AVÍS

TRÀMIT SUSPÈS TEMPORALMENT, atesa la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’Estat d’Alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius.

Sol·licitud de targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. Modalitat titular conductor i no conductor.  (tràmit i servei)

La targeta permet aturar o estacionar el vehicle que ocupi el/la titular a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, així com a les zones habilitades expressament o a la zona blava, sense pagar les taxes pertinents. En el moment de l'aturada o estacionament la targeta haurà de ser ben visible.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que: 1. estigui empadronada a Castelldefels 2. estigui en possessió del certificat de discapacitat

TARGETA PER A CONDUCTOR/A: majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin permís de conducció.

TARGETA PER A NO CONDUCTOR/A: - Majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat. - Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vital de manera continuada. - Persones amb agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. 20 dies

Legislació aplicable

  • DECRET 97/2002, de 5 de març,(pdf), sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. (DOGC núm.3602)
  • Reial decret 1056/2014, de 12 de desembre, (pdf), pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i l'ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat.(BOE núm. 309, de 23 de desembre de 2014)

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud presencialment a la Oficina d'Atenció Ciutadana

2. Aportació de la documentació per part del ciutadà

3. Tramitació per part de la Unitat Tècnica de l'Àrea de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

  1. Sol·licitud específica.
  2. Dues fotografies del titular (persona amb discapacitat)

  3. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat o de la targeta acreditativa de discapacitat del Departament d'Afers Socials, Treball i Famílies que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març (persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus) 

  4. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de conduir, en el cas que la persona titular sigui conductor/a.

  5. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació legal, si s'escau, en cas que la persona titular sigui menor d'edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.

     

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50