Volant d'empadronament (individual o col·lectiu)  (tràmit)

Us oferim la possibilitat d'obtindre un document oficial de caràcter informatiu, que demostra on consta actualment empadronada una persona a Castelldefels. Pot ser individual o col·lectiu.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona major de 16 anys empadronada a Castelldefels de forma presencial o telemàticament amb o sense certificat digital.

També podrà demanar un volant d'empadronament la persona que porti una autorització degudament emplenada, signada i amb còpia del DNI.

Termini de resolució i sentit del silenci

Immediat de forma presencial o amb certificat digital i si es fa a través de correu electrònic aproximadament 10 dies.Silenci negatiu

Legislació aplicable

  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
  • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre (pdf), pel que modifica el Reglament de Població i demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol
  • Resolució de 16 de març de 2015, (pdf), de la subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Comptències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE núm. 71, 24-3-2015)

Tràmits associats

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Document Nacional d'Identitat

  • Passaport
  • Carnet de conduir
  • Targeta de residència

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50