ofici i sense necessitat de sol·licitud d'alta, un Llibre de Visites electrònic per cadascun dels centres de treball (article 14.3).


Altres tràmits:

Cada activitat empresarial i circumstancial concreta pot necessitar el compliment d'altres tràmits com:

·         Alta en el Registre d'Establiments Industrials (REIC), per tallers de reparació.

·         Alta en el Registre Sanitari d'Indústries i Productes (RSIPAC), per a activitats alimentàries.

·         Especificitats en establiments i empreses turístiques (hotels, càmpings, agències de viatges, etcètera).

·         Inscripció de les marques, noms comercials, patents, dissenys industrial, etcètera, a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (www.oepm.es).

·         Alta de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), si el local és de propietat (Ajuntament).

·         Alta en el Registre de la Propietat Immobiliària.

 

OBLIGACIONS FISCALS I COMPTABLES:

IRPF: Els rendiments de l'empresari/a individual tributen per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Existeixen dos règims de determinació diferents segons l'activitat econòmica:

Estimació directa: El rendiment s'obté com a diferència entre els ingressos i les despeses. Hi ha 2 modalitats diferents:

o        Modalitat normal. És la modalitat genèrica, per defecte, en aquells casos en què no es pugui aplicar l'estimació objectiva o què es renunciï a la mateixa. També serà obligatòria aquesta modalitat, quan la xifra de negoci superi els 600.000 € anuals.   

§         Les activitats empresarials amb caràcter mercantil, estaran obligades a portar comptabilitat ajustada al Codi de Comerç. A saber:

o        Llibre d'ingressos,

o        Llibre de despeses,

o        Llibre de béns d'inversió,

o        Llibre de provisions de fons i suplerts.

§         Cal conservar les factures emeses (ingressos) i les rebudes (despeses).

§         S'han de fer pagaments trimestrals, amb un tipus general del 20% sobre els rendiments nets corresponents a cada període.

 

o        Modalitat simplificada, que es distingeix de l'anterior per la diferent determinació de les despeses deduïbles i per no estar obligats a portar comptabilitat mercantil. Es un sistema de determinació de rendes optatiu i menys complex, i permet una deducció del 5% en concepte de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació. A més, no s'ha de dur comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, tret del Registre de vendes (ingressos), el Registre de compres (despeses) i el Registre de béns d'inversió.              

Els requisits per poder optar a aquesta modalitat són els següents:

§         Que l'import net de la xifra de negoci no superi els 600.000 € anuals.

§         No haver renunciat a aquesta modalitat.

Estimació objectiva: En aquesta modalitat, els rendiments estan prèviament determinats per Hisenda, en funció diverses variables objectives (personal assalariat, personal no assalariat, potència elèctrica, número de taules, etcètera). Només és aplicable a algunes activitats determinades pel Ministeri d'Economia, amb certes limitacions, en relació amb el número de persones ocupades i sempre i quan el volum de rendiments íntegres del contribuent pel conjunt de l'activitat econòmica no superi els 450.000 € anuals.

Obligacions fiscals:

-          No és obligatori dur comptabilitat ajustada al Codi de Comerç. Només en cas que es realitzin amortitzacions d'immobilitzats (vehicles, mobiliari, etc.), serà necessari dur un Registre de béns d'inversió i/o Registre de vendes o ingressos.

-          Cal conservar les factures emeses i rebudes, numerades per data i agrupades per trimestre.

-          S'han de efectuar 4 pagaments fraccionats trimestrals (imprès 131).

-          S'haurà de realitzar la declaració anual de l'IRPF.

-          Cal conservar els justificants dels signes o mòduls aplicats durant 4 anys.

IVA: Estan obligats a efectuar la declaració de l'IVA els empresaris i professionals que realitzen lliurament de béns o presten serveis subjectes a l'impost. No suposa un gravamen per a l'empresa. La persona empresària, declara la diferència entre l'IVA que ha pagat per les seves despeses (suportat), i l'IVA cobrat en les seves factures (repercutit).

Hi ha una modalitat d'IVA simplificada que, en general, va lligada al règim d'estimació objectiva que també predetermina la quota anual d'IVA meritada durant tot l'any pel contribuent.

Amb caràcter general els comerciants minoristes, si reuneixen els requeriments necessaris estan obligats a tributar en el règim de recàrrec d'equivalència, en cas contrari ho faran amb el règim general. I en alguns casos ho podran fer en el règim simplificat, i per norma general no estaran obligats a realitzar cap declaració de l'IVA.

Els empresaris o professionals han de dur els següents llibres:

-          Llibre registre de factures emeses (excepte els acollits al recàrrec d'equivalència, que amb caràcter general s'aplica als comerciants minoristes).

-          Llibre registre de factures rebudes.

-          Llibre registre de béns d'inversió.

-          Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50