Edictes i anuncis

ANUNCI AUTORITZACIÓ D'USOS I OBRES DE CARÀCTER PROVISIONAL PG MARÍTIM, 139 (EXP. 2021/6327)  (21/07/2021)

L'alcaldessa de l'Ajuntament, el 02-07-2021, ha dictat la resolució amb la part resolutiva següent:


Primer.- Informar favorablement la utilització provisional o “a precari” de la parcel·la situada al PASSEIG MARÍTIM 139-141, per a la instal·lació de dos mòduls prefabricats de fusta d'una sola planta i amb coberta vegetal amb la finalitat de realitzar una activitat d'ensenyament no reglat, fins que l'Ajuntament desenvolupi urbanísticament el sector i, com a màxim 6 anys. En tot cas arribat aquest termini i en funció de les previsions urbanístiques municipals es podrà prorrogar aquest termini, per períodes de dos anys. No obstant, l'activitat i les obres plantejades hauran de complir les següents condicions:


- Les activitats dirigides a menors en edat d'escolarització obligatòria restaran limitades a l'horari no escolar, llevat que s'emmarquin dins les activitats programades en un centre educatiu reglat.


- Per tal de garantir l'itinerari de vianants accessible previst al projecte per a la porta d'accés situada al Pg Marítim (número 1 segons projecte), la tanca de la parcel·la s'haurà de situar deixant una amplada de vorera mínima de 1,80m, prenent com a referència i de forma provisional mentre no s'executi el planejament, les determinacions de l'article 5.2.b l'ordre VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Les obres de pavimentació de la vorera es faran d'acord amb les indicacions dels Serveis Tècnics de Via Pública.

- En coordinació amb el departament de Via pública es definirà un espai davant l'accés lateral anomenat núm. 2 en el projecte (mitjançant pilones o similar), per tal de poder accedir a les instal·lacions des de la zona verda annexa. Es tramitarà la corresponent sol·licitud d'ocupació de via pública i el cost de la solució que es defineixi correrà a càrrec del titular de l'activitat.


- Les tanques perimetrals no es desmuntaran un cop cessin els usos.


- No es preveu l'accés de vehicles privats dins del recinte.


Segon.- Sotmetre el Projecte referit a informació pública per un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, Tauler d'anuncis electrònic i Web municipal, perquè qualsevol interessat, si ho considera oportú, presenti al·legacions i/o suggeriments.


Tercer.- Remetre còpia de l'expedient administratiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb el que preveu l'article 54.2 del TRLU i l'article 68.1 del RPLU, perquè emeti el preceptiu informe per a l'autorització d'usos provisionals del sòl plantejada.


Quart.- Suspendre el termini per resoldre el procediment a comptar des de la petició de l'informe indicat en el punt anterior, que haurà de comunicar-se als interessats, fins a la seva recepció, que també haurà de ser comunicada als interessats. Aquest termini no podrà ser superior en cap cas a tres mesos, d'acord amb el que disposa l'article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Cinquè.- Advertir, de conformitat ambel previst en l'article 54 del TRLUC, que la llicència provisional a concedir, en el seu cas, quedarà condicionada a la signatura per part de la propietat del terreny i els gestors de l'activitat d'un document en el qual s'han de fer constar el cessament dels usos i el desmuntatge o enderroc de les instal·lacions i les obres realitzades quan finalitzin les obres d'ampliació del centre, sense dret a percebre cap mena d'indemnització. Aquestes condicions s'hauran de fer

constar al Registre de la Propietat, als efectes de la seva eficàcia.


Sisè.- Fixar com a drets municipals per a l'obertura d'una activitat de centre d'ensenyament no reglat, la quantitat de 4.599,50 EUR, que encara no han estat liquidats.


Setè.- Notificar aquesta resolució a la part interessada.


La qual cosa es fa pública per a què en tingueu coneixement i als efectes oportuns, en compliment del que disposa l'article 192.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de noviembre.


L'anterior acord és un acte de tràmit contra el qual no es pot interposar cap tipus de recurs sense perjudici dels que siguin procedents interposar contra la resolució definitiva que, en el seu cas es pugui adoptar. No obstant, es podran presentar les al·legacions que considerin convenients per als seus interessos.


Castelldefels, 9 de juliol de 2021.

L'Alcaldessa, Maria Asunción Miranda Cuervas.

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50