Planejament en tràmit

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES ÀMBIT OLLA DEL REI, DE CASTELLDEFELS  (14/05/2019)

El Ple de l'Ajuntament en data 2 de maig de 2019, adoptà l'acord de SUSPENDRE, l'atorgament de llicències de parcel·lació, de les llicències (declaracions responsables/comunicacions prèvies) d'edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial  a l'àmbit delimitat pel Pla Especial de la Zona Universitària que abasta el conjunt de les illes  no edificades que es troben situades al perímetre del sector Sud, donant  front al Pg. Pitort i C/ Barcelona, concretament  les finques afectades per el present acord de suspensió serien les illes núm. 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 i als efectes d'estudiar la possible modificació del planejament vigent per tal d'analitzar la naturalització d'aquest espai i, en tot cas, la seva protecció amb un ordenament que reconeix aquest valors ambientals, en l'àmbit que es grafia en el plànol de delimitació subjecte a suspensió de les esmentades llicències, incorporat a l'expedient.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50